Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 29, Number 4 (2011-12)


ریشه مشکلات نظام تعرفه ای کشور کجاست؟ (نامه به سردبیر)
ریشه مشکلات نظام تعرفه ای کشور کجاست؟ (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ در بیمار با انفارکتوس بدون بالا رفتن قطعه ST در نوار قلب (گزارش موردی)
گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ در بیمار با انفارکتوس بدون بالا رفتن قطعه ST در نوار قلب (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان های نوین در زخم پای دیابتی (مقاله مروری)
درمان های نوین در زخم پای دیابتی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لپتوسپیروزیا بیماری ویل (یک بیماری تب دار همراه با زردی) (مقاله مروری)
لپتوسپیروزیا بیماری ویل (یک بیماری تب دار همراه با زردی) (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی، دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد بیماران آلوده به HIV
آگاهی، دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد بیماران آلوده به HIV
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیچش بیضه: مرور علل اصلی منجر به ارکیکتومی
پیچش بیضه: مرور علل اصلی منجر به ارکیکتومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه وضعیت اورژانس های دارای سیستم تخصصی طب اورژانس شهر تهران با شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقایسه وضعیت اورژانس های دارای سیستم تخصصی طب اورژانس شهر تهران با شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رضایتمندی بیماران از کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی
رضایتمندی بیماران از کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن
الگوی استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کیفی
چالش های سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles