Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 27, Number 3 (2009-9)


عوارض ترساندن زیاد از حد مردم از بیماری ها (نامه به سردبیر)
عوارض ترساندن زیاد از حد مردم از بیماری ها (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پارگی نوک قلب ناشی از ترومای نافذ (گزارش موردی)
پارگی نوک قلب ناشی از ترومای نافذ (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تشخیص و درمان یبوست (مقاله مروری)
مروری بر تشخیص و درمان یبوست (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عفونت در تعویض مفصل ران (مقاله مروری)
مطالعه عفونت در تعویض مفصل ران (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع عفونت ادراری در نوزادان زرد بستری شده در بیمارستان جواهری (86-1384)
شیوع عفونت ادراری در نوزادان زرد بستری شده در بیمارستان جواهری (86-1384)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ضخامت اندومتر در موفقیت روش درمان ناباروری
نقش ضخامت اندومتر در موفقیت روش درمان ناباروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری برای تشخیص پروتیئنوری در پره اکلامپسی
استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری برای تشخیص پروتیئنوری در پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه (1386-87)
فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه (1386-87)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای ارجاع و قصورهای پزشکی انجام شده در مبتلایان به بیماری های مخاط دهان، قبل از مراجعه به کلینیک بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان
الگوهای ارجاع و قصورهای پزشکی انجام شده در مبتلایان به بیماری های مخاط دهان، قبل از مراجعه به کلینیک بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر مواجهه با غلظت های پایین مخلوط حلال های آلی بر دید رنگی
تاثیر مواجهه با غلظت های پایین مخلوط حلال های آلی بر دید رنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری شنوایی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس شهر تهران در سال های 87-1386
غربالگری شنوایی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس شهر تهران در سال های 87-1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل زمینه ساز عقرب گزیدگی در جنوب استان کرمان
بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل زمینه ساز عقرب گزیدگی در جنوب استان کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه پاییز 1388
کلیات فصلنامه پاییز 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه پاییز 1388
کلیات فصلنامه پاییز 1388
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles