Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 9, Number 1 (1983-7)


درمان داروئی سل***دکتر جهانگیری
درمان داروئی سل***دکتر جهانگیری
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل تعیین کننده در ایجاد گرفتگی مادر زادی مفصل ران***دکتر ولی زاده- دکتر حامی فرد*
عوامل تعیین کننده در ایجاد گرفتگی مادر زادی مفصل ران***دکتر ولی زاده- دکتر حامی فرد*
| [PDF-FA] | [XML] |

اعمال جراحی در بیماران قلبی***دکتر نیشابوری
اعمال جراحی در بیماران قلبی***دکتر نیشابوری
| [PDF-FA] | [XML] |

توبرکولوم مغزی***دکتر نجل رحیم
توبرکولوم مغزی***دکتر نجل رحیم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مسمومیت با مواد دارویی و شیمیایی در کودکان***دکتر کوشانفر- دکتر مرندیان- دکتر لسانی- دکتر بهواد- دکتر معظمی*
بررسی مسمومیت با مواد دارویی و شیمیایی در کودکان***دکتر کوشانفر- دکتر مرندیان- دکتر لسانی- دکتر بهواد- دکتر معظمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمون توبرکلین و کاربرد بالینی آن***دکتر کدخدایان
آزمون توبرکلین و کاربرد بالینی آن***دکتر کدخدایان
| [PDF-FA] | [XML] |

درماتیت حاصل از جرب هگزید یونیس اس - پی***دکتر رهبری -دکتر راک*
درماتیت حاصل از جرب هگزید یونیس اس - پی***دکتر رهبری -دکتر راک*
| [PDF-FA] | [XML] |

کلانژیوگرافی داخل کبدی از راه جدار ***دکتر راشد محصل -دکتر غارتی*
کلانژیوگرافی داخل کبدی از راه جدار ***دکتر راشد محصل -دکتر غارتی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری هیالن مامبران***دکتر تکلیف-دکتر عاملی
بیماری هیالن مامبران***دکتر تکلیف-دکتر عاملی
| [PDF-FA] | [XML] |

اسپکتروسکوپی سنگهای مجاری در ایران***دکتر غلامرضا پورمند
اسپکتروسکوپی سنگهای مجاری در ایران***دکتر غلامرضا پورمند
| [PDF-FA] | [XML] |

عقرب گزیدگی***دکتر سید بهار باستانی
عقرب گزیدگی***دکتر سید بهار باستانی
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم اتونومیک دیس رفلکسی در صدمه های نخاع***دکتر آقایی -دکتر فطوره چی-دکتر صالحی*
سندروم اتونومیک دیس رفلکسی در صدمه های نخاع***دکتر آقایی -دکتر فطوره چی-دکتر صالحی*
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles