Journal of Medical Council of Iran - ارتباط بین سطح لاکتات خون در بدو بستری و سرنوشت نهایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه، گزارش بررسی اولیه System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل مقاله شماره 1040 از پایگاه Journal of Medical Council of Iran. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( info@jmciri.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home