Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 18, Number 4 (2000-12)


مروری بر تقسیم بندی جدید لنفومهای غیرهوچکینی
مروری بر تقسیم بندی جدید لنفومهای غیرهوچکینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزه داری اسلامی و دیابت
روزه داری اسلامی و دیابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی فلپ عضلانی جلدی تراپزیوس دو طرفه در سوختگی شدید گردن و شانه
معرفی فلپ عضلانی جلدی تراپزیوس دو طرفه در سوختگی شدید گردن و شانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پاتوژنهای باکتریایی عفونت بیمارستانی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکها در زخمهای جراحی
نقش پاتوژنهای باکتریایی عفونت بیمارستانی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکها در زخمهای جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به سازمان نظام پزشکی تهران
بررسی علل شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به سازمان نظام پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر رژیم کتوژنیک بر صرع مقاوم در کودکان و گزارش 215 مورد
تاثیر رژیم کتوژنیک بر صرع مقاوم در کودکان و گزارش 215 مورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سل خارج ریوی و بررسی 146 مورد
سل خارج ریوی و بررسی 146 مورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان بروز ناهنجاریهای بارز دستگاه عصبی در متولدین دو مرکز زایمانی تهران
تعیین میزان بروز ناهنجاریهای بارز دستگاه عصبی در متولدین دو مرکز زایمانی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان وقوع عفونت مجدد هلیکوباکترپیلوری یک سال پس از ریشه کنی موفقیت آمیز آن
میزان وقوع عفونت مجدد هلیکوباکترپیلوری یک سال پس از ریشه کنی موفقیت آمیز آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سوند معده در اعمال جراحی شکمی (گزارش 100 مورد)
کاربرد سوند معده در اعمال جراحی شکمی (گزارش 100 مورد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles