Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 23, Number 2 (2005-6)


نامه به سر دبیر: درمان با اکسیژن پرفشار
نامه به سر دبیر: درمان با اکسیژن پرفشار
| [Abstract-FA] | [XML] |

بیماری های عفونی و مسافرت (باز آموزی)
بیماری های عفونی و مسافرت (باز آموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سندرم QT طولانی
گزارش یک مورد سندرم QT طولانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه آموزشی Back School بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن (مطالعه کارآزمایی بالینی)
تاثیر برنامه آموزشی Back School بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن (مطالعه کارآزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی زایمان طبیعی، سزارین و علل انجام آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان، سال 1381
بررسی فراوانی زایمان طبیعی، سزارین و علل انجام آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان، سال 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع اضطراب و ترس از زایمان در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب
بررسی شیوع اضطراب و ترس از زایمان در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض دارویی ناشی از داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در بیماران سلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
بررسی عوارض دارویی ناشی از داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در بیماران سلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی گذشته نگر شاخص های اپیدمیولوژیک، بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به میلوم
بررسی گذشته نگر شاخص های اپیدمیولوژیک، بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به میلوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع علایم سندرم روده تحریک پذیر و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی
بررسی شیوع علایم سندرم روده تحریک پذیر و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه بالینی آسیب شناسی آلوپسی اسکاردار: بررسی 207 مورد در یک پژوهش گذشته نگر
مطالعه بالینی آسیب شناسی آلوپسی اسکاردار: بررسی 207 مورد در یک پژوهش گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثر کورتیکو استروییدهای داخل مفصلی در استئوآرتریت زانو با درد التهابی
اثر کورتیکو استروییدهای داخل مفصلی در استئوآرتریت زانو با درد التهابی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نتایج استئوتومی های فوقانی ساق در درمان استئوآرتریت نیمه داخلی زانو
بررسی نتایج استئوتومی های فوقانی ساق در درمان استئوآرتریت نیمه داخلی زانو
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles