Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 5, Number 5 (1977-1)


درمان های جدید زخم معده و دوازدهه
درمان های جدید زخم معده و دوازدهه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 172 مورد عفونت ریوی غیر سلی کودکان
بررسی 172 مورد عفونت ریوی غیر سلی کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نوشته های پزشکی درباره سندرم کینزی دیررس
بررسی نوشته های پزشکی درباره سندرم کینزی دیررس
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه چهار روش در آزمایشهای روزمره برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس به منظور تعیین مناسب ترین روش
مقایسه چهار روش در آزمایشهای روزمره برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس به منظور تعیین مناسب ترین روش
| [PDF-FA] | [XML] |

نورالژی زوج پنجم یا درد پی سه شاخه
نورالژی زوج پنجم یا درد پی سه شاخه
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سن مادر و نابه هنجاری های مادرزادی
رابطه سن مادر و نابه هنجاری های مادرزادی
| [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید درمان سردرد
روش جدید درمان سردرد
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از بازتاب شیرجه در درمان تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی
استفاده از بازتاب شیرجه در درمان تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سمینوم اسپرماتوسی تیک بیضه
گزارش یک مورد سمینوم اسپرماتوسی تیک بیضه
| [PDF-FA] | [XML] |

واکنش بدن در برابر بیحسی موضعی
واکنش بدن در برابر بیحسی موضعی
| [PDF-FA] | [XML] |

قدرت تشخیصی اولتراسون در تعیین ماهیت گره های تیروئید
قدرت تشخیصی اولتراسون در تعیین ماهیت گره های تیروئید
| [PDF-FA] | [XML] |

نو کاردیوز و معرفی یک مورد
نو کاردیوز و معرفی یک مورد
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرومهای او و ئو مننژتیک
سندرومهای او و ئو مننژتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

فیزیوپاتولوژی و درمان اوستئوپروزهای عمومی
فیزیوپاتولوژی و درمان اوستئوپروزهای عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماریهای مسدود کننده سرخرگها و درمان آن با بررسی تجارب شخصی
بیماریهای مسدود کننده سرخرگها و درمان آن با بررسی تجارب شخصی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آمیلوئیدوز اولیه و منتشر
بررسی آمیلوئیدوز اولیه و منتشر
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیاتی درباره نحوه تربیت پزشک
کلیاتی درباره نحوه تربیت پزشک
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles