Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 5 (1982-7)


اکوکاردیوگرافی در تشخیص مایع پریکارد***دکتر علی حدیدی-زری محمدی نیا*
اکوکاردیوگرافی در تشخیص مایع پریکارد***دکتر علی حدیدی-زری محمدی نیا*
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی درباره دای پیرون***دکتر صادق جاویدان
نکاتی درباره دای پیرون***دکتر صادق جاویدان
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الکترومایوگرافی در تشخیص سندروم مفصل گیجگاهی فکی***دکتر محمد رضا معینی
استفاده از الکترومایوگرافی در تشخیص سندروم مفصل گیجگاهی فکی***دکتر محمد رضا معینی
| [PDF-FA] | [XML] |

کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها***دکتر میرمجلسی-دکتر فروزنده-دکتر قدیمی-دکتر صدر*
کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها***دکتر میرمجلسی-دکتر فروزنده-دکتر قدیمی-دکتر صدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی کودکان با ژیاردیای روده ای در سازمان بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان شیر خوارگاه اصفهان***دکتر معیر -دکتر جلایر-فاطمه مقدمی*
آلودگی کودکان با ژیاردیای روده ای در سازمان بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان شیر خوارگاه اصفهان***دکتر معیر -دکتر جلایر-فاطمه مقدمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان کم آبی توام با ازدیاد سدیم بدن با سرم خوراکی***دکتر سید جلال الدین شریفی*
درمان کم آبی توام با ازدیاد سدیم بدن با سرم خوراکی***دکتر سید جلال الدین شریفی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پنجاه مورد اگزوفتالمی یک طرفه***دکتر رحیمی زاده-دکتر عباسیون-دکتر رحمت*
بررسی پنجاه مورد اگزوفتالمی یک طرفه***دکتر رحیمی زاده-دکتر عباسیون-دکتر رحمت*
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان معده***دکتر محصل- دکتر خلیل شیبانی*
سرطان معده***دکتر محصل- دکتر خلیل شیبانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

کارسینومای آلت تناسلی در مردان***دکتر سید حبیب الله جعفری-دکتر آرام رضوی*
کارسینومای آلت تناسلی در مردان***دکتر سید حبیب الله جعفری-دکتر آرام رضوی*
| [PDF-FA] | [XML] |

تومور ژانت سل***دکتر محمد جهانگیر -دکتر رضا افشاری*
تومور ژانت سل***دکتر محمد جهانگیر -دکتر رضا افشاری*
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در مورد بیماریهای روانی ناشی از جنگ***دکتر احمد جلیلی-دکتر داویدیان*
پژوهشی در مورد بیماریهای روانی ناشی از جنگ***دکتر احمد جلیلی-دکتر داویدیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

شیخ الرئیس ابوعلی سینا***دکتر محمد حسین ادیب
شیخ الرئیس ابوعلی سینا***دکتر محمد حسین ادیب
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles