Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 4 (1982-5)


زخم اثنی عشر ومعده-روش طبیعی و موثر برای درمان و پیشگیری***دکتر فریدون باتمانقلیچ
زخم اثنی عشر ومعده-روش طبیعی و موثر برای درمان و پیشگیری***دکتر فریدون باتمانقلیچ
| [PDF-FA] | [XML] |

هوشبری برای جراحی های سرپایی***دکتر منوچهر مظلوم دوست
هوشبری برای جراحی های سرپایی***دکتر منوچهر مظلوم دوست
| [PDF-FA] | [XML] |

بعضی از ویژگیهای سل در کودکان ایرانی***دکتر لسانی-دکترمرندیان-دکتر حقیقت-دکتر یوسفیان-دکتر کوشانفر-دکتر بهواد*
بعضی از ویژگیهای سل در کودکان ایرانی***دکتر لسانی-دکترمرندیان-دکتر حقیقت-دکتر یوسفیان-دکتر کوشانفر-دکتر بهواد*
| [PDF-FA] | [XML] |

بثورات تاولی دیابت ***دکتر گلچای -دکتر طوسی-دکتر شفیع زاده*
بثورات تاولی دیابت ***دکتر گلچای -دکتر طوسی-دکتر شفیع زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد بیدردی در بیماران پس از اعمال جراحی***دکتر شائق-دکتر کنگری*
ایجاد بیدردی در بیماران پس از اعمال جراحی***دکتر شائق-دکتر کنگری*
| [PDF-FA] | [XML] |

سیری بر بیماری آبله***دکتر مرتضی شمشیری
سیری بر بیماری آبله***دکتر مرتضی شمشیری
| [PDF-FA] | [XML] |

رتینوبلاستوم***دکتر هرمز شمس
رتینوبلاستوم***دکتر هرمز شمس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوماH.C.C در ایران در رابطه با هپاتیت نوع B***دکتر شمس زاد -دکتر فرزادگان -دکتر نیک بین*
بررسی سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوماH.C.C در ایران در رابطه با هپاتیت نوع B***دکتر شمس زاد -دکتر فرزادگان -دکتر نیک بین*
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم ربرتس***دکتر لطف الله روزبهانی
سندرم ربرتس***دکتر لطف الله روزبهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح صاف نشدن کامل زانو با عمل جراحی***دکتر حیدریان-دکتر جبل عاملی-دکتر تبدر*
اصلاح صاف نشدن کامل زانو با عمل جراحی***دکتر حیدریان-دکتر جبل عاملی-دکتر تبدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از کالیکرئین در درمان مردان نابارور***دکتر مصطفی شاهرخ ایل بیگی
استفاده از کالیکرئین در درمان مردان نابارور***دکتر مصطفی شاهرخ ایل بیگی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی نمونه برداری میکروبی از محیط بیمارستان***دکتر امیری قراگوزلو
ارزشیابی نمونه برداری میکروبی از محیط بیمارستان***دکتر امیری قراگوزلو
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آندوسکوپی ضایعات مجاری صفراوی و لوزالمعده***دکتر حسین اشراقی-دکتر محمود مظفری*
بررسی آندوسکوپی ضایعات مجاری صفراوی و لوزالمعده***دکتر حسین اشراقی-دکتر محمود مظفری*
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای روانی نمونه ای از رزمندگان جبهه جنوب جنگ ایران و عراق***دکتر ولی الله اخوت-دکتر احمد جلیلی*
ویژگیهای روانی نمونه ای از رزمندگان جبهه جنوب جنگ ایران و عراق***دکتر ولی الله اخوت-دکتر احمد جلیلی*
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles