Journal of Medical Council of Iran - مقایسه روشهای مختلف شناسایی آلفا تالاسمی با روش بررسی زنجیره زتا از طریق الکتروفورز زنجیره های هموگلوبین System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل مقاله شماره 1251 از پایگاه Journal of Medical Council of Iran. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jmciri@irimc.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home