Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 7, Number 1 (1979-5)


توضیح و پاسخ
توضیح و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

گواتر آندمیک غیر سمی و معرفی یک منطقه با کمبود شدید ید در سمنان***دکتر بهزاد نخعی-دکتر بهرام یاغشنی*
گواتر آندمیک غیر سمی و معرفی یک منطقه با کمبود شدید ید در سمنان***دکتر بهزاد نخعی-دکتر بهرام یاغشنی*
| [PDF-FA] | [XML] |

وفور آلودگیهای انگلی در قسمتهای انتهایی لوله گوارش***دکتر محمد وفائی
وفور آلودگیهای انگلی در قسمتهای انتهایی لوله گوارش***دکتر محمد وفائی
| [PDF-FA] | [XML] |

ثبوت داخلی شکستگی برجستگیهای گردن استخوان ران -(تروکانتریک) با میخ منحنی*** دکتر مختار وطن خواه
ثبوت داخلی شکستگی برجستگیهای گردن استخوان ران -(تروکانتریک) با میخ منحنی*** دکتر مختار وطن خواه
| [PDF-FA] | [XML] |

فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر صبوری دیلمی- دکتر یوسفیان-دکتر بهواد-دکتر لسانی- دکتر حقیقت- دکتر جعفریان
فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر صبوری دیلمی- دکتر یوسفیان-دکتر بهواد-دکتر لسانی- دکتر حقیقت- دکتر جعفریان
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص جذام به روش ایمونوفلورسانس***دکتر منوچهر محمدی
تشخیص جذام به روش ایمونوفلورسانس***دکتر منوچهر محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

عدم تحمل شیر و اهمیت آن در تغذیه***دکتر مهین صدر-دکتر کاظم کرباسی -محسن حبیبی
عدم تحمل شیر و اهمیت آن در تغذیه***دکتر مهین صدر-دکتر کاظم کرباسی -محسن حبیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

پنومومدیاستین و آمفیزم زیر جلدی به دنبال سرخک* دکتر احمد سیادتی -دکتر روین آفتاندلیانس- دکتر بهروز یعقوبیان-دکتر پرویز صداقت پور
پنومومدیاستین و آمفیزم زیر جلدی به دنبال سرخک* دکتر احمد سیادتی -دکتر روین آفتاندلیانس- دکتر بهروز یعقوبیان-دکتر پرویز صداقت پور
| [PDF-FA] | [XML] |

خونریزیهای بخش فوقانی دستگاه گوارش*** دکتر راشد محصل-دکتر خلیل شیبانی*
خونریزیهای بخش فوقانی دستگاه گوارش*** دکتر راشد محصل-دکتر خلیل شیبانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپر پاراتیروئیدیسم -هیپر کلسمی و افزایش فشار خون شریانی*** دکتر عباس پوستی -دکتر بیژن جهانگیری*
هیپر پاراتیروئیدیسم -هیپر کلسمی و افزایش فشار خون شریانی*** دکتر عباس پوستی -دکتر بیژن جهانگیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات عصبی سالمندان در ایران*** دکتر جلال بریمانی
تظاهرات عصبی سالمندان در ایران*** دکتر جلال بریمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد ایمنی نسبت به ویروس و تولید بیماری***دکتر پرویز بهادری
ایجاد ایمنی نسبت به ویروس و تولید بیماری***دکتر پرویز بهادری
| [PDF-FA] | [XML] |

مراقبتهای لازم در عمل جراحی انسداد روده***دکتر اکبر بردبار-دکتر احمد بنیانیان-دکتر منوچهر نوری مشکاتی-دکتر حسن صاحب الفصولی
مراقبتهای لازم در عمل جراحی انسداد روده***دکتر اکبر بردبار-دکتر احمد بنیانیان-دکتر منوچهر نوری مشکاتی-دکتر حسن صاحب الفصولی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش داوری درباره نتیجه تربیت پزشک خانواده و یا ایجاد شبکه تندرستی***دکتر رضا جمالیان
پیش داوری درباره نتیجه تربیت پزشک خانواده و یا ایجاد شبکه تندرستی***دکتر رضا جمالیان
| [PDF-FA] | [XML] |

پزشک خانواده در ایران***دکتر ابوالقاسم پاکدامن -دکتر پرویندخت متحده*
پزشک خانواده در ایران***دکتر ابوالقاسم پاکدامن -دکتر پرویندخت متحده*
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles