:: دوره 38، شماره 1 - ( 1399 ) ::
جلد 38 شماره 1 صفحات 42-49 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا بعد از وقوع بلایای طبیعی
نویسنده مسئول صادق یوسف نژاد*، رضا خانی جزنی، کتایون جهانگیری
دانشکده ایمنی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (320 مشاهده)
زمینه: بعد از وقوع بلایای طبیعی به علت جابهجایی جمعیت، افزایش عوامل خطر، تغییرات زیستمحیطی، تغییر شرایط زندگی و افزایش آسیبپذیری در برابر عوامل بیماریزا، امکان طغیان بیماریهای عفونی افزایش مییابد که ازجمله مهمترین آنها بیماریهای منتقله از آب و غذا است. این پژوهش با هدف تدوین مدل کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا بعد از وقوع بلایای طبیعی در ایران انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که بهصورت ترکیبی و در هفت مرحله انجام شد. برای اعتبار سنجی مدل اولیه از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید و جهت تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS ویرایش 23 و LISREL9.1 استفاده گردید. روابط متغیرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری SEM استخراج شد و اعتبار مدل مورد تائید قرار گرفت.
یافتهها: درمجموع تعداد 6 عامل مؤثر بر کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا بعد از وقوع بلایای طبیعی استخراج و شناسایی شده است که شامل: منابع انسانی، نظام مراقبت سندرمیک، مدیریت، آموزش همگانی، تدارکات و تجهیزات و برنامه کشوری میباشند.
نتیجهگیری: تدوین سیاستها و دستورالعملها و راهنماهای عملکردی در سطح ملی، تدوین برنامه و تأمین منابع و مشخص کردن ساختار مدیریت محلی، افزایش دانش و بهبود نگرش و کسب مهارتهای لازم در سطح فردی، ارزیابی وضعیت موجود ، تقویت نظام مراقبت سندرمیک، تهیه منابع و تجهیزات موردنیاز برحسب نوع مخاطرات، آموزش مداوم و برگزاری مانور در جهت مدیریت و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در هنگام وقوع بلایای طبیعی پیشنهاد میگردد.
واژه‌های کلیدی: بلایای طبیعی، بیماریهای منتقله از آب و غذا، کنترل بیماری، طغیان
متن کامل [PDF 470 kb]   (102 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML   English Abstract   Printدوره 38، شماره 1 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها