Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 19, Number 3 (2001-9)


نامه به سردبیر: نگرشی بر سابقه طب سوزنی در ایران و جهان
نامه به سردبیر: نگرشی بر سابقه طب سوزنی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت های دستگاه ادراری
عفونت های دستگاه ادراری
| [Abstract-FA] | [XML] |

برخورد با بیمار خونریزی دهنده
برخورد با بیمار خونریزی دهنده
| [Abstract-FA] | [XML] |

هماتوم اپیدورال نخاعی در بچه ها و گزارش سه مورد
هماتوم اپیدورال نخاعی در بچه ها و گزارش سه مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی همه گیری شناختی اختلال بینایی در ایران
بررسی همه گیری شناختی اختلال بینایی در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در افراد سالم شهر تهران
بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در افراد سالم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت دستگاه اتوکریپینگ
طراحی و ساخت دستگاه اتوکریپینگ
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه
بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [XML] |

اهمیت بالینی خطاهای سیستماتیک در دستگاههای اندازه گیری گازهای خون
اهمیت بالینی خطاهای سیستماتیک در دستگاههای اندازه گیری گازهای خون
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمون ویدال در تشخیص بیماری تیفویید در کرمانشاه
ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمون ویدال در تشخیص بیماری تیفویید در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات قند خون قبل، هنگام و بعد از بزل مایع مغزی – نخاعی
بررسی تغییرات قند خون قبل، هنگام و بعد از بزل مایع مغزی – نخاعی
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles