Journal of medical council of iran

جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای حشمت نیا

دکتر بامداد میراب زاده اردکانی، دکتر علیرضا اسلامی نژاد، دکتر میترا صفا، دکتر فاطمه قاسم بروجردی، دکتر جلال حشمت نیا، دکتر فرزانه حاجی زاده،
دوره 39، شماره 4 - ( 12-1400 )
چکیده

زمینه: با توجه به زمان کوتاه مواجهه جهانی با ویروس نوپدید کرونا باید از هراقدامی که میزان مرگ ومیربیماران مبتلا به COVID-19 را کاهش دهد استقبال گردد. دربررسی متون به استفاده از داروهایی با کاربردهای شناخته شده ای  برخورد می کنیم که مهار جدی واکنشهای ایمنی را در پی دارد. از جمله این داروها SSRIs هستند. از این رو، هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی داروهای SSRI  بر میزان انتقال بیماران مبتلا به  COVID-19 به بخش ICU  است.
روش کار: مطالعه حاضرکاربردی و نوع آن کارآزمایی بالینی است. نمونه این پژوهش شامل 180 بیمارمبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری است که به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند و نیمی از آنها مورد درمان با داروهای SSRI تحت نظر روانپزشک قرار گرفتند. سپس میزان انتقال آنها به ICU بررسی شد. کلیه داده های حاصل از مطالعه توسط روش های آماری توصیفی و استنباطی به واسطه نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافتهها: 8/52 % زن، 2/47 % مرد بودند. بیمارانی که داروی SSRI دریافت کردند بطور معناداری کمتر از بیمارانی که این داروها را دریافت نکرده بودند، به ICU منتقل ومورد اینتوباسیون قرار گرفتند((P < 0.01.
نتیجهگیری: بر اساس مطالعه حاضر داروهای SSRI می توانند به بهبود وضعیت روانی وجسمانی بیماران کمک کنند و ریسک انتقال آنها به ICU و اینتوبه شدن را کاهش دهند و در نهایت به نجات جان بیماران مبتلا به COVID-19 یاری رساندند.
 

صفحه 1 از 1