Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 8, Number 1 (1981-5)


توضیح
توضیح
| [PDF-FA] | [XML] |

سیری در قانون ابن سینا***دکتر ابراهیم مصلحی شاد
سیری در قانون ابن سینا***دکتر ابراهیم مصلحی شاد
| [PDF-FA] | [XML] |

مسمومیت با نفت در کودکان***دکتر مرندیان -دکتر یوسفیان-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر دانیال زاده*
مسمومیت با نفت در کودکان***دکتر مرندیان -دکتر یوسفیان-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر دانیال زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

کمخونی گذران مغزی و روش درمان آن***دکتر حسین کلانی
کمخونی گذران مغزی و روش درمان آن***دکتر حسین کلانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پریاپیسم در اثر فنوتیازینها***دکتر محمد کجباف زاده -دکتر محمد سنادیزاده*
پریاپیسم در اثر فنوتیازینها***دکتر محمد کجباف زاده -دکتر محمد سنادیزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی مصدومان جنگ***دکتر غلامرضا فتوحی قیام
درمان جراحی مصدومان جنگ***دکتر غلامرضا فتوحی قیام
| [PDF-FA] | [XML] |

کمک به تغذیه نوزادان مبتلا به کام شکافدار***دکتر عباسعلی صحافیان
کمک به تغذیه نوزادان مبتلا به کام شکافدار***دکتر عباسعلی صحافیان
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان کولون به دنبال اتصال حالب به سیگموئید***دکتر عبدالکریم سهرابی
سرطان کولون به دنبال اتصال حالب به سیگموئید***دکتر عبدالکریم سهرابی
| [PDF-FA] | [XML] |

tuberous scherosis همراه با angiomyolipoma کلیه***دکتر مینا خلیلی-دکتر شاهرخ سوداگر -دکتر رحیم عسگریه- دکتر فریدون نوحی بزنجانی*
tuberous scherosis همراه با angiomyolipoma کلیه***دکتر مینا خلیلی-دکتر شاهرخ سوداگر -دکتر رحیم عسگریه- دکتر فریدون نوحی بزنجانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند پیرامون درمان چاقی***دکتر منوچهر جزایری
نکاتی چند پیرامون درمان چاقی***دکتر منوچهر جزایری
| [PDF-FA] | [XML] |

نارسائی حاد کلیه***دکتر بهروز برومند
نارسائی حاد کلیه***دکتر بهروز برومند
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات رادیولوژیائی نورو فیبروماتوز***دکتر منیژه اقراری-دکتر علی رادمهر*
تظاهرات رادیولوژیائی نورو فیبروماتوز***دکتر منیژه اقراری-دکتر علی رادمهر*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمی و بای التور ***دکتر پرویز ادیب فر-خیرالنساءخمامی -فرهاد مداوی*
بررسی اپیدمی و بای التور ***دکتر پرویز ادیب فر-خیرالنساءخمامی -فرهاد مداوی*
| [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه کلی درباره جذام در ایران***دکتر ولی الله آصفی-حسن سزاوار*
دیدگاه کلی درباره جذام در ایران***دکتر ولی الله آصفی-حسن سزاوار*
| [PDF-FA] | [XML] |

انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی مرکز
انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی مرکز
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles