Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 3, Number 2 (1973-9)


خلاصه ای از نشریه آماری پزشکی
خلاصه ای از نشریه آماری پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

آینده پزشکی
آینده پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

افزودن ارزش تغذیه ای مواد غذایی
افزودن ارزش تغذیه ای مواد غذایی
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمونهای عملی در سمع قلب
آزمونهای عملی در سمع قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

آمفیزم ریه
آمفیزم ریه
| [PDF-FA] | [XML] |

برادیکاردی در انفارکتوس میوکارد
برادیکاردی در انفارکتوس میوکارد
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پروتز کامل در درمان کوکیت های اسپوندیلار تریت آنکیلو
استفاده از پروتز کامل در درمان کوکیت های اسپوندیلار تریت آنکیلو
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان دیفتری
درمان دیفتری
| [PDF-FA] | [XML] |

اکو آنسفالوگرافی
اکو آنسفالوگرافی
| [PDF-FA] | [XML] |

کیستهای شکافهای برانشیال و بقایای تیرئوگلوس
کیستهای شکافهای برانشیال و بقایای تیرئوگلوس
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در باره عوارض داروهای روانگرا بر دستگاه گردش خون
تحقیق در باره عوارض داروهای روانگرا بر دستگاه گردش خون
| [PDF-FA] | [XML] |

یک مورد ضدp1 بسیار قوی در انسان
یک مورد ضدp1 بسیار قوی در انسان
| [PDF-FA] | [XML] |

پروستا گلاندین ها و آثار بیولوژیک آنها
پروستا گلاندین ها و آثار بیولوژیک آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

رتیکولوزنور
رتیکولوزنور
| [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی تنظیم پرونده بیماران و تغییراتی که باید درآن داده شود
چگونگی تنظیم پرونده بیماران و تغییراتی که باید درآن داده شود
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles