Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 9, Number 2 (1984-7)


مری کوتاه و بحثی در مورد مری بارت***دکتر مظفری-دکتر اشراقی*
مری کوتاه و بحثی در مورد مری بارت***دکتر مظفری-دکتر اشراقی*
| [PDF-FA] | [XML] |

ترومبوز شریانهای مغزی و همی پلژی حاد کودکان***دکتر مرندیان دکتر صبوری دیلمی-دکتر گلشاهی-دکتر کوشانفر-دکتر لسانی-دکتر معظمی*
ترومبوز شریانهای مغزی و همی پلژی حاد کودکان***دکتر مرندیان دکتر صبوری دیلمی-دکتر گلشاهی-دکتر کوشانفر-دکتر لسانی-دکتر معظمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند کلیه***دکتر کجباف زاده-دکتر رضوی-دکتر سنادی زاده*
پیوند کلیه***دکتر کجباف زاده-دکتر رضوی-دکتر سنادی زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اسکن ایزوتوپیک تیروئید***دکتر فطوره چی-دکتر بوتراپی-دکتر جهانگیری*
بررسی اسکن ایزوتوپیک تیروئید***دکتر فطوره چی-دکتر بوتراپی-دکتر جهانگیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم مارکیافاوامیشلی یا هموگلبینوری حمله ای شبانه***دکتر شفیعی*
سندروم مارکیافاوامیشلی یا هموگلبینوری حمله ای شبانه***دکتر شفیعی*
| [PDF-FA] | [XML] |

همراه شدن پیودرماگانگرنوزم با آرتریت روماتوئید***دکتر شریعتی-دکتر طوسی*
همراه شدن پیودرماگانگرنوزم با آرتریت روماتوئید***دکتر شریعتی-دکتر طوسی*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان غیر جراحی شکستگیهای فرو رفته در نوزادان با مکنده زایمانی***دکتر رحیمی زاده-دکتر حدادیان-دکتر کاغذچی*
درمان غیر جراحی شکستگیهای فرو رفته در نوزادان با مکنده زایمانی***دکتر رحیمی زاده-دکتر حدادیان-دکتر کاغذچی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک در ایران***دکتر دواچی- دکتر شمس-دکتر عطاریان-دکتر بایگان-دکتر اکبریان*
بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک در ایران***دکتر دواچی- دکتر شمس-دکتر عطاریان-دکتر بایگان-دکتر اکبریان*
| [PDF-FA] | [XML] |

حاملگی نادر***دکتر تبرکی-دکتر امینی*
حاملگی نادر***دکتر تبرکی-دکتر امینی*
| [PDF-FA] | [XML] |

دارو درمانی در پیرانی***دکتر عباس پوستی
دارو درمانی در پیرانی***دکتر عباس پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از توت وحشی بجای هماتوکسیلین برای رنگ آمیزیهای بافتنی***دکتر بهادری-کبیری*
استفاده از توت وحشی بجای هماتوکسیلین برای رنگ آمیزیهای بافتنی***دکتر بهادری-کبیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

لیومیوبلاستوم معده از نوع پارازیتیک***دکتر برادران
لیومیوبلاستوم معده از نوع پارازیتیک***دکتر برادران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles