Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 7, Number 2 (1979-7)


سوراخ شدن خوبخودی معده در نوزاد***دکتر غلامرضا ولی زاده-دکتر فاطمه اخوی
سوراخ شدن خوبخودی معده در نوزاد***دکتر غلامرضا ولی زاده-دکتر فاطمه اخوی
| [PDF-FA] | [XML] |

اگزمای دست در زنان خانه دار***دکتر بیوک ودود سیدی
اگزمای دست در زنان خانه دار***دکتر بیوک ودود سیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آمار 9 ساله کالا آزار در مرکز طبی کودکان***دکتر رضا معظمی -دکتر محمد محسن حسنی*
بررسی آمار 9 ساله کالا آزار در مرکز طبی کودکان***دکتر رضا معظمی -دکتر محمد محسن حسنی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 47 مورد اسپوندیلارتریت آنکیلوزانت(SP.A) در ایران***دکتر رضا مقتدر
بررسی 47 مورد اسپوندیلارتریت آنکیلوزانت(SP.A) در ایران***دکتر رضا مقتدر
| [PDF-FA] | [XML] |

شستشوی صفاق در ضربه های شکم***دکتر جلال سید فرشی -دکتر عبدالحمید حسابی
شستشوی صفاق در ضربه های شکم***دکتر جلال سید فرشی -دکتر عبدالحمید حسابی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ویروس با بیماریهای مختلف***اکبر عطار زاده
رابطه ویروس با بیماریهای مختلف***اکبر عطار زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تیروئید و سالخوردگی***دکتر علی محمد صفا
تیروئید و سالخوردگی***دکتر علی محمد صفا
| [PDF-FA] | [XML] |

هم آهنگی آموزش پزشکی و خدمات درمانی***دکتر محمود رضاییان
هم آهنگی آموزش پزشکی و خدمات درمانی***دکتر محمود رضاییان
| [PDF-FA] | [XML] |

اولتراسون و سنگ کیسه صفرا***دکتر علی حدیدی
اولتراسون و سنگ کیسه صفرا***دکتر علی حدیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش پزشک در تشخیص پوسیدگی دندان***دکتر هایده پژند بیرجندی
نقش پزشک در تشخیص پوسیدگی دندان***دکتر هایده پژند بیرجندی
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی در مورد استعمال نوالژین در نوزادان***دکتر مهدی باجغلی -دکتر تاج سعادت آجودانی-دکتر منوچهر غروی
نکاتی در مورد استعمال نوالژین در نوزادان***دکتر مهدی باجغلی -دکتر تاج سعادت آجودانی-دکتر منوچهر غروی
| [PDF-FA] | [XML] |

آکرودرماتیت آنتروپاتیکا***دکتر نسرین اوصیا- دکتر حشمت اله بدوحی
آکرودرماتیت آنتروپاتیکا***دکتر نسرین اوصیا- دکتر حشمت اله بدوحی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles