Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 7, Number 3 (1979-9)


توضیح
توضیح
| [PDF-FA] | [XML] |

تومور آرنوبلاستوما و بررسی نحوه تشخیص پرموئی(هیرسوتیزم)*** دکتر نصر-دکتر زارع-دکتر نوشاد-دکتر وحدانی
تومور آرنوبلاستوما و بررسی نحوه تشخیص پرموئی(هیرسوتیزم)*** دکتر نصر-دکتر زارع-دکتر نوشاد-دکتر وحدانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات کتامین روی فشار درون جمجمه***دکتر محسن مهاجر
اثرات کتامین روی فشار درون جمجمه***دکتر محسن مهاجر
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان بلوک دهلیزی - بطنی دیفتری با PACE-MAKER ***دکتر مرندیان-دکتر بهرامی -دکتر دانش پژوه-دکتر ساغری -دکتر بهواد-دکتر لسانی
درمان بلوک دهلیزی - بطنی دیفتری با PACE-MAKER ***دکتر مرندیان-دکتر بهرامی -دکتر دانش پژوه-دکتر ساغری -دکتر بهواد-دکتر لسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

آلکسی از نظر چشم پزشکی***دکتر محمد حسین لشگری -دکتر سید محمد علی سجادیه
آلکسی از نظر چشم پزشکی***دکتر محمد حسین لشگری -دکتر سید محمد علی سجادیه
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم مارشزانی***دکتر بهنام کامران -دکتر حمید علیزاده-دکتر محمد علی حاج علی اکبری -دکتر پریناز اشراقی
سندروم مارشزانی***دکتر بهنام کامران -دکتر حمید علیزاده-دکتر محمد علی حاج علی اکبری -دکتر پریناز اشراقی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدت اثر جلوگیری از حاملگی بوسیله IUD محتوی مس***دکتر شکوه قربانی
مدت اثر جلوگیری از حاملگی بوسیله IUD محتوی مس***دکتر شکوه قربانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفتهای جدید در تشخیص سرطان های لوزالمعده***دکتر همایون شهیدی
پیشرفتهای جدید در تشخیص سرطان های لوزالمعده***دکتر همایون شهیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

برداشتن شبکه کوروئید بطن های طرفی در درمان هیدروسفالی***دکتر تقی دادستان-دکتر رضا دادستان-دکتر رضا حائریان
برداشتن شبکه کوروئید بطن های طرفی در درمان هیدروسفالی***دکتر تقی دادستان-دکتر رضا دادستان-دکتر رضا حائریان
| [PDF-FA] | [XML] |

آترزی مری***دکتر محمد حسین خردپیر-دکتر فائق نجفی-دکتر کاظم کرباسی
آترزی مری***دکتر محمد حسین خردپیر-دکتر فائق نجفی-دکتر کاظم کرباسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تازه روی یک نوع فسفو گلیسریت در گلبول قرمز***دکتر کاوس جاویانی
بررسی تازه روی یک نوع فسفو گلیسریت در گلبول قرمز***دکتر کاوس جاویانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند استخوان***دکتر بهادر اعلمی هرندی
پیوند استخوان***دکتر بهادر اعلمی هرندی
| [PDF-FA] | [XML] |

لوسمی با سلولهای کناره مویی***دکتر بنی هاشمی -پروفسور راشتاخر-دکتر هادویگانووتنی-دکتر دیتر لوتز
لوسمی با سلولهای کناره مویی***دکتر بنی هاشمی -پروفسور راشتاخر-دکتر هادویگانووتنی-دکتر دیتر لوتز
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles