Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 29, Number 2 (2011-6)


استنادهای بی سند و آمارهای تخیلی (نامه به سردبیر)
استنادهای بی سند و آمارهای تخیلی (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نویسندگی در مجلات علوم پزشکی (مقاله مروری)
نویسندگی در مجلات علوم پزشکی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارتباط مقدار انسولین خون بند ناف با مقادیر قند خون مادر در تست تحمل گلوکز 75 گرمی
تعیین ارتباط مقدار انسولین خون بند ناف با مقادیر قند خون مادر در تست تحمل گلوکز 75 گرمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع کورنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه
شیوع کورنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی بر پاسخ درمانی
تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی بر پاسخ درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان
تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش پروتئین رآکتیو سی در پیشگوئی عواقب پس از عمل پیوند عروق کرونر
بررسی نقش پروتئین رآکتیو سی در پیشگوئی عواقب پس از عمل پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شناخت پزشکان عمومی از نقش و کارایی اقدامات فیزیوتراپی در بهبود بیماران بستری
بررسی میزان شناخت پزشکان عمومی از نقش و کارایی اقدامات فیزیوتراپی در بهبود بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای مراقبت بیمار وزارت بهداشت در مقایسه با استانداردهای بین المللی مراقبت بیمار کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی امریکا
استانداردهای مراقبت بیمار وزارت بهداشت در مقایسه با استانداردهای بین المللی مراقبت بیمار کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی امریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles