Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 26, Number 1 (2008-3)


نقش یک استاد جوان در یک بخش آموزشی جراحی چیست؟
نقش یک استاد جوان در یک بخش آموزشی جراحی چیست؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بروز خونسازی خارج از مغز استخوان به شکل ضایعه فشارنده نخاعی و مغزی
بروز خونسازی خارج از مغز استخوان به شکل ضایعه فشارنده نخاعی و مغزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اریتم مولتی فرم
اریتم مولتی فرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خود کار آمدی درک شده زایمان در زنان باردار
بررسی خود کار آمدی درک شده زایمان در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان بازماندن و بروز عوارض در اعمال جراحی Dialysis access
بررسی میزان بازماندن و بروز عوارض در اعمال جراحی Dialysis access
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه همودیالیز در ایران
هزینه همودیالیز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان کاهش وزن مادران پس از زایمان واژینال و سزارین
مقایسه میزان کاهش وزن مادران پس از زایمان واژینال و سزارین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای اثر آهن و ویتامین A خوراکی با اسکاندرولون بر قد و بلوغ کودکان مبتلا تاخیری رشد سرشتی
بررسی مقایسه ای اثر آهن و ویتامین A خوراکی با اسکاندرولون بر قد و بلوغ کودکان مبتلا تاخیری رشد سرشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت اسکار پس از تزریق واکسن B.C.G در 400 شیرخوار مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شمال تهران
بررسی وضعیت اسکار پس از تزریق واکسن B.C.G در 400 شیرخوار مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شمال تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کفایت و عوارض ژژنوستومی در بیماران با مشکلات نورولوژیک
کفایت و عوارض ژژنوستومی در بیماران با مشکلات نورولوژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شریعتی
بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شریعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان کمبود لاکتاز روده و رشد مفرط باکتری ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
بررسی میزان کمبود لاکتاز روده و رشد مفرط باکتری ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی و نگرش گیرندگان کارت اهدای اعضا و نسوج در مورد اهدای اعضا و نسوج در بانک فرآورده های پیوندی ایران (مطالعه مورد/شاهد)
بررسی میزان آگاهی و نگرش گیرندگان کارت اهدای اعضا و نسوج در مورد اهدای اعضا و نسوج در بانک فرآورده های پیوندی ایران (مطالعه مورد/شاهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت اداره دیابت در ایران در سالهای 85-1383
کیفیت اداره دیابت در ایران در سالهای 85-1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاههای بیماران بستری در بخشهای آموزشی در مورد شیوه معرفی بیمار بر بالین آنها
دیدگاههای بیماران بستری در بخشهای آموزشی در مورد شیوه معرفی بیمار بر بالین آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles