Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 19, Number 2 (2001-6)


نامه به سردبیر: بررسی کمی مقالات ثبت شده در مدلاین توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور طی سال های 1998-1985 میلادی
نامه به سردبیر: بررسی کمی مقالات ثبت شده در مدلاین توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور طی سال های 1998-1985 میلادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقالات مروری: گاستروآنتریت ها
مقالات مروری: گاستروآنتریت ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

هالیتوز (بوی بد دهان و بینی): مروری بر علل ایجاد کننده و چگونگی برخورد با آن
هالیتوز (بوی بد دهان و بینی): مروری بر علل ایجاد کننده و چگونگی برخورد با آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 انعقادی
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 انعقادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه روشهای مختلف شناسایی آلفا تالاسمی با روش بررسی زنجیره زتا از طریق الکتروفورز زنجیره های هموگلوبین
مقایسه روشهای مختلف شناسایی آلفا تالاسمی با روش بررسی زنجیره زتا از طریق الکتروفورز زنجیره های هموگلوبین
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوارض نوزادی دوقلویی و مقایسه آن در دو نوزاد دوقلو
عوارض نوزادی دوقلویی و مقایسه آن در دو نوزاد دوقلو
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه سطح پپتید C سرم در خانمهای مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری و خانمهای باردار با فشار خون طبیعی
مقایسه سطح پپتید C سرم در خانمهای مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری و خانمهای باردار با فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش ویروس ها در عفونت های مادرزادی کودکان در شهر تهران
بررسی نقش ویروس ها در عفونت های مادرزادی کودکان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر درمان توقفی با لووتیروکسین بر تراکم استخوان در زنان پیش از منوپوز
بررسی تاثیر درمان توقفی با لووتیروکسین بر تراکم استخوان در زنان پیش از منوپوز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ویتامین C مکمل بر لیپوپروتیین های سرم در بیماران دیابتی ناوابسته به انسولین
بررسی تاثیر ویتامین C مکمل بر لیپوپروتیین های سرم در بیماران دیابتی ناوابسته به انسولین
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت سل در زندانهای اوین و قصر طی سالهای 1378-1377
بررسی وضعیت سل در زندانهای اوین و قصر طی سالهای 1378-1377
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل نارسایی قلبی و میزان آگاهی و عملکرد بیماران در مراقبت از خود
بررسی علل نارسایی قلبی و میزان آگاهی و عملکرد بیماران در مراقبت از خود
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles