Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 9, Number 3 (1985-12)


اگزوستوز متعدد ارثی***دکتر جهانگیر -دکتر اسعدی*
اگزوستوز متعدد ارثی***دکتر جهانگیر -دکتر اسعدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی NASAID در امراض رماتیسمی***دکتر بهمن پورشادان
مروری بر داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی NASAID در امراض رماتیسمی***دکتر بهمن پورشادان
| [PDF-FA] | [XML] |

تزریق نا کوتیک ها در فضای داخل و خارج سخت شامه***دکتر رضا بهنیا
تزریق نا کوتیک ها در فضای داخل و خارج سخت شامه***دکتر رضا بهنیا
| [PDF-FA] | [XML] |

سوماتوستاتین هورمون جدیدبا میدان اثر وسیع***دکتر حسن اسمعیل بیگی
سوماتوستاتین هورمون جدیدبا میدان اثر وسیع***دکتر حسن اسمعیل بیگی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح ایمنی دیفتری پس از مایه کوبی عمومی بوسیله آزمایش شیک در استان هرمزگان***دکتر آل آقا -دکتر ثابت سعیدی-محمد حامدی
بررسی سطح ایمنی دیفتری پس از مایه کوبی عمومی بوسیله آزمایش شیک در استان هرمزگان***دکتر آل آقا -دکتر ثابت سعیدی-محمد حامدی
| [PDF-FA] | [XML] |

استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع در ایران***دکتر میبدی-دکتر حصوری-دکتر فطوره چی*
استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع در ایران***دکتر میبدی-دکتر حصوری-دکتر فطوره چی*
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles