Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 23, Number 4 (2005-12)


نامه به سردبیر: سرو صدا برای هیچ
نامه به سردبیر: سرو صدا برای هیچ
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت در سالمندان
عفونت در سالمندان
| [Abstract-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد حاملگی خارج از رحمی روی شریان ایلیاک چپ
معرفی یک مورد حاملگی خارج از رحمی روی شریان ایلیاک چپ
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران، سال 1382
بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط آلل های HLA – DRB ,DQA1 ,DQB1 با بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی میلویید حاد به روش PCR – SSP
بررسی ارتباط آلل های HLA – DRB ,DQA1 ,DQB1 با بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی میلویید حاد به روش PCR – SSP
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطر در سپسیس زودرس نوزادان
بررسی عوامل خطر در سپسیس زودرس نوزادان
| [Abstract-FA] | [XML] |

سرطان تیرویید در ایران: تحلیل اپیدمیولوژیک بر اساس ثبت سرطان در جمعیت شهر تهران
سرطان تیرویید در ایران: تحلیل اپیدمیولوژیک بر اساس ثبت سرطان در جمعیت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه عوارض باردار در دو گروه تحت درمان با رژیم و انسولین در مبتلایان به دیابت بارداری
مقایسه عوارض باردار در دو گروه تحت درمان با رژیم و انسولین در مبتلایان به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [XML] |

مرگ و میر در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه
مرگ و میر در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز
عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع استعمال دخانیات و بیماری های مختلف در اعضای سازمان نظام پزشکی ایران، سال 1382
بررسی شیوع استعمال دخانیات و بیماری های مختلف در اعضای سازمان نظام پزشکی ایران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی صحت روش Frozen Section در تشخیص ندول های تیروییدی جراحی شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی صحت روش Frozen Section در تشخیص ندول های تیروییدی جراحی شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles