Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 2 (1981-7)


بررسی مرگ و میر کودکان در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی تهران نتایج 403 مورد کالبدگشایی***دکتر مرندیان -دکتر رخشان- دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر دانیال زاده-دکتر یوسفیان- دکتر جعفریان*
بررسی مرگ و میر کودکان در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی تهران نتایج 403 مورد کالبدگشایی***دکتر مرندیان -دکتر رخشان- دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر دانیال زاده-دکتر یوسفیان- دکتر جعفریان*
| [PDF-FA] | [XML] |

تولارمی اولین مورد انسانی آن در ایران***دکتر یونس کریمی
تولارمی اولین مورد انسانی آن در ایران***دکتر یونس کریمی
| [PDF-FA] | [XML] |

کلسی نوزیس یونیورسالیس اولیه و روزنه امید درمانی با کلشی سین***دکتر محمد رضا صادقیان
کلسی نوزیس یونیورسالیس اولیه و روزنه امید درمانی با کلشی سین***دکتر محمد رضا صادقیان
| [PDF-FA] | [XML] |

ایندومتاسین در درمان دیسمنوره اولیه***دکتر محسن رکن-دکتر محسن رجبیون*
ایندومتاسین در درمان دیسمنوره اولیه***دکتر محسن رکن-دکتر محسن رجبیون*
| [PDF-FA] | [XML] |

تریاژ و نقش آن در سازماندهی درمان مصدومان جنگی***دکتر منوچهر دوائی
تریاژ و نقش آن در سازماندهی درمان مصدومان جنگی***دکتر منوچهر دوائی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماران بستری شده در بخش التور سال 1358***دکتر ایرج خسرونیا
بررسی بیماران بستری شده در بخش التور سال 1358***دکتر ایرج خسرونیا
| [PDF-FA] | [XML] |

تومورهای آپاندیس***دکتر مهدی حفیظی
تومورهای آپاندیس***دکتر مهدی حفیظی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان طبی سنگهای صفراوی***دکتر عباس پوستی
درمان طبی سنگهای صفراوی***دکتر عباس پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

افت دائم شنوایی در اثر سر و صدای محیط کار (در مورد کارگران صنایع فلزی)***دکتر داریوش پرویز پور-دکتر فرهنگ اکبر خانزاده*
افت دائم شنوایی در اثر سر و صدای محیط کار (در مورد کارگران صنایع فلزی)***دکتر داریوش پرویز پور-دکتر فرهنگ اکبر خانزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

مارگزیدگی در ایران و روش درمان آن***دکتر بهار باستانی
مارگزیدگی در ایران و روش درمان آن***دکتر بهار باستانی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles