Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 4, Number 1 (1974-5)


پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش 86 مورد پارگی رحم حامله در بیمارستانهای دانشگاه اصفهان
گزارش 86 مورد پارگی رحم حامله در بیمارستانهای دانشگاه اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

هپاتیت های گرانولوماتوز
هپاتیت های گرانولوماتوز
| [PDF-FA] | [XML] |

آتاکسی در کودکان
آتاکسی در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپر پاراتیروئیدیسم
هیپر پاراتیروئیدیسم
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی در سیروزها
درمان جراحی در سیروزها
| [PDF-FA] | [XML] |

اعمال جراحی بزرگ در بیمارانی که دچار نقص مسلم فاکتورهای انعقاد خون هستند
اعمال جراحی بزرگ در بیمارانی که دچار نقص مسلم فاکتورهای انعقاد خون هستند
| [PDF-FA] | [XML] |

لنفوم بدخیم روده باریک (تیپ مدیترانه ای)
لنفوم بدخیم روده باریک (تیپ مدیترانه ای)
| [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم نقص استخوانی کاسه سر با پیوند از استخوان خاصره (ایلیاک)
ترمیم نقص استخوانی کاسه سر با پیوند از استخوان خاصره (ایلیاک)
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش سریع برای بررسی فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروناژ در گلبولهای سرخ
آزمایش سریع برای بررسی فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروناژ در گلبولهای سرخ
| [PDF-FA] | [XML] |

یک مورد بیماری شربت افرا
یک مورد بیماری شربت افرا
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت تظاهرات مخاطی در درماتوزها
اهمیت تظاهرات مخاطی در درماتوزها
| [PDF-FA] | [XML] |

متاستاز سرطان پستان بر کوروئید چشم
متاستاز سرطان پستان بر کوروئید چشم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ترتیب تولد و بعد خانواده در اسکیزوفرنی
بررسی ترتیب تولد و بعد خانواده در اسکیزوفرنی
| [PDF-FA] | [XML] |

پلاکهای قانقرایایی موضعی در یک مورد سپتی سمی مننگو ککی
پلاکهای قانقرایایی موضعی در یک مورد سپتی سمی مننگو ککی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles