Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 22, Number 3 (2004-9)


نامه به سر دبیر: آبسه ریه در افراد بدون دندان
نامه به سر دبیر: آبسه ریه در افراد بدون دندان
| [Abstract-FA] | [XML] |

هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، تشخیص و درمان (بازآموزی)
هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، تشخیص و درمان (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

یک مورد نادر پارگی کبد در حاملگی
یک مورد نادر پارگی کبد در حاملگی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کایمریسم با روش FISH در هسته سلول‌ های اینترفازی خون محیطی بیمارانی که پیوند مغز استخوان را از جنس مخالف دریافت کرده‌اند
بررسی کایمریسم با روش FISH در هسته سلول‌ های اینترفازی خون محیطی بیمارانی که پیوند مغز استخوان را از جنس مخالف دریافت کرده‌اند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط تومورهای تخمدانی دیس ژرمینوما و نتایج آنالیز DNA
بررسی ارتباط تومورهای تخمدانی دیس ژرمینوما و نتایج آنالیز DNA
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی سنجش میزان سرب و آنزیم دلتا- آمینولولینیک اسید دهیدراتاز خون در کارگران نقاش ساختمان
ارزیابی سنجش میزان سرب و آنزیم دلتا- آمینولولینیک اسید دهیدراتاز خون در کارگران نقاش ساختمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدیاستینیت بعد از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر قلب
مدیاستینیت بعد از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه الگوی تجویز داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در نسخ بیمه پزشکان شهر تبریز در سال 1378
مطالعه الگوی تجویز داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در نسخ بیمه پزشکان شهر تبریز در سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پیوند پوست از ناحیه پرپوس در مبتلایان به سین داکتیلی
بررسی تاثیر پیوند پوست از ناحیه پرپوس در مبتلایان به سین داکتیلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل موثر بر آن در شهر تهران
بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل موثر بر آن در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت آلودگی ژیاردیا و مقایسه دو روش درمانی جهت ریشه ‌کنی آن در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ‌های جنوب شهر تهران
بررسی وضعیت آلودگی ژیاردیا و مقایسه دو روش درمانی جهت ریشه ‌کنی آن در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ‌های جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین سن تشخیص و توانبخشی کم شنوایی حسی عصبی در کودکان کم شنوای مراجعه کننده به کلینیک رفاه ناشنوایان تهران در سال 1374
تعیین سن تشخیص و توانبخشی کم شنوایی حسی عصبی در کودکان کم شنوای مراجعه کننده به کلینیک رفاه ناشنوایان تهران در سال 1374
| [Abstract-FA] | [XML] |

یافته‌ های بالینی و میکروسکوپی در 71 مورد کرانیوفارنژیومای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران
یافته‌ های بالینی و میکروسکوپی در 71 مورد کرانیوفارنژیومای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles