Journal of medical council of iran

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستانهای دولتی منتخب شهر اصفهان

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آمادگی در برابر همهگیری وبای التور در شهرستان مریوان

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو- شناخت درمانی در کاهش علائم افسردگی زنان مطلقه

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر غلظت 1% اکسیژن بر بیان ژن Conexin 43 در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش (C57(BL/6

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهای استفاده از کوتر و اسکالپل در برشهای جراحی شکم میدلاین در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان لقمان حکیم بین سال 1391 تا 1392

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML میزان انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائهشده در سه ماهه اول و زمان تشکیل پرونده بارداری با استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز در سال 1391

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کلیات فصلنامه پاییز 1394

چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue