Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 1, Number 5 (1970-12)


پزشک را بشناسیم و با وظایف او آشنا شویم
پزشک را بشناسیم و با وظایف او آشنا شویم
| [PDF-FA] | [XML] |

حیثیت و مسئولیت پزشک وآیین پزشکی
حیثیت و مسئولیت پزشک وآیین پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

توضیح در باره مقاله قلب ریوی
توضیح در باره مقاله قلب ریوی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه در سگهای اصفهان از نظر ابتلای به لیشمانیادونووانی
مطالعه در سگهای اصفهان از نظر ابتلای به لیشمانیادونووانی
| [PDF-FA] | [XML] |

حالات پره لوسمیک
حالات پره لوسمیک
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت کشت و طبقه بندی نسوج در پیوند کلیه
اهمیت کشت و طبقه بندی نسوج در پیوند کلیه
| [PDF-FA] | [XML] |

دیالیز صفاقی
دیالیز صفاقی
| [PDF-FA] | [XML] |

آترواسکلروز شرائین و درمان جدید آن
آترواسکلروز شرائین و درمان جدید آن
| [PDF-FA] | [XML] |

میکوزیس فونگویید -بحث کلی و معرفی یک مورد
میکوزیس فونگویید -بحث کلی و معرفی یک مورد
| [PDF-FA] | [XML] |

ویروس
ویروس
| [PDF-FA] | [XML] |

صدمات زایمانی
صدمات زایمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نکات مهم در ازدیاد فشار خون کودکان
بررسی نکات مهم در ازدیاد فشار خون کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

آنتی ژن استرالیا در ایران
آنتی ژن استرالیا در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اضطراب
اضطراب
| [PDF-FA] | [XML] |

نوروپاتی های عصب بینایی
نوروپاتی های عصب بینایی
| [PDF-FA] | [XML] |

لوزه و آلرژی
لوزه و آلرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

وفور و اشکال هیستو پاتولوژی سیروز و سرطانهای اولیه در ایران
وفور و اشکال هیستو پاتولوژی سیروز و سرطانهای اولیه در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles