Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 6 (1982-5)


سندروم خال اپیدرمی ، خال اپیدرمی یا خط خال سیستماتیزه ،خال solomon ***دکتر ولیخانی-دکتر طوسی*
سندروم خال اپیدرمی ، خال اپیدرمی یا خط خال سیستماتیزه ،خال solomon ***دکتر ولیخانی-دکتر طوسی*
| [PDF-FA] | [XML] |

توکسوپلاسموز انسانی در ایران***دکتر نظری -دکتر رواندوست*
توکسوپلاسموز انسانی در ایران***دکتر نظری -دکتر رواندوست*
| [PDF-FA] | [XML] |

سپتی سمی با اجرام گرم منفی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر علوی-دکتر لسانی-دکتر رشیدی -دکتر کوشانفر -حسینی آزاد*
سپتی سمی با اجرام گرم منفی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر علوی-دکتر لسانی-دکتر رشیدی -دکتر کوشانفر -حسینی آزاد*
| [PDF-FA] | [XML] |

مسائل مربوط به تابش پرتو یونساز به جنین***دکتر بهمن محتشمی
مسائل مربوط به تابش پرتو یونساز به جنین***دکتر بهمن محتشمی
| [PDF-FA] | [XML] |

سل تیروئید***دکتر فطوره چی -دکتر حاتمی-دکتر شریعتمداری*
سل تیروئید***دکتر فطوره چی -دکتر حاتمی-دکتر شریعتمداری*
| [PDF-FA] | [XML] |

لوسمی مزمن با لنفوسیتهای ت***دکتر جلال فاطمی -دکتر پروین میربد*
لوسمی مزمن با لنفوسیتهای ت***دکتر جلال فاطمی -دکتر پروین میربد*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماریهای قلب و عروق در کودکان مدارس ابتدایی تهران***دکتر دانش پژوه -کاتوزیان-دکتر برقی دکتر رسائیان
بررسی بیماریهای قلب و عروق در کودکان مدارس ابتدایی تهران***دکتر دانش پژوه -کاتوزیان-دکتر برقی دکتر رسائیان
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو نوع محلول الکتریکی خوراکی در درمان کم آبی ناشی از اسهال در کودکان***دکتر محمد صادق صابری-دکتر مهدی آسائی*
مقایسه دو نوع محلول الکتریکی خوراکی در درمان کم آبی ناشی از اسهال در کودکان***دکتر محمد صادق صابری-دکتر مهدی آسائی*
| [PDF-FA] | [XML] |

شکستگی در پیران***دکتر بهادر اعلمی هرندی
شکستگی در پیران***دکتر بهادر اعلمی هرندی
| [PDF-FA] | [XML] |

نوریت در جذام***دکتر ولی الله آصفی
نوریت در جذام***دکتر ولی الله آصفی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles