Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 24, Number 3 (2006-9)


بوی بد دهان و درمان آن
بوی بد دهان و درمان آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطرساز و عوامل موثر در تعیین پیش آگهی سرطان تخمدان
بررسی عوامل خطرساز و عوامل موثر در تعیین پیش آگهی سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های کلیوی کودکان
بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های کلیوی کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی - محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز
شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی - محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علایم زودرس سرطان تخمدان در زنان جوان؛ مطالعه مورد – شاهدی در بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی، 1377 تا 1384
علایم زودرس سرطان تخمدان در زنان جوان؛ مطالعه مورد – شاهدی در بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی، 1377 تا 1384
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موارد بیماری فیستول شریانی ـ وریدی ریوی در مراجعین به بیمارستان قلب شهید رجایی طی 30 سال (1382-1353)
بررسی موارد بیماری فیستول شریانی ـ وریدی ریوی در مراجعین به بیمارستان قلب شهید رجایی طی 30 سال (1382-1353)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب های ناشی از کاربرد اسلحه گرم؛ نتیجه یک مطالعه چند مرکزی
آسیب های ناشی از کاربرد اسلحه گرم؛ نتیجه یک مطالعه چند مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع مصرف سیگارهای سبک و نگرش و آگاهی افراد سیگاری نسبت به آن در شهر تهران 1383
بررسی شیوع مصرف سیگارهای سبک و نگرش و آگاهی افراد سیگاری نسبت به آن در شهر تهران 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی در بیماران لاپاراتومی شده در طی 10 سال (1380-1370)
بررسی ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی در بیماران لاپاراتومی شده در طی 10 سال (1380-1370)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles