:: دوره 34، شماره 1 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 34 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع خوددرمانی و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندر عباس
چکیده:   (717 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف:خوددرمانیبادارو،جزءمهمی ازرفتارپزشکیافراداست.باتوجهبهشیوعروبهافزایشمصرفخودسرانهدارومطالعهحاضربا هدفتعیینفراوانیخوددرمانیوبرخیازعواملمؤثربرآندرزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهربندرعباس انجام شد.

روش کار:اینمطالعه به صورت توصیفیتحلیلی انجام شد.نمونه پژوهش 400 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهربندرعباس بودند  که  به صورت در دسترس انتخابشدند. پرسشنامه شامل شش قسمت ( مشخصاتدموگرافیک، منبع اطلاعات زنان درزمینه خوددرمانی (7سؤال)، عوامل دخیل در پیشگیری از مصرف  خودسرانه دارو ( 3سؤال)، عملکردزناندرزمینهخوددرمانی(12سؤال)، داروهاییکه افرادبهصورتخودسرانهمصرف می نمودند (16سؤال) و دیدگاهزناندرخصوصعواملمؤثربرمصرفخودسرانهداروها(14سؤال)بود.

سپسجهتتجزیهوتحلیلاطلاعاتبهدستآمدهازآزمون های توصیفی وآزمونآماریکایدونرم افزارspss19استفادهگردید.

یافته ها :یافته های این پژوهش نشاندادکه5/79%ازکلزنانموردبررسی مصرف خودسرانه دارو داشتند .شایعترین بیماریهایی که سبب خوددرمانی شده بود شامل:سرماخوردگی 171نفر(8/42%)، سردرد162نفر(5/40%)، اختلالات قاعدگی93نفر(2/23%)،کم خونی63نفر(8/15%) بود. شایعترین علل خوددرمانی نیزبه ترتیب شامل:گرانی حق ویزیت پزشکان 152نفر(38%)، تجربه قبلی از بیماری 144نفر(36%)،مهم تلقی  نکردن بیماری (8/35%)ونتیجه قبلی خوددرمانی 125نفر( 2/31%) بود. بیشترین داروهایی که به صورت خودسرانه مصرف شده بودندنیزبه ترتیب عبارتبودنداز:مسکن ها155نفر(8/38%)وقرص سرماخوردگی (8/22%).

نتیجه گیری :نتایج اینمطالعه نشان دادکه درصد بالایی از زنان مصرف خودسرانه دارو را داشتند. ازاین رولازم است برنامه های آموزش یخاصی برای افزایش آگاهی، نگرش وعملکرد زنان طراحی و اجرا گردد.

واژه گان کلیدی: خوددرمانی، زنان،مراکزبهداشتی درمانی

متن کامل [PDF 409 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۵


XML   English Abstract   Printدوره 34، شماره 1 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها