Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Medical Council of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانVolume 36, Number 2 (2019-3)


فایل کامل Pdf مجله
فایل کامل Pdf مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Role of Emotional Creativity and Neuropsychological Functions in Prediction of Critical Thinking in Gifted Students
تعیین نقش خلاقیت هیجانی و عملکردهای نوروسایکولوژیک در پیشبینی تفکرانتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet
طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Using Glutamine Supplementation in 3 Days on Indices of Muscle Damage after Leg Press Eccentric Resistance
اثر سه روز مصرف مکمل گلوتامین بر شاخصهای آسیب عضلانی پس از فعالیت برونگرای پرس پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients
بررسی ارتبـاط ویژگیهـای شخصیتی با هـوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation on Lower Urinary Tract Symptoms in Cerebral Palsy
اثرتحـریک الکتریکی سطـحی عصب تیبیـال برعلائم اختلال مجاری ادراری تحتانی در فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conditions for the Liability of Negligence in Prenatal Diagnosis and How to Compensate by Complying with UK Law
شرایط ایجاد ضمان ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد و نحوه جبران خسارت با تطبیق در حقوق انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comprehensive Review on Medication Used for Warfarin Reversal
مرور جامع بر داروهای مورد استفاده در برگشت اثرات وارفارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 36, Number 1 (2019-1)


فایل pdf کامل مجله بهار 97
فایل pdf کامل مجله بهار 97
| [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Satisfaction of Retaining Physicians in Underserved Areas of Yazd in the Implementation of Healthcare Reform
بررسی رضایت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Program Based on the Meaning of Life on Nurses’ Subjective Well-being
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of REBT Psychotherapy Approach on Reducing Cognitive Distortions in Hospitalized Tuberculosis Patients
اثربخشی رواندرمانی با رویکرد REBT برکاهش تحریفات شناختی دربیماران بستری مبتلا به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Employee Burnout in Rural Family Physicians in the City of Mashhad in 2014
بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستایی شاغل درمراکز بهداشت شهرستان مشهد - 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of General Dentists in Ardabil in Regard to Evidence Based Dentistry
آگاهی و نگرش دندانپزشـکان عمومی شهرستـان اردبیل در خصـوص دندانپزشـکی مبتنی بر شـواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liability Risen from Flaws in Medical Equipment and the Related Principles
مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Job Role in Disease Development and its Situation in Iran
نحوه تخمین میزان مشارکت شغل در ایجاد بیماری و وضعیت موجود در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 4 (2017-11)


کلیات فصلنامه دوره 35 ، شماره 4، زمستان 96
کلیات فصلنامه دوره 35 ، شماره 4، زمستان 96
| [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Suicide Attempt among Urban Community of Ilam
بررسی همه گیر شناسی اقدام به خودکشی در جامعه شهری ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of Postpartum Depression between Normal Delivery and Cesarean Section
مقایسه میزان افسردگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Primary Dental Occlusion among Breastfed Children
بررسی رابطه دندانی شیری در کودکان تغذیه شده با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Standard Deployment of “International Patients Department” on the Quality of Health Care Provided in Afshar Hospital, Yazd
تاثیر استقـرار استـاندارد بخش بیمـاران بین الملل بر کیفیت خدمات درمانی بیمارستان افشار یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Defensive Medicine Behaviors among Surgeons, Its Causes and Potential Reduction Solutions: a Cross-Sectional Study in Iran
شیوع رفتارهای پزشـکی تدافعی در بین جراحان، دلایل و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه مقطعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dealing with Microbial Resistance with the Benefit of Antibiotic Peptides Obtained from Fungus
مقابله با مقاومتهای میکروبی با بهره منـدی از پپتیدهای آنتیبیوتیکی تخلیص شده ازقارچها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-Melanoma Skin Cancer
کانسرهــای پوستی غیرملانـومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 3 (2017-8)


کلیات فصلنامه پاییز 96 دوره 35 شماره 3
کلیات فصلنامه پاییز 96 دوره 35 شماره 3
| [PDF-FA] | [XML] |

Premenstrual Syndrome (PMS) and Some of Its Related Factors in Girl Students of Razi University of Kermanshah
سندرم پیش از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Serum Vitamin C Levels and Nuclear Cataract
بررسی رابطه بین میزان ویتامین C سرم و آب مروارید هسته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Ondansetron in Prevention of Shivers after Inguinal Hernia Surgery in Shahid Mohammadi Hospital in 2015
بررسی اثر اندانسنتـرون در پیشگیری از لرز پس ازجراحی فتق اینگوئینال دربیمارستـان شهید محمـدی بندرعبـاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Schema Therapy on Reducing Anxiety and Depression in Infertile Women of Arak City
اثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش اضـطراب و افسردگی زنان نابـارور شهـر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Service Quality Dimensions and Accreditation Results (Case Study: Khorasan Razavi Hospitals)
بررسی رابطه ابعـاد کیفیت خدمـات با نتایج اعتبـاربخشی (مطالعه موردی: بیمارستانهای خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Output and Production of Islamic Republic of Iran Researchers in the Field of Cancer and Compare with Regional and World Countries (2006-2015)
یک دهه تحقیقات و مطالعــات پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در حوزه ســرطان و مقــایسه آن با کشورهــای منطقه و جهــان (2006-2015)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infection, Inflammation and Prostate Cancer
عفـونت، التهـاب و سـرطان پروستـات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 2 (2017-9)


ضرورت ایجاد کمیته پزشکی قانونی در بیمارستانها و معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی
ضرورت ایجاد کمیته پزشکی قانونی در بیمارستانها و معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing the pattern of family health and Ideal population based on celestial values in medical education
توسعه الگوی سلامت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای ارزشها ی الهی در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of oral Tizanidine on postoperative pain herniorrhaphy
اثر تیزانیدین خوراکی بر درد بعد از عمل جراحی هرنیورافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the patients complaints about cutaneous bums in operations rooms referred to forensic medicine center in Isfahan from 2007 to 2013
بررسی موارد شکایت بیماران دچار سوختگی جلدی در اطاق عمل از کادر درمانی ارجاعی به پزشکی قانونی ونظام پزشکی اصفهان از سال 87 تا پایان 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین سلامت روان قربانیان زن تجاوز جنسی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1393
تعیین سلامت روان قربانیان زن تجاوز جنسی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of neurofeedback training to improve reaction time
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقای عملکرد زمان واکنش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion of the Process of Changing Unrestricted Area Shoes upon Entering the Partially Restricted Area in Operation Room in the Selected Hospital of Isfahan in 2016 :An Action Research
ارتقا روند تعویض کفش های منطقه ی غیر محدود در محل ورود به منطقه ی نیمه محدود در اتاق عمل بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395-یک مطالعه اقدام پژوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Whether the increase in BMI affects the biomechanical status of foot arch and plantar pain?
آیاازدیاد نمایه توده بدنی بر وضعیت بیومکانیکی قوس کف پا و درد کف پایی تاثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه شماره 35 تابستان 96
کلیات فصلنامه شماره 35 تابستان 96
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 1 (2017-6)


The effect of jujube alcoholic extraction, and Resistance training on histopathology of hippocampus in male rats, which are poisoned by anabolic steroids T.Gholami1 (PhD candidate at Exercise Physiology), M A Azarbayjani2 (PhD),*H, Matinhomaee3 (PhD) *Department of Physical Education and Sports Exercise Physiology, Islamic Azad University Central Tehran Branch, , Tehran, Iran
اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر هیستوپاتولوژی بافت هیپو کامپ در موش های صحرایی نر مسموم شده با استروئید آنابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه بهار 1396
کلیات فصلنامه بهار 1396
| [PDF-FA] | [XML] |

اشکی در سوگ سمیولوژی
اشکی در سوگ سمیولوژی
| [PDF-FA] | [XML] |

Probable Role of Oral Contraceptive Pill (OCP) in the Development of Femoral Head Osteonecrosis
نقش احتمالی OCP در بروز استئونکروز سر استخوان فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Psychological Disorders on Criminal Behavior and Different Degrees of Criminal Responsibility
نقش اختلال‌های روانی منجر به رفتار مجرمانه بر درجات مسئولیت جنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group play therapy in cognitive – behavioral style on coping styles of children
اثر بخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی– رفتاری بر سبک های مقابله کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فراوانی آسیب های اسکلتی-عضلانی در فوتبالیست های لیگ برتر فوتبال ایران و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و پست بازیکن
فراوانی آسیب های اسکلتی-عضلانی در فوتبالیست های لیگ برتر فوتبال ایران و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و پست بازیکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Quality and Its personal and socialPredictorsamong Pregnant women with gestational diabetes
کیفیت خواب و پیش بینی کننده های فردی-اجتماعی آن درزنان باردارمبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اشتغال همزمان کارکنان سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی و پیامدهای این پدیده
اشتغال همزمان کارکنان سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی و پیامدهای این پدیده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of quality of services in Tehran Hospitals using the HEALTHQUAL model
ارزشیابی کیفیت خدمات بیمارستان‌های شهر تهران با استفاده از مدل HEALTHQUAL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 4 (2017-3)


کلیات فصلنامه زمستان 95
کلیات فصلنامه زمستان 95
| [PDF-FA] | [XML] |

Identify factors affecting on social health university students, with an emphasis on social networks
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهر ری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of progressive muscle relaxation on the vital signs of patients with myocardial infarction: double-blind randomized clinical trial
تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر علایم حیاتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی :کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Therapeutic Interventions in Hereditary Hearing Loss
تازه های علمی در مداخلات درمانی ناشنوایی ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا تقابل وظایف از عوامل موجهه برای افشاء راز پزشکی می‌باشد؟ چالشهای حقوقی رازداری پزشکی
آیا تقابل وظایف از عوامل موجهه برای افشاء راز پزشکی می‌باشد؟ چالشهای حقوقی رازداری پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting on the results of Accreditation (Case Study of Khorasan Razavi Hospitals)
تعیین عوامل موثر بر نتایج اعتباربخشی بیمارستانها (مطالعه موردی بیمارستان های خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انتظارات و بخش بندی بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی بر مبنای انتظاراتشان
بررسی انتظارات و بخش بندی بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی بر مبنای انتظاراتشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of outcomes of induction of labor for mothers and newborns in pregnancies complicated with preterm premature rupture of membranes ( PPROM) between 34-36 weeks
مقایسه پیامدهای ختم حاملگی در مبتلایان پارگی کیسه آب درحاملگی طی هفته‌های 34-36 در مادران و نوزدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 3 (2016-12)


لغو اعمال جراحی زنان و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان ولیعصر (عج) تهران
لغو اعمال جراحی زنان و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان ولیعصر (عج) تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Ranking of medical science excellent centers of Islamic Republic of Iran in 1393-1394 (2014-2015)
ارزشیابی و رتبه بندی قطبهای علمی گروه علوم پزشکی کشور در سال 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of an internal control for detecting Yersinia pestis using PCR
طراحی و ساخت کنترل داخلی جهت تشخیص یرسینیا پستیس بوسیله PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mobile Phone use Patterns Amongst University Students: Its Correlates and Relationship to Psychological Health
الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت روانی دانشجویان دانشگاههای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religions rules and instituation have huge responsibiliy in improvig caltural and moral standards of the society
تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی پزشکان (مورد مطالعه؛ پزشکان شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between a person mediate pain perception (as stimulating sensory and emotional components) and death anxiety in suicide attempters
بررسی رابطه بین ادراک شخصی میانجی تجربه درد (به عنوان محرک حسی و مؤلفه هیجانی) با اضطراب مرگ در اقدام کنندگان به خودسوزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Version of World Health Surveys Individual Questionnaire: A Validation Study
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه وضعیت سلامت سازمان جهانی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 2 (2016-9)


کلیات فصلنامه تابستان1395
کلیات فصلنامه تابستان1395
| [PDF-FA] | [XML] |

Practice of the health volunteers in Iran
عملکرد رابطین بهداشتی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Clexane and Enoxan in thromboprophylaxis after Total hip and knee arthroplasty
مقایسه نتایج ترومبوپروفیلاکسی پس از تعویض مفصل زانو و هیپ با استفاده کلگزان و انوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between organizational climate and responsiveness in Namazi and Faghihi hospitals of Shiraz in 2013-2014
بررسی رابطه بین جوسازمانی و پاسخگویی در بیمارستان‌های نمازی و فقیهی شهر شیراز در سال ۱۳۹۳
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence rate of early adverse reactions following pentavalent vaccination in infants aging from 2 to 6 months in Tehran and Damavand city -2015
بررسی شیوع عوارض زودرس ناشی از تزریق واکسن پنتاوالان در کودکان 2 تا 6 ماهه در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of whole body vibration therapy on pain, range of motion and functional activities in patients with osteoarthritis of the knee
بررسی تاثیر ویبراسیون تراپی کل بدن برشدت درد ، دامنه حرکتی و فعالیت های عملکردی بیماران مبتلا به استئو آرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of pilonidal sinus surgery using primary repair with advanced flap and secondary improvement
مقایسه جراحی سینوس پایلونیدال به روش ترمیم اولیه با فلپ پیشرفته و بهبودی ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of knowledge and attitude in the final year students of dental schools in Tehran regarding hepatitis B infection control and its related risk factors, 2013-14
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان سال آخر دوره های عمومی و تخصصی دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران از کنترل عفونت هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 1 (2016-6)


کلیات فصلنامه بهار 1395
کلیات فصلنامه بهار 1395
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب توریسم سلامت
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب توریسم سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Myasthenia Gravis in Kerman since 2007 to 2009
وضعیت میاستنی گراو در استان کرمان در طی سالهای 1387 لغایت 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of self-medication and identify the reason of it in womenreferring to Health Centers inBandar Abbas 2016
شیوع خوددرمانی و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندر عباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a well-designed computerized physician order entry on medication error reduction
تاثیر یک سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی (CPOE) کار آمد بر کاهش خطاهای دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the best hospital enterprise architecture framework with the approach of ability of implementation in Iran.
شناسایی بهترین چارچوب معماری سازمانی بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing knowledge and attitudes toward fast foods among students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 1394
بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به مصرف فست فودها در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Post Graduate Medical Education in Iran: Challenges & Solutions; a Qualitative study
ارتقای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 4 (2016-3)


The Legal Aspects of VasculitisHenoch-Schonlein
بررسی جنبههای حقوقی بیماری واسکولیت هنوخ شون لاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

برخورد و درمان خونریزی غیر واریسی دستگاه گوارش فوقانی
برخورد و درمان خونریزی غیر واریسی دستگاه گوارش فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Effect of Ginger on Nausea and Vomiting of the Post-Operative Patients Coming to Surgery Ward of Vali-e Asr Hospital of Arak, Year 2010
بررسی تأثیر زنجبیل بر تهوع و استفراغ بعد از عمل بیماران مراجعهکننده به بخش جراحی بیمارستان ولیعصر اراک، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of seroepidemiology of Helicobacter pylori infection at Salmas City, Iran
بررسی سرواپیدمیولوژی هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان سلماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hand-grip strength of young highly trained male athletes and its correlation with some forearm anthropometric indices.
بررسی قدرت گرفتن دست ورزشکاران جوان مرد حرفهای و همبستگی آن با برخی از شاخصهای آنترپومتریک ساعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Developmental Study on Drawing Quality of 4-12 Year-old Normal Children based on Bender Gestalt Test
بررسی تحولی کیفیت ترسیم اشکال آزمون بندرگشتالت در کودکان بهنجار 4 الی 12 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of maternal and child health services management in selected developed countries and designing a model for Iran
مطالعه تطبیقی مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودک در کشورهای توسعهیافته منتخب و ارائه الگو برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه زمستان 1394
کلیات فصلنامه زمستان 1394
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 3 (2015-12)


کلیات فصلنامه پاییز 1394
کلیات فصلنامه پاییز 1394
| [PDF-FA] | [XML] |

eczema
اگزما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

میزان انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائهشده در سه ماهه اول و زمان تشکیل پرونده بارداری با استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز در سال 1391
میزان انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائهشده در سه ماهه اول و زمان تشکیل پرونده بارداری با استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative analysis of using Electrocauter and Scalpel in midline laparotomy patients who reffered to Loghman Hakim Hospital between 2012 to 2013
مقایسهای استفاده از کوتر و اسکالپل در برشهای جراحی شکم میدلاین در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان لقمان حکیم بین سال 1391 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hypoxia treatment on gene expression of Connexin43 in C57 mouse bone marrow derived mesenchymal stem cells
تأثیر غلظت 1% اکسیژن بر بیان ژن Conexin 43 در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش (C57(BL/6
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effects of Pharmacotherapy versus pharmaco-cognitive therapy in reducing
مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو- شناخت درمانی در کاهش علائم افسردگی زنان مطلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آمادگی در برابر همهگیری وبای التور در شهرستان مریوان
بررسی آمادگی در برابر همهگیری وبای التور در شهرستان مریوان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of implantation of Health Care reform plan in patients pay out of pocket in selected Public hospitals in Isfahan
تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستانهای دولتی منتخب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 2 (2015-9)


Study perception, knowledge and expectations from population and physicians points of view about implementation of family physician program: a case study in Shiraz
درک، آگاهی و انتظارات مردم و پزشکان از اجرای طرح پزشک خانواده: مطالعه موردی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal requirements of international documents in public health and the challenges facing it
الزامات حقوقی اسناد بینالمللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالشهای فراروی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intensive Care Unit in terms of standards of care in selected hospitals in Tehran
بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای منتخب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fascial closure on development of incisional hernia in 10 mm umbilical trocar sites after laparoscopic surgeries
بررسی تأثیر ترمیم فاشیا در بروز هرنی انسیزیونال در محل تروکار 10 میلیمتری ناف در اعمال جراحی لاپاراسکوپی
| [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cooperation of private physicians in the notifiable disease reporting in Hamadan province
بررسی میزان مشارکت پزشکان بخش خصوصی استان همدان در نظام گزارشدهی بیماریها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of quality management in reducing surgical site infection: an action research
تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش عفونت محل جراحی در اعمال جراحی قلب: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the family physicians quality of working life in Kerman province 2010
بررسی کیفیت زندگی شغلی پزشکان خانواده در استان کرمان-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and determination antimicrobial resistance pattern of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa isolated from patients with otitis media in Amir alam Hospital
بررسی فراونی و الگوی مقاومت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا در عفونتهای حاد گوش میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه تابستان 1394
کلیات فصلنامه تابستان 1394
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 1 (2015-4)


مروری بر مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقهای در جمعیت سالمندان
مروری بر مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقهای در جمعیت سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review The Results of Stenting In Patients With Caustic Esophageal Burns
بررسی نتایج استنتگذاری در بیماران دچار سوختگی مری با مواد سوزاننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grapefruit Juice Interaction with Cyclosporine in Bone Marrow Transplantation
تداخل سیکلوسپورین خوراکی با آب گریپ فروت در پیوند مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح آگاهی مادران از روشهای پیشگیری از کمخونی فقرآهن و عوامل مرتبط با آن
بررسی سطح آگاهی مادران از روشهای پیشگیری از کمخونی فقرآهن و عوامل مرتبط با آن
| [PDF-FA] | [XML] |

پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ
پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش شالی کاری در ایجاد و گسترش اختلالات عضلانی اسکلتی اندام تحتانی در برنج کاران ایرانی
نقش شالی کاری در ایجاد و گسترش اختلالات عضلانی اسکلتی اندام تحتانی در برنج کاران ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of the Dual practice Physicians law according to the health system experts approache in Iran
ارزیابی تبصرهی 2 مادهی 32 قانون برنامهی پنجم توسعهی کشور در خصوص پدیدهی دوشغله بودن پزشکان از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان حوزهی سلامت کشور- قابلیت اجرا و چالش‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why general physicians are reluctant to use information technology in their private clinic?
چرا پزشکان عمومی تمایلی به استفاده از فنآوری اطلاعات در مطب ندارند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا
مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه بهار 1394
کلیات فصلنامه بهار 1394
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 4 (2015-3)


Tenecteplase داروی نجات‌دهنده جان یک بیمار مبتلا به ترومبوآمبولی وسیع ریه به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قلب
Tenecteplase داروی نجات‌دهنده جان یک بیمار مبتلا به ترومبوآمبولی وسیع ریه به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر برنامه‌های ورزشی هوازی، قدرتی و موضعی مؤثر بر کاهش دور شکم
مروری بر برنامه‌های ورزشی هوازی، قدرتی و موضعی مؤثر بر کاهش دور شکم
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران
عوامل مؤثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیماران با استاندارد انجمن قلب آمریکا
مقایسه نحوه اندازه‌گیری فشار خون بیماران با استاندارد انجمن قلب آمریکا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره ده ساله (1390-1380)
بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره ده ساله (1390-1380)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی کیفوز و اسکلیوز در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران و بررسی تأثیر فعالیت‌ها ورزشی و وضعیت نشستن در بروز آن‌ها
بررسی فراوانی کیفوز و اسکلیوز در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران و بررسی تأثیر فعالیت‌ها ورزشی و وضعیت نشستن در بروز آن‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر انجام آدنوتونسیلکتومی بر اشیاع اکسیژن خون شریانی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی خواب
بررسی تأثیر انجام آدنوتونسیلکتومی بر اشیاع اکسیژن خون شریانی در کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی خواب
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اتلاف در فرآیند درمان سرطان سینه بر پایه سلامت ناب و شبیه سازی
تحلیل اتلاف در فرآیند درمان سرطان سینه بر پایه سلامت ناب و شبیه سازی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 3 (2014-12)


A Review of Current Acne Therapies
مروری بر درمانهای آکنه
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of reasons of claims from dentists refered to medical council in Babol and Sari
بررسی علل طرح شکایت از دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی بابل و ساری
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological, clinical and paraclinical study on hydatic cyct infected patients operated in the hospitals of Imam khomeini, Shahid Modarres, and Shariati hospital 2011-2012
بررسی اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک بستری شده در بیمارستانهای امام خمینی (ره)، شهید مدرس و دکتر شریعتی تهران در سالهای 1391-1390
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Studying of Speech and Language Disorders in C.V.A
بررسی اختلالات گفتاری- زبانی در بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of health-related concepts in popular magazines
تحلیل محتوای مفاهیم مرتبط با سلامت در مجلات عمومی پر تیراژ تهران
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of open and closure dressing in burn wound healing reconstruction
مقایسه پانسمان باز و بسته و بهبودی زخم در بیماران سوختگی
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health educational program based on stage of change theory and life style in patients suffering from knee arthritis: a clinical trial study
تأثیر برنامه آموزشی تئوری محور در اتخاذ سبک زندگی سالم در مبتلایان به آرتروز زانو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 2 (2014-9)


Androgenetic Alopecia
نگاهی به داروهای جدید آنتی ترمبوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Androgenetic Alopecia
مروری بر ریزش موی آندروژنتیک در مردان و زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of educational alert cards and posters on nursing stations on preventing atorvastatin drug interactions
تأثیر استفاده از برگههای هشداردهنده و پوستر آموزشی در جلوگیری از تداخلات دارویی آتورواستاتین
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between calcification of prostate in transrectal ultrasonography with existence of prostate cancer in patients’ biopsy of Imam Khomeini Hospital between 2005-2011
ارتباط بین کلسیفیکاسیون در سونوگرافی Transrectal ultrasonography با وجود سرطان پروستات در پاتولوژی بیوپسی در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1390-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of the vibration training on balance and knee joint position sense after anterior cruciate ligament reconstruction
تأثیر برنامه ارتعاش درمانی بر تعادل و حس وضعیتی زانوی ورزشکاران پس از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of motiomycin-c (1 mg) in prevention of adhesion affer endoscopic sinus surgery in ethmoid spheniod sinuses
اثر میتومایسین C در جلوگیری از چسبندگی پس از عمل در جراحی اندوسکوپی عملکردی سینوس (FESS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inguinal hernia prevalence among soldiers with BJHS and effect of training course on it
فتق اینگوینال در میان سربازان دچار سندروم هیپرموبیلیتی خوشخیم مفصلی و تأثیر دوره آموزشی بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The factors influencing the specialty choices of medical residents in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: a cross sectional study in 2013
عوامل مؤثر در انتخاب رشته تخصصی دستیاران شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: یک مطالعه مقطعی در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 1 (2014-6)


Laboratory diagnosis of Toxoplasmosis and its importance
اهمیت توکسوپلاسموزیس و روشهای تشخیص آزمایشگاهی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of permanent teeth extraction and related risk factors in patients of karaj central health city year in 91-92
علل خارج کردن دندانهای دائمی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعهکننده به درمانگاه مرکزی شهرکرج سال 92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome-Based Curriculum Development: Experience of Division of general internal medicine of tehran university of medical sciences in clerkship training
برنامهریزی آموزشی مبتنی بر پیامد: تجربه بخش داخلی جنرال بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آموزش کارآموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of physicians about lawful death certification forms in hospitals of Zanjan university of medical sciences -1390
میزان آگاهی پزشکان نسبت به موارد مجاز به صدور گواهی فوت در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an advanced System for emotion detection based on brain signals and facial
طراحی سیستم پیشرفته­ای برای بازشناسی احساسات بر اساس سیگنال­های مغزی و تصاویر چهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to the usage of the medias medical programs by the audience
عوامل مرتبط با استفاده مخاطبان از برنامه­ های پزشکی رسانه ­ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation effect of dialectical behaviour therapy (DBT) on decreasing overeating and depression in women with binge eating disorder (BED)
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی بیماران زن مبتلا به اختلال پرخوری افراطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 4 (2014-3)


Tetralogy of Fallot in middel age man
تترالوژی فالوت (TOF) در یک مرد میانسال
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rheumatic Fever
تب روماتیسمی
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Using Info-Mobilization Based Websites and Increasing the Knowledge of Rural e-Health Beneficiaries
بررسی رابطه استفاده از وب سایتهای مبتنی بر مشارکت اطلاعاتی با افزایش دانش ذینفعان سلامت الکترونیک روستایی
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Improvement of Women with Obsessive- Compulsive Disorder through Cognitive- Behavioral Group Therapy
بهبود سلامت روانی زنان مبتلا به وسواس- اجباری از طریق گروه درمانی شناختی- رفتاری
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an endurance training period with cellular Anti-aging purpose on telomerase enzyme activity in cardiac tissue and peripheral blood lymphocytes in male rats
تأثیر یک دوره تمرینات استقامتی با هدف ممانعت از پیری سلولی بر فعالیت آنزیم تلومر از بافت قلب و لنفوسیتهای خون محیطی رتهای نر
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Accuracy of Digital Image-based and Patient Visit-based Diagnoses Diagnoses in Dermatological Diseases in Kerman medical university
میزان همخوانی تشخیصها در دو روش از راه دور و حضوری در بیماران مبتلا به بیماریهای پوستی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of teen aggression level based on parenting styles and parent-child attachment styles
مقایسه پرخاشگری نوجوانان بر اساس سبکهای فرزند پروری والدین و سبکهای دلبستگی والد- فرزند
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review of the Factors Influencing the Implementation and Acceptance of Electronic Health Records
مرور نظام­مند عوامل موثر مقبولیت پرونده الکترونیک سلامت
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2013-12)


A report of two memebers an of Iranian family affected by autosomal recessive osteopetrosis
گزارش یک خانواده با دو مورد استئوپتروز با الگوی وراثتی اتوزومی مغلوب
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise and air pollution
ورزش و آلودگی هوا
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relation betwean periodontal disease and preeclampsia in pregnant women
ارتباط بیماری پریودنتال با پرهاکلامپسی در زنان باردار
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Job satisfaction among faculty members of Shahid Beheshti Dental School: a cross sectional study in 2012
رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشکدهی دندانپزشکی شهید بهشتی: یک مطالعه مقطعی در سال 1391
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the effectiveness of group cognitive – behavioral therapy (GCBT) in reducing depression in children of divorce
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش افسردگی کودکان طلاق
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a cope modeling intervention course on re -concentration and performance of teenager female taekwondo athletes of Iranian national team
تأثیر یک دوره مداخلهی روانشناختی الگوی کپ (cope modeling) بر مهارت بازیافت تمرکز و عملکرد تکواندوکاران نوجوان زن تیم ملی ایران
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors for implementing PACS in Iran regard to future technology trends
عوامل مؤثر بر پیادهسازی پکس در ایران با توجه به روندهای آینده فناوری
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2013-6)


طبیبان قدیم و طبیبان جدید (نامه به سردبیر)
طبیبان قدیم و طبیبان جدید (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های تشخیص سل فعال ریوی (مقاله مروری)
روش های تشخیص سل فعال ریوی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اختلالات تعادلی در بیماران مبتلا به منییر
بررسی اختلالات تعادلی در بیماران مبتلا به منییر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ورزش درمانی در بهبود درد، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی شانه در بیماران مبتلا به سندرم Overuse شانه در مقایسه با روش های فیزیوتراپی
بررسی تاثیر ورزش درمانی در بهبود درد، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی شانه در بیماران مبتلا به سندرم Overuse شانه در مقایسه با روش های فیزیوتراپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظر ماماها در خصوص انجام تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد: یک مطالعه مقطعی
نظر ماماها در خصوص انجام تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شکل گیری افعال گذشته با قاعده و بی قاعده در بیماران فارسی زبان مبتلا به بیماری پارکینسون
شکل گیری افعال گذشته با قاعده و بی قاعده در بیماران فارسی زبان مبتلا به بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربه مقدماتی تله مدیسین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تجربه مقدماتی تله مدیسین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری تحلیلی بر سیاست های سلامت ایران در برنامه های توسعه
مروری تحلیلی بر سیاست های سلامت ایران در برنامه های توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2013-3)


جراح کامل کیست؟ (نامه به سردبیر)
جراح کامل کیست؟ (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش نخستین جراحی نصب ایمپلنت های Zygomatic در ایران و پیگیری درمان در 23 سال (مقاله موردی)
گزارش نخستین جراحی نصب ایمپلنت های Zygomatic در ایران و پیگیری درمان در 23 سال (مقاله موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخلاق پزشکی در آزمایشگاه تشخیص طبی (مقاله مروری)
اخلاق پزشکی در آزمایشگاه تشخیص طبی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان فراوانی علل و عوارض زودرس تراکئوستومی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی اهواز
بررسی میزان فراوانی علل و عوارض زودرس تراکئوستومی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شکایات مربوط به قصور پزشکی ناشی از اعمال جراحی لاپاراسکوپی که منجر به طرح پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران شده است (سال 85 - 1381)
بررسی شکایات مربوط به قصور پزشکی ناشی از اعمال جراحی لاپاراسکوپی که منجر به طرح پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران شده است (سال 85 - 1381)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر میزان رضایت مندی از ارائه مراقبت های درمانی با استفاده از تحلیل عاملی در مراجعین بخش اورژانس بستری بیمارستان های دولتی شهر ایلام در سال 89
عوامل موثر بر میزان رضایت مندی از ارائه مراقبت های درمانی با استفاده از تحلیل عاملی در مراجعین بخش اورژانس بستری بیمارستان های دولتی شهر ایلام در سال 89
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عدالت در توزیع امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی و نیاز بیمه شدگان تحت پوشش
بررسی عدالت در توزیع امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی و نیاز بیمه شدگان تحت پوشش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان: مطالعه موردی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز
بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تعیین هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان: مطالعه موردی مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه پزشک خانواده بر بار مراجعات در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاثیر برنامه پزشک خانواده بر بار مراجعات در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2012-12)


اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق و حقوق پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات امگا 3 در افزایش حافظه گروه بالغین جوان و سالم
اثرات امگا 3 در افزایش حافظه گروه بالغین جوان و سالم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اینترنت و اطلاعات ناقص پزشکی بیماران (نامه به سردبیر)
اینترنت و اطلاعات ناقص پزشکی بیماران (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی در دنیا: مروری ساختاریافته بر مستندات بین المللی
روش های پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی در دنیا: مروری ساختاریافته بر مستندات بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 1 (HTLV؛-1) در ایران؛ یک مطالعه مروری
شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 1 (HTLV؛-1) در ایران؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علایم بالینی در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با زمان تاخیر در تشخیص و درمان آن در استان کردستان
بررسی علایم بالینی در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با زمان تاخیر در تشخیص و درمان آن در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389
بررسی میزان آگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بین یافته های رادیولوژی و بالینی در تشخیص شکستگی بینی
مقایسه بین یافته های رادیولوژی و بالینی در تشخیص شکستگی بینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه درمانی فیزیوتراپی مبتنی بر آموزش و آماده سازی عضلات کف لگن بر علائم یبوست عملکردی مزمن
تاثیر برنامه درمانی فیزیوتراپی مبتنی بر آموزش و آماده سازی عضلات کف لگن بر علائم یبوست عملکردی مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فاکتورهای زمینه ای و محیطی ایجاد کننده بیماری سل
بررسی فاکتورهای زمینه ای و محیطی ایجاد کننده بیماری سل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سلامت روان مادران با بارداری پرخطر و کم خطر
ارزیابی سلامت روان مادران با بارداری پرخطر و کم خطر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2012-9)


نظر به اهمیت موضوع اخلاق حرفه ای پزشکی و چالش های آن، به جهت اطلاع رسانی و استفاده خوانندگان محترم مجله علمی و به امید کاهش آسیب های پیش روی جامعه پزشکی، نکاتی از مباحث و کدهای اخلاق حرفه ای پزشکی و مکتوبات اساتید محترم، در این فصلنامه درج می گردد.
نظر به اهمیت موضوع اخلاق حرفه ای پزشکی و چالش های آن، به جهت اطلاع رسانی و استفاده خوانندگان محترم مجله علمی و به امید کاهش آسیب های پیش روی جامعه پزشکی، نکاتی از مباحث و کدهای اخلاق حرفه ای پزشکی و مکتوبات اساتید محترم، در این فصلنامه درج می گردد.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دو شغله بودن کارکنان بخش سلامت: چالشی فراروی نظام سلامت (نامه به سردبیر)
دو شغله بودن کارکنان بخش سلامت: چالشی فراروی نظام سلامت (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلال آنزیم های کبدی
اختلال آنزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان و علل کسورات درآمدی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390
میزان و علل کسورات درآمدی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند 20 ساله میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال روستایی
روند 20 ساله میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال روستایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش خونریزی واژینال در سه ماهه اول بارداری بر نتایج دیررس حاملگی
نقش خونریزی واژینال در سه ماهه اول بارداری بر نتایج دیررس حاملگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان رضایتمندی شغلی فیزیوتراپیست های ایرانی در سال 1387
میزان رضایتمندی شغلی فیزیوتراپیست های ایرانی در سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطر در بروز Ankle Sprain در ورزشکاران رشته های مختلف
بررسی عوامل خطر در بروز Ankle Sprain در ورزشکاران رشته های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در مولفه های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت: نقش ها و جهت گیری های آینده مجلس شورای اسلامی
تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در مولفه های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت: نقش ها و جهت گیری های آینده مجلس شورای اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2012-6)


لطفا وقتی چاقو را زمین می گذارید قلم به دست بگیرید (نامه به سردبیر)
لطفا وقتی چاقو را زمین می گذارید قلم به دست بگیرید (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مننژیوم بسیار بزرگ و مهاجم شیار بویایی در یک کودک 13 ساله (گزارش موردی)
مننژیوم بسیار بزرگ و مهاجم شیار بویایی در یک کودک 13 ساله (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان های دارویی دردهای نروپاتیک (مقاله مروری)
درمان های دارویی دردهای نروپاتیک (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی در شهرستان های استان تهران
شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی در شهرستان های استان تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اپیدمیولوژیک و برخی ویژگی های معتادان تزریقی بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع)
اپیدمیولوژیک و برخی ویژگی های معتادان تزریقی بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر وضعیت آرنج بر قدرت گرفتن دست
اثر وضعیت آرنج بر قدرت گرفتن دست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مارکرهای آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری
مارکرهای آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت از آسیب سلول های مویی ناشی از صدا در حلزون گوش خوکچه های هندی آماده سازی شده
حفاظت از آسیب سلول های مویی ناشی از صدا در حلزون گوش خوکچه های هندی آماده سازی شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه عملکرد جراحان ارتوپد، نسبت به درمان استئوپروز در بیماران مبتلا به شکستگی های استئوپروتیک
نحوه عملکرد جراحان ارتوپد، نسبت به درمان استئوپروز در بیماران مبتلا به شکستگی های استئوپروتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2012-3)


جایگاه طب فیزیکی و توانبخشی در نظام بهداشت درمان و آموزش پزشکی (نامه به سردبیر)
جایگاه طب فیزیکی و توانبخشی در نظام بهداشت درمان و آموزش پزشکی (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تب دارویی (مقاله مروری)
تب دارویی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax، اسپاستی سیتی، قدرت grip, pinch و دامنه حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک
تاثیر ارتز مچ دست بر نسبت Hmax/Mmax، اسپاستی سیتی، قدرت grip, pinch و دامنه حرکتی آرنج و مچ دست کودکان فلج مغزی اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل هزینه - منفعت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در متولدین شهرستان قزوین در سال 1387
تحلیل هزینه - منفعت غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در متولدین شهرستان قزوین در سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی
تاثیر اختلالات انسداد تنفسی خواب بر رشد دندانی در کودکان: یک مطالعه موردی شاهدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت
فعالیت حیاتی سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان در مجاورت با ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان اثربخشی آمی تریپتیلین و فلووکسامین در درمان سردرد تنشی مزمن
مقایسه میزان اثربخشی آمی تریپتیلین و فلووکسامین در درمان سردرد تنشی مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C؛ (1389)
سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C؛ (1389)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 4 (2011-12)


ریشه مشکلات نظام تعرفه ای کشور کجاست؟ (نامه به سردبیر)
ریشه مشکلات نظام تعرفه ای کشور کجاست؟ (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ در بیمار با انفارکتوس بدون بالا رفتن قطعه ST در نوار قلب (گزارش موردی)
گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ در بیمار با انفارکتوس بدون بالا رفتن قطعه ST در نوار قلب (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان های نوین در زخم پای دیابتی (مقاله مروری)
درمان های نوین در زخم پای دیابتی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لپتوسپیروزیا بیماری ویل (یک بیماری تب دار همراه با زردی) (مقاله مروری)
لپتوسپیروزیا بیماری ویل (یک بیماری تب دار همراه با زردی) (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی، دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد بیماران آلوده به HIV
آگاهی، دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد بیماران آلوده به HIV
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیچش بیضه: مرور علل اصلی منجر به ارکیکتومی
پیچش بیضه: مرور علل اصلی منجر به ارکیکتومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه وضعیت اورژانس های دارای سیستم تخصصی طب اورژانس شهر تهران با شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقایسه وضعیت اورژانس های دارای سیستم تخصصی طب اورژانس شهر تهران با شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رضایتمندی بیماران از کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی
رضایتمندی بیماران از کنترل درد حاد پس از اعمال جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن
الگوی استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران و ایمنی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کیفی
چالش های سطح دوم ارجاع در برنامه پزشک خانواده: پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 3 (2011-9)


بهبود درناژ لنف در یک مورد بیمار مبتلا به لنف ادم مادرزادی اندام تحتانی قبل و بعد از پیوند سلول های بنیادی اتولوگ رها شده از مغز استخوان پس از تحریک با GCSF
بهبود درناژ لنف در یک مورد بیمار مبتلا به لنف ادم مادرزادی اندام تحتانی قبل و بعد از پیوند سلول های بنیادی اتولوگ رها شده از مغز استخوان پس از تحریک با GCSF
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه اداره کودک با کاهش سطح هوشیاری «با تکیه بر علل عفونی»
نحوه اداره کودک با کاهش سطح هوشیاری «با تکیه بر علل عفونی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت مزمن کلامیدیا پنومونیه و سندرم حاد کرونری
عفونت مزمن کلامیدیا پنومونیه و سندرم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر پروفیلاکسی دگزامتازون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی استاپدکتومی عنوان گردان: تاثیر دگزامتازون بر PONV بعد از استاپدکتومی
بررسی اثر پروفیلاکسی دگزامتازون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی استاپدکتومی عنوان گردان: تاثیر دگزامتازون بر PONV بعد از استاپدکتومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل پیش بیمارستانی بروز تصادفات در مراجعین اورژانس بیمارستان شهدای هفتم تیر شهریور 1387 لغایت مهر 1388
بررسی علل پیش بیمارستانی بروز تصادفات در مراجعین اورژانس بیمارستان شهدای هفتم تیر شهریور 1387 لغایت مهر 1388
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر اسپلینت استاتیک دورسال در سه بازه زمانی بر اسپاستی سیتی و دامنه حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی
بررسی تاثیر اسپلینت استاتیک دورسال در سه بازه زمانی بر اسپاستی سیتی و دامنه حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی هورمون های تیروئید قبل و بعد از رادیوتراپی گردن در بیمارستان امام خمینی اهواز
بررسی هورمون های تیروئید قبل و بعد از رادیوتراپی گردن در بیمارستان امام خمینی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی زنجان از نظر اجرای برنامه های آموزش مدون دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بررسی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی زنجان از نظر اجرای برنامه های آموزش مدون دانشگاه علوم پزشکی زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2011-6)


استنادهای بی سند و آمارهای تخیلی (نامه به سردبیر)
استنادهای بی سند و آمارهای تخیلی (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نویسندگی در مجلات علوم پزشکی (مقاله مروری)
نویسندگی در مجلات علوم پزشکی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارتباط مقدار انسولین خون بند ناف با مقادیر قند خون مادر در تست تحمل گلوکز 75 گرمی
تعیین ارتباط مقدار انسولین خون بند ناف با مقادیر قند خون مادر در تست تحمل گلوکز 75 گرمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع کورنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه
شیوع کورنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی بر پاسخ درمانی
تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط در بیماران مبتلا به سل ریوی بر پاسخ درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان
تعیین فراوانی نسبی صافی کف پا در دانش آموزان 7 تا 14 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش پروتئین رآکتیو سی در پیشگوئی عواقب پس از عمل پیوند عروق کرونر
بررسی نقش پروتئین رآکتیو سی در پیشگوئی عواقب پس از عمل پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شناخت پزشکان عمومی از نقش و کارایی اقدامات فیزیوتراپی در بهبود بیماران بستری
بررسی میزان شناخت پزشکان عمومی از نقش و کارایی اقدامات فیزیوتراپی در بهبود بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای مراقبت بیمار وزارت بهداشت در مقایسه با استانداردهای بین المللی مراقبت بیمار کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی امریکا
استانداردهای مراقبت بیمار وزارت بهداشت در مقایسه با استانداردهای بین المللی مراقبت بیمار کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی امریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2011-3)


اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق و حقوق پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت های استرپتوکک های مهاجم گروه A
عفونت های استرپتوکک های مهاجم گروه A
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکسن آنفلوانزا تا 20 درصد خطر ابتلا به MI را می کاهد
واکسن آنفلوانزا تا 20 درصد خطر ابتلا به MI را می کاهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم معاینات پزشکی از داوطلبان ورود به رشته های علوم پزشکی و تخصصی
لزوم معاینات پزشکی از داوطلبان ورود به رشته های علوم پزشکی و تخصصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم HELLP با بروز پس از ختم بارداری و پاسخ مطلوب به درمان با کورتیکواستروئید در بیمارستان بانک ملی ایران
معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم HELLP با بروز پس از ختم بارداری و پاسخ مطلوب به درمان با کورتیکواستروئید در بیمارستان بانک ملی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر آمیب های آزادزی و اهمیت پزشکی آنها
مروری بر آمیب های آزادزی و اهمیت پزشکی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم روده تحریک پذیر: مروری بر تشخیص و درمان
سندرم روده تحریک پذیر: مروری بر تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یافته های سونوگرافی از راه شکم لگنی در 200 بیمار دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز
یافته های سونوگرافی از راه شکم لگنی در 200 بیمار دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه انواع روش های بی دردی در زایمان بی درد بر فازهای زایمانی در بیمارستان نجمیه تهران
مقایسه انواع روش های بی دردی در زایمان بی درد بر فازهای زایمانی در بیمارستان نجمیه تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت و دوره ریکاوری در دقایق 1، 2 و 3 بیماران POST CABG
مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت و دوره ریکاوری در دقایق 1، 2 و 3 بیماران POST CABG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر تیزانیدین و گاباپنتین بر شاخص های همودینامیک حین عمل و بی دردی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی شکستگی استخوان تیبیا
مقایسه اثر تیزانیدین و گاباپنتین بر شاخص های همودینامیک حین عمل و بی دردی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی شکستگی استخوان تیبیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماری سیلیاک در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی در شمال شرقی ایران
بررسی بیماری سیلیاک در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی در شمال شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز
انجام تراکئوتومی اورژانس در بیماران مبتلا به تنگی نای به دنبال لوله گذاری، روشی نامطمئن و مخاطره آمیز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2010-12)


ایمونولوژی تومورها
ایمونولوژی تومورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Lasofoxifene می تواند نقطه عطفی برای پیشگیری دارویی (Chemoprevention) سرطان پستان باشد
Lasofoxifene می تواند نقطه عطفی برای پیشگیری دارویی (Chemoprevention) سرطان پستان باشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی پیشگیری از سرطان روده بزرگ در جمعیت در معرض خطر در ایران
استراتژی پیشگیری از سرطان روده بزرگ در جمعیت در معرض خطر در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه یک گزارش مورد را به رشته تحریر در آوریم
چگونه یک گزارش مورد را به رشته تحریر در آوریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرفه مزمن و نحوه برخورد با آن در کودکان
سرفه مزمن و نحوه برخورد با آن در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع جغرافیایی گروه های مختلف جامعه پزشکی در کشور و بررسی نابرابری های استانی
توزیع جغرافیایی گروه های مختلف جامعه پزشکی در کشور و بررسی نابرابری های استانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه اثر- بخشی تعویض دریچه قلب بااستفاده از دریچه هوموگرافت: یک مطالعه مقدماتی
هزینه اثر- بخشی تعویض دریچه قلب بااستفاده از دریچه هوموگرافت: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پاتوژن های موجود در ترشحات مبتلایان به عفونت مزمن چرکی گوش میانی
بررسی پاتوژن های موجود در ترشحات مبتلایان به عفونت مزمن چرکی گوش میانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر عفونت ها روی سطح لیپیدهای سرم
بررسی اثر عفونت ها روی سطح لیپیدهای سرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر سیپروترون کامپاند - اسپیرونولاکتون و متفورمین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقایسه اثر سیپروترون کامپاند - اسپیرونولاکتون و متفورمین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط دو پلی مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR باسندرم سقط مکرر
بررسی ارتباط دو پلی مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR باسندرم سقط مکرر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2010-9)


گزارش یک موردآنوریسم کاذب شریان لینگوال به عنوان عارضه نادر تونسیلکتومی
گزارش یک موردآنوریسم کاذب شریان لینگوال به عنوان عارضه نادر تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وراثت در ژنوم میتوکندریایی و بیماری های مرتبط
وراثت در ژنوم میتوکندریایی و بیماری های مرتبط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خونریزی های پس از عمل: پیشگیری؛ تشخیص و درمان به موقع
خونریزی های پس از عمل: پیشگیری؛ تشخیص و درمان به موقع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر ابتلا به فشار خون در ساکنین شهرستان اراک
بررسی عوامل موثر بر ابتلا به فشار خون در ساکنین شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر حمایت کننده مفصلی مچ پا بر تعادل استاتیک و داینامیک سالمندان
بررسی تاثیر حمایت کننده مفصلی مچ پا بر تعادل استاتیک و داینامیک سالمندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان
بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وجود ژن های بتالاکتامازی bla-SHV و (bla-AmpC (CITM, FOX در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی
بررسی وجود ژن های بتالاکتامازی bla-SHV و (bla-AmpC (CITM, FOX در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی هایپراوریسمی در کودکان چاق و ارتباط بین هایپراوریسمی و فاکتورهای مرتبط با چاقی
بررسی هایپراوریسمی در کودکان چاق و ارتباط بین هایپراوریسمی و فاکتورهای مرتبط با چاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری دو بیمارستان دانشگاهی تهران از بیماری استئوپروز و عملکرد پیشگیرانه آنها
بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری دو بیمارستان دانشگاهی تهران از بیماری استئوپروز و عملکرد پیشگیرانه آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2010-6)


ضرورت بازنگری فرم ثبت اطلاعات بیهوشی (نامه سردبیر)
ضرورت بازنگری فرم ثبت اطلاعات بیهوشی (نامه سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تب از دو دیدگاه قدیم و جدید
بررسی تب از دو دیدگاه قدیم و جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غنی سازی مواد غذایی با کلسیم
غنی سازی مواد غذایی با کلسیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطر عمده بیماری های قلبی و عروقی در پزشکان استان گیلان 1386
بررسی عوامل خطر عمده بیماری های قلبی و عروقی در پزشکان استان گیلان 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریفلاکس معده به مری در شهرستان گنبد کاووس: شیوع و عوامل خطر
ریفلاکس معده به مری در شهرستان گنبد کاووس: شیوع و عوامل خطر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بیماران بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی یزد، سال 1387
تاثیر حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بیماران بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی یزد، سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینوس های اطراف بینی با سینوزیت مزمن
بررسی ارتباط کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط سینوس های اطراف بینی با سینوزیت مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مدیران بیمارستان ها از نظر سازگاری شغل با شخصیت
مطالعه مدیران بیمارستان ها از نظر سازگاری شغل با شخصیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر تزریق لیدوکایین 2 درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپیواکایین 25.0 درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاری داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بیماران تحت بیهوشی عمومی به حالت هوشیاری
مقایسه تاثیر تزریق لیدوکایین 2 درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپیواکایین 25.0 درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاری داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بیماران تحت بیهوشی عمومی به حالت هوشیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2010-3)


نامه به سردبیر: ارزیابی اطلاعات و انتظارات کادر درمانی بیمارستان دکتر شریعتی از مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم بیمارستان
نامه به سردبیر: ارزیابی اطلاعات و انتظارات کادر درمانی بیمارستان دکتر شریعتی از مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم بیمارستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمبود ایزوله ویتامین ب12 در نتیجه آنمی پرنیشیوز در یک بیمار مبتلا به اسپروی سلیاک
کمبود ایزوله ویتامین ب12 در نتیجه آنمی پرنیشیوز در یک بیمار مبتلا به اسپروی سلیاک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی لنفادنوپاتی در کودکان
ارزیابی لنفادنوپاتی در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اپیدمیولوژی، میکروبیولوژی، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان عفونت کلستریدیوم دیفیسیل
اپیدمیولوژی، میکروبیولوژی، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان عفونت کلستریدیوم دیفیسیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطر مرگ و میر پریناتال در بیمارستان طالقانی اراک
بررسی عوامل خطر مرگ و میر پریناتال در بیمارستان طالقانی اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج جراحی رزکسیون آناستوموز نای در درمان تنگی های بعد از لوله گذاری راه هوایی در 901 بیمار
نتایج جراحی رزکسیون آناستوموز نای در درمان تنگی های بعد از لوله گذاری راه هوایی در 901 بیمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل ایکتر منجر به تعویض خون در نوزادان متولد شده در بیمارستان میلاد تهران از سال 86-81
بررسی علل ایکتر منجر به تعویض خون در نوزادان متولد شده در بیمارستان میلاد تهران از سال 86-81
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم پای بی قرار در بیماران تحت همو دیالیز بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال 1386
سندرم پای بی قرار در بیماران تحت همو دیالیز بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه پاکت پریودنتال در دیستال دندان های مولار دوم پایین با نوع و عمق نهفتگی دندان های عقل
بررسی رابطه پاکت پریودنتال در دیستال دندان های مولار دوم پایین با نوع و عمق نهفتگی دندان های عقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیراسپلینت استاتیک ولار بر عملکرد و اسپاستیسیتی اندام فوقانی بیماران همی پلژی بزرگسال
بررسی تاثیراسپلینت استاتیک ولار بر عملکرد و اسپاستیسیتی اندام فوقانی بیماران همی پلژی بزرگسال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2009-12)


نامه به سردبیر: و این میز گردهای پزشکی
نامه به سردبیر: و این میز گردهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش 2 مورد پانکراتیت مزمن فامیلیال
گزارش 2 مورد پانکراتیت مزمن فامیلیال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی هپاتیت در کودکان
ارزیابی هپاتیت در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر بخشی ترکیب دگزامتازون و متوکلوپرامید با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحی آدنوتانسیلکتومی
مقایسه اثر بخشی ترکیب دگزامتازون و متوکلوپرامید با اندانسترون در کنترل تهوع و استفراغ به دنبال جراحی آدنوتانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر مصرف سیگار بر سلول های کشنده طبیعی (NK) خون محیطی
تاثیر مصرف سیگار بر سلول های کشنده طبیعی (NK) خون محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سیستم اکولوموتور در بیماران مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک
ارزیابی عملکرد سیستم اکولوموتور در بیماران مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسی
مقایسه سطح سرمی سرولوپلاسمین در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا بیماران در بخش اورژانس از بروز خطای پزشکی نگرانند؟
آیا بیماران در بخش اورژانس از بروز خطای پزشکی نگرانند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی (رستوران ها) شهر تهران در سال 1388
بررسی وضعیت اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی (رستوران ها) شهر تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه زمستان 1388
کلیات فصلنامه زمستان 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2009-9)


عوارض ترساندن زیاد از حد مردم از بیماری ها (نامه به سردبیر)
عوارض ترساندن زیاد از حد مردم از بیماری ها (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پارگی نوک قلب ناشی از ترومای نافذ (گزارش موردی)
پارگی نوک قلب ناشی از ترومای نافذ (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تشخیص و درمان یبوست (مقاله مروری)
مروری بر تشخیص و درمان یبوست (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عفونت در تعویض مفصل ران (مقاله مروری)
مطالعه عفونت در تعویض مفصل ران (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع عفونت ادراری در نوزادان زرد بستری شده در بیمارستان جواهری (86-1384)
شیوع عفونت ادراری در نوزادان زرد بستری شده در بیمارستان جواهری (86-1384)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ضخامت اندومتر در موفقیت روش درمان ناباروری
نقش ضخامت اندومتر در موفقیت روش درمان ناباروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری برای تشخیص پروتیئنوری در پره اکلامپسی
استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه تصادفی ادراری برای تشخیص پروتیئنوری در پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه (1386-87)
فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه (1386-87)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای ارجاع و قصورهای پزشکی انجام شده در مبتلایان به بیماری های مخاط دهان، قبل از مراجعه به کلینیک بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان
الگوهای ارجاع و قصورهای پزشکی انجام شده در مبتلایان به بیماری های مخاط دهان، قبل از مراجعه به کلینیک بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر مواجهه با غلظت های پایین مخلوط حلال های آلی بر دید رنگی
تاثیر مواجهه با غلظت های پایین مخلوط حلال های آلی بر دید رنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری شنوایی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس شهر تهران در سال های 87-1386
غربالگری شنوایی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس شهر تهران در سال های 87-1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل زمینه ساز عقرب گزیدگی در جنوب استان کرمان
بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل زمینه ساز عقرب گزیدگی در جنوب استان کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه پاییز 1388
کلیات فصلنامه پاییز 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه پاییز 1388
کلیات فصلنامه پاییز 1388
| [XML] |

Volume 27, Number 2 (2009-6)


عارضه یا خطا (نامه به سردبیر)
عارضه یا خطا (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فاسیولیازیس (مقاله مروری)
فاسیولیازیس (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفت ها در اجزا کبد زیست مصنوعی: بیورآکتور، ماتریکس و منبع سلولی (مقاله مروری)
پیشرفت ها در اجزا کبد زیست مصنوعی: بیورآکتور، ماتریکس و منبع سلولی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند بروز خودکشی و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه (طی سال های 1379-1385)
بررسی روند بروز خودکشی و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه (طی سال های 1379-1385)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تست سرطان زایی (Ames assay) در آزمایشگاه های پزشکی قانونی تهران و مقایسه آن با آزمایشگاه های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی تست سرطان زایی (Ames assay) در آزمایشگاه های پزشکی قانونی تهران و مقایسه آن با آزمایشگاه های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی درمان کودکان مبتلا به عفونت حاد گوش میانی با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوشی
بررسی کارایی درمان کودکان مبتلا به عفونت حاد گوش میانی با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شیوع 1HTLV و 2 (ویروس لنفوسیت T انسانی) در اهداکنندگان بافت های پیوندی در بانک فرآورده های پیوندی ایران
بررسی میزان شیوع 1HTLV و 2 (ویروس لنفوسیت T انسانی) در اهداکنندگان بافت های پیوندی در بانک فرآورده های پیوندی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی همراهی ریفلاکس ادراری با ریفلاکس معدی مروی در شیرخواران مبتلا به عفونت ادراری
بررسی همراهی ریفلاکس ادراری با ریفلاکس معدی مروی در شیرخواران مبتلا به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی پزشکان از حوادث غیرمترقبه
بررسی میزان آگاهی پزشکان از حوادث غیرمترقبه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین زمان شروع تغذیه از راه ژنوستومی با عوارض ناشی از آن پس از جراحی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امیراعلم تهران
رابطه بین زمان شروع تغذیه از راه ژنوستومی با عوارض ناشی از آن پس از جراحی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان امیراعلم تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلیات فصلنامه تابستان 1388
کلیات فصلنامه تابستان 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2009-3)


اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم گورلین، گزارش یک مورد با پیگیری 18 ساله
سندرم گورلین، گزارش یک مورد با پیگیری 18 ساله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مسمومیت بسیار شدید سرب در معتاد به مواد مخدر استنشاقی و خوراکی
گزارش مسمومیت بسیار شدید سرب در معتاد به مواد مخدر استنشاقی و خوراکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوپدیدی و جهانگیری آنفلوانزای (A(H1N1 سال 2009
نوپدیدی و جهانگیری آنفلوانزای (A(H1N1 سال 2009
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مارگزیدگی در ایران:‌ تشخیص، پیشگیری، درمان
مارگزیدگی در ایران:‌ تشخیص، پیشگیری، درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رژیم آنتی بیوتیکی تک دوز قبل از عمل جراحی با رژیم سه دوز در پیشگیری از عفونت زخم آپاندیسیت حاد چرکی
مقایسه رژیم آنتی بیوتیکی تک دوز قبل از عمل جراحی با رژیم سه دوز در پیشگیری از عفونت زخم آپاندیسیت حاد چرکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه غلظت الکل خون قلب و ورید فمورال در اجساد
مقایسه غلظت الکل خون قلب و ورید فمورال در اجساد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پربیوتیک بر روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c
اثرات لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پربیوتیک بر روند رشد تومور در سرطان پستان موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد دستگاه های سترون کننده بیمارستانی با روش بیولوژیک و عوامل موثر بر آن
بررسی عملکرد دستگاه های سترون کننده بیمارستانی با روش بیولوژیک و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تاثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال 1386
بررسی عملکرد ماماهای شاغل در دفاتر کار در رابطه با رعایت استانداردهای حرفه ای و تاثیر آموزش و ارزیابی مداوم بر آنها در شیراز سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد بیمارستان آیت اله کاشانی بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج
ارزیابی عملکرد بیمارستان آیت اله کاشانی بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ناتوانیهای ناشی از آسیبهای مواد محترقه در مراسم چهارشنبه سوری تهران
بررسی ناتوانیهای ناشی از آسیبهای مواد محترقه در مراسم چهارشنبه سوری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر هپاتیت B و C بر آنمی در بیماران همودیالیزی
بررسی اثر هپاتیت B و C بر آنمی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی بهار 1388
چکیده انگلیسی بهار 1388
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2008-12)


رابطه پزشک و بیمار، حقیقت یا دروغ (نامه به سردبیر)
رابطه پزشک و بیمار، حقیقت یا دروغ (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش سه مورد بیمار برگر قبل و بعد از پیوند سلولهای بنیادی اتولوگ رها شده از مغز استخوان پس از تحریک با G-CSF (گزارش موردی)
گزارش سه مورد بیمار برگر قبل و بعد از پیوند سلولهای بنیادی اتولوگ رها شده از مغز استخوان پس از تحریک با G-CSF (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازال سل کارسینوما در یک مرد جوان: معرفی یک بیمار (گزارش موردی)
بازال سل کارسینوما در یک مرد جوان: معرفی یک بیمار (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای تشخیص و درمان پنومونی حاد کودکان Acute Children Pneumonia (مقاله مروری)
راهنمای تشخیص و درمان پنومونی حاد کودکان Acute Children Pneumonia (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384)
رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال های 1385-1384)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقاومت استافیلوکوکوس طلایی بیمارستانی به روش E-Test
بررسی مقاومت استافیلوکوکوس طلایی بیمارستانی به روش E-Test
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزش تشخیصی، معیار تصحیح شده آلواردو در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال
ارزش تشخیصی، معیار تصحیح شده آلواردو در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی علل بیماری سرم در کودکان بستری شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان مفید (فروردین 1384 لغایت شهریور 1386)
بررسی فراوانی علل بیماری سرم در کودکان بستری شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان مفید (فروردین 1384 لغایت شهریور 1386)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلال عملکرد تیروئید در حوالی یائسگی
اختلال عملکرد تیروئید در حوالی یائسگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران آرتریت روماتوئید در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در سالهای 1384 و 1385
بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران آرتریت روماتوئید در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در سالهای 1384 و 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین بیماری پریودنتیت مزمن با سکته قلبی
ارتباط بین بیماری پریودنتیت مزمن با سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای عوامل مستعد کننده سندرم درد مفصل کشککی- رانی در تکواندو کاران در مقایسه با افراد عادی غیر ورزشکار
بررسی مقایسه ای عوامل مستعد کننده سندرم درد مفصل کشککی- رانی در تکواندو کاران در مقایسه با افراد عادی غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه های عوامل روانی اجتماعی اثر گذار بر فعالیت جسمانی در بین دختران نوجوان ایرانی
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه های عوامل روانی اجتماعی اثر گذار بر فعالیت جسمانی در بین دختران نوجوان ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلاف قد و وزن کودکان و نوجوانان شهری و روستایی و مقایسه آن در دو بررسی سلامت و بیماری کشوری [در سالهای 1370-1369 و 1378]
اختلاف قد و وزن کودکان و نوجوانان شهری و روستایی و مقایسه آن در دو بررسی سلامت و بیماری کشوری [در سالهای 1370-1369 و 1378]
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی فصلنامه زمستان 1387
چکیده انگلیسی فصلنامه زمستان 1387
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2008-9)


در حاشیه نامه استاد فرخ سعیدی به سردبیر (نامه به سردبیر)
در حاشیه نامه استاد فرخ سعیدی به سردبیر (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مراحل بازسازی عدم تشکیل مادرزادی یکطرفه صورت و بینی (Tessier Cleft No.1). گزارش یک مورد نادر (مقاله موردی)
مراحل بازسازی عدم تشکیل مادرزادی یکطرفه صورت و بینی (Tessier Cleft No.1). گزارش یک مورد نادر (مقاله موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مننژیت، توبرکلومای مغزی و درگیری چشمی ناشی از سل در یک بیمار 20 ساله (گزارش موردی)
مننژیت، توبرکلومای مغزی و درگیری چشمی ناشی از سل در یک بیمار 20 ساله (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تیروئید و حاملگی (مقاله مروری)
تیروئید و حاملگی (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از مشخصه های روانی موثر والدین در کم وزنی هنگام تولد نوزادان در استان فارس
بررسی برخی از مشخصه های روانی موثر والدین در کم وزنی هنگام تولد نوزادان در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل ضایعات عصب اولنار
بررسی علل ضایعات عصب اولنار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر درمانی نمک خوراکی بر گرانولوم نافی در شیرخواران
بررسی اثر درمانی نمک خوراکی بر گرانولوم نافی در شیرخواران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درمان جراحی پرفوراسیون اطراف پیلور در مصرف کنندگان کراک
بررسی درمان جراحی پرفوراسیون اطراف پیلور در مصرف کنندگان کراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دانش داروسازان شاغل در شهر تهران در مورد روش اورژانس پیشگیری از بارداری به وسیله قرص های HD
بررسی دانش داروسازان شاغل در شهر تهران در مورد روش اورژانس پیشگیری از بارداری به وسیله قرص های HD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه و اورژانس در زمینه پیوند اعضا و نسوج
بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه و اورژانس در زمینه پیوند اعضا و نسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه پیامدهای آنژیوپلاستی در بیماران دارای سابقه بای پس شریان کرونری و بیماران بدون سابقه بای پس شریان کرونری
مقایسه پیامدهای آنژیوپلاستی در بیماران دارای سابقه بای پس شریان کرونری و بیماران بدون سابقه بای پس شریان کرونری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و شاخصهای بلوغ جنسی در پسران نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور
بررسی ارتباط سطح فریتین سرم و شاخصهای بلوغ جنسی در پسران نوجوان مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه آموزشی سلامت کمر (Back School) بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن: مطالعه کارآزمایی بالینی با پی گیری 3, 6 و 12 ماه
تاثیر برنامه آموزشی سلامت کمر (Back School) بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن: مطالعه کارآزمایی بالینی با پی گیری 3, 6 و 12 ماه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده انگلیسی فصلنامه پاییز 1387
چکیده انگلیسی فصلنامه پاییز 1387
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2008-6)


گزارش یک مورد بیماری مالاریا با عارضه نادر آمپیم ساب دورال
گزارش یک مورد بیماری مالاریا با عارضه نادر آمپیم ساب دورال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیکلوپی به همراه چند انگشتی و بیماری مادرزادی قلبی در یکی از دو قلوهای ناهماهنگ
سیکلوپی به همراه چند انگشتی و بیماری مادرزادی قلبی در یکی از دو قلوهای ناهماهنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش دو مورد استفاده از آلوگرافت استخوانی در درمان شکستگی های وسیع باز استخوان ران
گزارش دو مورد استفاده از آلوگرافت استخوانی در درمان شکستگی های وسیع باز استخوان ران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشنج تب خیز “Febrile convulsion”
تشنج تب خیز “Febrile convulsion”
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه (CA-MRSA) و عوامل همراه آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان لقمان حکیم
بررسی شیوع کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه (CA-MRSA) و عوامل همراه آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان لقمان حکیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای اثرات تجویز سرپایی ایزوسوبایدمنونیترات و دارونما جهت آماده سازی سرویکس قبل از تحریک زایمان
بررسی مقایسه ای اثرات تجویز سرپایی ایزوسوبایدمنونیترات و دارونما جهت آماده سازی سرویکس قبل از تحریک زایمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات تستهای کبدی پس از عمل جراحی قلب باز
بررسی تغییرات تستهای کبدی پس از عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیرات توانبخشی قلبی بر ظرفیت توانایی عملکردی بیماران با جراحی دریچه ای قلب
بررسی تاثیرات توانبخشی قلبی بر ظرفیت توانایی عملکردی بیماران با جراحی دریچه ای قلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر اولنار واریانس در بیماری کین باخ
بررسی اثر اولنار واریانس در بیماری کین باخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی مهارتهای دستیاران بالینی علوم پزشکی از تست های آزمایشگاه بالینی
ارزشیابی مهارتهای دستیاران بالینی علوم پزشکی از تست های آزمایشگاه بالینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فراوانی رینیت آلرژیک در کودکان 7-6 ساله و 14-13 ساله شهرستان تهران و رشت، سال 1380-1381 ISAAC فاز سوم مطالعه
مقایسه فراوانی رینیت آلرژیک در کودکان 7-6 ساله و 14-13 ساله شهرستان تهران و رشت، سال 1380-1381 ISAAC فاز سوم مطالعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فیستول فارنگوکوتانئوس پس از لارنژکتومی توتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)
فیستول فارنگوکوتانئوس پس از لارنژکتومی توتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت بازبینی در ملاک های ارزیابی اعضای هیات علمی: بررسی انتقال دانش حاصل از پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران
ضرورت بازبینی در ملاک های ارزیابی اعضای هیات علمی: بررسی انتقال دانش حاصل از پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرواپیدمیولوژی هپاتیت E در استان اصفهان: مطالعه مبتنی بر جامعه
سرواپیدمیولوژی هپاتیت E در استان اصفهان: مطالعه مبتنی بر جامعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2008-3)


نقش یک استاد جوان در یک بخش آموزشی جراحی چیست؟
نقش یک استاد جوان در یک بخش آموزشی جراحی چیست؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بروز خونسازی خارج از مغز استخوان به شکل ضایعه فشارنده نخاعی و مغزی
بروز خونسازی خارج از مغز استخوان به شکل ضایعه فشارنده نخاعی و مغزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اریتم مولتی فرم
اریتم مولتی فرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خود کار آمدی درک شده زایمان در زنان باردار
بررسی خود کار آمدی درک شده زایمان در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان بازماندن و بروز عوارض در اعمال جراحی Dialysis access
بررسی میزان بازماندن و بروز عوارض در اعمال جراحی Dialysis access
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه همودیالیز در ایران
هزینه همودیالیز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان کاهش وزن مادران پس از زایمان واژینال و سزارین
مقایسه میزان کاهش وزن مادران پس از زایمان واژینال و سزارین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای اثر آهن و ویتامین A خوراکی با اسکاندرولون بر قد و بلوغ کودکان مبتلا تاخیری رشد سرشتی
بررسی مقایسه ای اثر آهن و ویتامین A خوراکی با اسکاندرولون بر قد و بلوغ کودکان مبتلا تاخیری رشد سرشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت اسکار پس از تزریق واکسن B.C.G در 400 شیرخوار مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شمال تهران
بررسی وضعیت اسکار پس از تزریق واکسن B.C.G در 400 شیرخوار مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شمال تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کفایت و عوارض ژژنوستومی در بیماران با مشکلات نورولوژیک
کفایت و عوارض ژژنوستومی در بیماران با مشکلات نورولوژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شریعتی
بررسی نحوه اخذ رضایت از بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شریعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان کمبود لاکتاز روده و رشد مفرط باکتری ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
بررسی میزان کمبود لاکتاز روده و رشد مفرط باکتری ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی و نگرش گیرندگان کارت اهدای اعضا و نسوج در مورد اهدای اعضا و نسوج در بانک فرآورده های پیوندی ایران (مطالعه مورد/شاهد)
بررسی میزان آگاهی و نگرش گیرندگان کارت اهدای اعضا و نسوج در مورد اهدای اعضا و نسوج در بانک فرآورده های پیوندی ایران (مطالعه مورد/شاهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت اداره دیابت در ایران در سالهای 85-1383
کیفیت اداره دیابت در ایران در سالهای 85-1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاههای بیماران بستری در بخشهای آموزشی در مورد شیوه معرفی بیمار بر بالین آنها
دیدگاههای بیماران بستری در بخشهای آموزشی در مورد شیوه معرفی بیمار بر بالین آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2007-12)


معرفی یک مورد ناشایع همراهی بیماری سلیاک و pachydermoperiosis (مقاله موردی)
معرفی یک مورد ناشایع همراهی بیماری سلیاک و pachydermoperiosis (مقاله موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر درمان کولیت اولسراتیو
مروری بر درمان کولیت اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح سرمی پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت توتال آنتی اکسیدان بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی
بررسی سطح سرمی پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت توتال آنتی اکسیدان بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان از کنترل پلاک در 1382
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان از کنترل پلاک در 1382
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با افزایش سطح اندروژن خون
بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با افزایش سطح اندروژن خون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ترکیبی بر عملکرد انقباضی بطن چپ بیماران عروق کرونر
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ترکیبی بر عملکرد انقباضی بطن چپ بیماران عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت محل زخم جراحی و عوامل موثر بر آن در بیماران جراحی عمومی
عفونت محل زخم جراحی و عوامل موثر بر آن در بیماران جراحی عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران در سال 85-84
بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران در سال 85-84
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مصرف دارو در سالمندان شهر تهران
بررسی مصرف دارو در سالمندان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر روش های کاهش گرایش سوء مصرف مواد در دانش آموزان
مقایسه تاثیر روش های کاهش گرایش سوء مصرف مواد در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دیدگاه ذی نفعان کلیدی در خصوص عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی
بررسی دیدگاه ذی نفعان کلیدی در خصوص عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
مقایسه اثر آمی تریپتیلن و نورتریپتیلن در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آنالیز آنتروپومتریک صورت در 300 زن و مرد مراجعه کننده جهت رینوپلاستی به بیمارستان حضرت فاطمه در سال های 86-84 و مقایسه آن با معیارهای نرمال
بررسی آنالیز آنتروپومتریک صورت در 300 زن و مرد مراجعه کننده جهت رینوپلاستی به بیمارستان حضرت فاطمه در سال های 86-84 و مقایسه آن با معیارهای نرمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی
تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2007-9)


گزارش یک مورد آبسه سل شکمی که با تابلوی اولیه سرطان سر پانکراس تظاهر کرده است
گزارش یک مورد آبسه سل شکمی که با تابلوی اولیه سرطان سر پانکراس تظاهر کرده است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد کوریو کارسینوما در فاصله کوتاهی بعد از زایمان ترم (گزارش موردی)
گزارش یک مورد کوریو کارسینوما در فاصله کوتاهی بعد از زایمان ترم (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی دیگر به عفونت های ادراری در کودکان
نگرشی دیگر به عفونت های ادراری در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مبتلایان به آنتراکوفیبروز برونش
بررسی فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مبتلایان به آنتراکوفیبروز برونش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنتروپومتری و قدرت گرفتن
آنتروپومتری و قدرت گرفتن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نتایج بای پس اینفرااینگوینال (Infra Inguinal Bypass) در بیماران با ترومای اندام تحتانی در بیمارستان شهدای تجریش طی سالهای 1383-1379
بررسی نتایج بای پس اینفرااینگوینال (Infra Inguinal Bypass) در بیماران با ترومای اندام تحتانی در بیمارستان شهدای تجریش طی سالهای 1383-1379
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت از بارداری بیمارستانهای بقیه اله (عج) و نجمیه تهران
تعیین میزان افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت از بارداری بیمارستانهای بقیه اله (عج) و نجمیه تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استئوئید استئوما در ستون فقرات Osteoid osteoma in spine
استئوئید استئوما در ستون فقرات Osteoid osteoma in spine
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی تضمین کیفیت خدمات بیمارستانی برای ایران - 1384
طراحی الگوی تضمین کیفیت خدمات بیمارستانی برای ایران - 1384
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نتایج جراحی آبسه های مغزی در بیمارستان شهدا (1372-1381)
بررسی نتایج جراحی آبسه های مغزی در بیمارستان شهدا (1372-1381)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانش و نگرش مردم تهران در مورد بیماریهای روانی: یک مطالعه جمعیت شناختی
دانش و نگرش مردم تهران در مورد بیماریهای روانی: یک مطالعه جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توزیع فراوانی سوشهای شایع عامل در سینوزیت مزمن بالغین و تفکیک حساسیت و مقاومت دارویی آنها
بررسی توزیع فراوانی سوشهای شایع عامل در سینوزیت مزمن بالغین و تفکیک حساسیت و مقاومت دارویی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2007-6)


بررسی بالینی و الگوی وراثت ژنتیکی مواردی از فلج دوره ای هاپیوکالمیک فامیلی در استان لرستان
بررسی بالینی و الگوی وراثت ژنتیکی مواردی از فلج دوره ای هاپیوکالمیک فامیلی در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد نادر جنین در جنین (Fetus In Fetus) در یک کودک 4 ساله و مروری بر متون
گزارش یک مورد نادر جنین در جنین (Fetus In Fetus) در یک کودک 4 ساله و مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پژوهش های نوین کاربرد لیزر در پریودانتیکس
مروری بر پژوهش های نوین کاربرد لیزر در پریودانتیکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیماری سلیاک
بیماری سلیاک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارزش تشخیصی معاینه بالینی در آسیب تاندون های اکستانسور در زخم های نفوذی دیستال ساعد
تعیین ارزش تشخیصی معاینه بالینی در آسیب تاندون های اکستانسور در زخم های نفوذی دیستال ساعد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان بروز اورژانس های پزشکی در مطب دندان پزشکان شهر اصفهان
بررسی میزان بروز اورژانس های پزشکی در مطب دندان پزشکان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شیوع نشانه های التهاب مننژ و عوامل مرتبط با آن ها در بیماران مبتلا به مننژیت حاد، بیمارستان لقمان حکیم، 85 – 1381
بررسی میزان شیوع نشانه های التهاب مننژ و عوامل مرتبط با آن ها در بیماران مبتلا به مننژیت حاد، بیمارستان لقمان حکیم، 85 – 1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی DNA مایکوپلاسماها در سرم بیماران آرتریت روماتویید به وسیله PCR
شناسایی DNA مایکوپلاسماها در سرم بیماران آرتریت روماتویید به وسیله PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مراقبت والدین در حوادث ترافیکی کودکان 6 تا 9 ساله
نقش مراقبت والدین در حوادث ترافیکی کودکان 6 تا 9 ساله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی قانونگذاری نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان ایران
طراحی الگوی قانونگذاری نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترویج زایمان ایمن از طریق آموزش کارکنان بهداشتی و مادران باردار با هدف کاهش سزارین در شهرستان ملایر در سال 84-83
ترویج زایمان ایمن از طریق آموزش کارکنان بهداشتی و مادران باردار با هدف کاهش سزارین در شهرستان ملایر در سال 84-83
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران دیابتی مبتلا به عوارض قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84-1383
بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران دیابتی مبتلا به عوارض قلبی عروقی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 84-1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین چند شکلی های ژن apoA-I و سطح پروفایل لیپیدی و دیابت نوع 2 در جمعیت ایرانی
بررسی ارتباط بین چند شکلی های ژن apoA-I و سطح پروفایل لیپیدی و دیابت نوع 2 در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر برنامه 8 هفته ای ورزش هوازی بر کاهش چربی خون مردان کارمند با فشارخون بالا
اثر برنامه 8 هفته ای ورزش هوازی بر کاهش چربی خون مردان کارمند با فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2007-3)


اثرات رژیم کم قند در برابر رژیم کم چربی در بالغین جوان چاق
اثرات رژیم کم قند در برابر رژیم کم چربی در بالغین جوان چاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد بیماری کیکوچی به عنوان علامت اولیه بیماری لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک
معرفی یک مورد بیماری کیکوچی به عنوان علامت اولیه بیماری لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری بعد از مواجهه در مواجهات شغلی
پیشگیری بعد از مواجهه در مواجهات شغلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه Interobserver Reliability و Interaobserver Reliability دو تقسیم بندی King و Lenke در بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان سینا از سال 82 لغایت 85
مقایسه Interobserver Reliability و Interaobserver Reliability دو تقسیم بندی King و Lenke در بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان سینا از سال 82 لغایت 85
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نتایج جراحی بیماران مراجعه کننده با ایکترکلستاتیک و تشخیص سونوگرافیک قبل از عمل در بیماران درمانگاه سونوگرافی بیمارستان رازی شهر رشت طی 6 ماه
مقایسه نتایج جراحی بیماران مراجعه کننده با ایکترکلستاتیک و تشخیص سونوگرافیک قبل از عمل در بیماران درمانگاه سونوگرافی بیمارستان رازی شهر رشت طی 6 ماه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سطح آندروژن های مادری با بروز تهوع و استفراغ بارداری در حاملگی های طبیعی
بررسی ارتباط سطح آندروژن های مادری با بروز تهوع و استفراغ بارداری در حاملگی های طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بررسی عوامل موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت ثبت موارد سل تشخیص داده شده در آزمایشگاه های خصوصی شهر تهران
بررسی وضعیت ثبت موارد سل تشخیص داده شده در آزمایشگاه های خصوصی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دریچه ای و مادرزادی از نظر ضرورت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر قبل از عمل جراحی
بررسی شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دریچه ای و مادرزادی از نظر ضرورت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر قبل از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هپاتیت A و E در شرق استان گلستان
هپاتیت A و E در شرق استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروجینوزا جداشده از عفونت های بیماران مبتلا به سوختگی
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروجینوزا جداشده از عفونت های بیماران مبتلا به سوختگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گازهای بیهوشی و سقط خود به خودی
گازهای بیهوشی و سقط خود به خودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر استریل سازی با پرتو گاما بر خواص القای استخوان سازی پودر دمینرالیزه استخوان آلوگرافت
بررسی اثر استریل سازی با پرتو گاما بر خواص القای استخوان سازی پودر دمینرالیزه استخوان آلوگرافت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2006-12)


سندرم محرومیت نوزادی به دنبال مصرف فلوکستین توسط مادر در طی بارداری
سندرم محرومیت نوزادی به دنبال مصرف فلوکستین توسط مادر در طی بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مستندسازی اطلاعات بیماران مجهول الهویه
مستندسازی اطلاعات بیماران مجهول الهویه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کولیک کلیوی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان
کولیک کلیوی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع علایم طبی در اسکی بازان حرفه ای ایران
شیوع علایم طبی در اسکی بازان حرفه ای ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارآزمایی بالینی مقایسه تاثیر دوز پایین پردنیزولون خوراکی با دوز رایج در درمان پور پورای ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک
کارآزمایی بالینی مقایسه تاثیر دوز پایین پردنیزولون خوراکی با دوز رایج در درمان پور پورای ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک عارضه تنگی تراشه متعاقب لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری تهران طی سال های 1385-1378
بررسی اپیدمیولوژیک عارضه تنگی تراشه متعاقب لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری تهران طی سال های 1385-1378
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سهم تاثیر عوامل خطر در بار بیماری پوکی استخوان
سهم تاثیر عوامل خطر در بار بیماری پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیپرتانسیون و پره هیپرتانسیون: شیوع، آگاهی، درمان و کنترل در افراد ایرانی بالای 20 سال
هیپرتانسیون و پره هیپرتانسیون: شیوع، آگاهی، درمان و کنترل در افراد ایرانی بالای 20 سال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده عوارض جراحی عروق کرونر در زنان و مردان
بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده عوارض جراحی عروق کرونر در زنان و مردان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دفعات و مدت زندانی شدن با شیوع ابتلا به هپاتیت های B و C و ویروس نقص ایمنی (HIV) در زندان های ایران
ارتباط دفعات و مدت زندانی شدن با شیوع ابتلا به هپاتیت های B و C و ویروس نقص ایمنی (HIV) در زندان های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های تهران نسبت به بیماری ایدز
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های تهران نسبت به بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر شلی کف لگن
بررسی عوامل موثر بر شلی کف لگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2006-9)


بوی بد دهان و درمان آن
بوی بد دهان و درمان آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطرساز و عوامل موثر در تعیین پیش آگهی سرطان تخمدان
بررسی عوامل خطرساز و عوامل موثر در تعیین پیش آگهی سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های کلیوی کودکان
بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های کلیوی کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی - محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز
شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی - محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علایم زودرس سرطان تخمدان در زنان جوان؛ مطالعه مورد – شاهدی در بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی، 1377 تا 1384
علایم زودرس سرطان تخمدان در زنان جوان؛ مطالعه مورد – شاهدی در بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی، 1377 تا 1384
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موارد بیماری فیستول شریانی ـ وریدی ریوی در مراجعین به بیمارستان قلب شهید رجایی طی 30 سال (1382-1353)
بررسی موارد بیماری فیستول شریانی ـ وریدی ریوی در مراجعین به بیمارستان قلب شهید رجایی طی 30 سال (1382-1353)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب های ناشی از کاربرد اسلحه گرم؛ نتیجه یک مطالعه چند مرکزی
آسیب های ناشی از کاربرد اسلحه گرم؛ نتیجه یک مطالعه چند مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع مصرف سیگارهای سبک و نگرش و آگاهی افراد سیگاری نسبت به آن در شهر تهران 1383
بررسی شیوع مصرف سیگارهای سبک و نگرش و آگاهی افراد سیگاری نسبت به آن در شهر تهران 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی در بیماران لاپاراتومی شده در طی 10 سال (1380-1370)
بررسی ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی در بیماران لاپاراتومی شده در طی 10 سال (1380-1370)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2006-6)


آیا تشابه شکل و بسته بندی دو داروی متفاوت می تواند موجب مرگ یک بیمار گردد؟؛ نامه به سردبیر
آیا تشابه شکل و بسته بندی دو داروی متفاوت می تواند موجب مرگ یک بیمار گردد؟؛ نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سرطان مهاجم معده با دست اندازی به مجاری صفراوی با تابلوی اولیه سرطان مجاری صفراوی
گزارش یک مورد سرطان مهاجم معده با دست اندازی به مجاری صفراوی با تابلوی اولیه سرطان مجاری صفراوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاوازاکی آتیپیک (بیماریی که اغلب فراموش می شود)
کاوازاکی آتیپیک (بیماریی که اغلب فراموش می شود)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای ارتباط میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B در ماماها و دانشجویان مامایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، 1381
بررسی مقایسه ای ارتباط میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B در ماماها و دانشجویان مامایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، 1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر در ایران
بررسی میزان خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سرانجام حاملگی در موارد آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم در مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1381
بررسی سرانجام حاملگی در موارد آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم در مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های درمانی آسیب نوک انگشت طی مدت 3 سال در بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بررسی روش های درمانی آسیب نوک انگشت طی مدت 3 سال در بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آزمایشگاه های خصوصی شهر تهران در بیماریابی سل
نقش آزمایشگاه های خصوصی شهر تهران در بیماریابی سل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل زمینه ای معلولیت ذهنی در کودکان 14-3 ساله مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب کودکان بیمارستان امام خمینی (ره) طی سال های 79-75
بررسی علل زمینه ای معلولیت ذهنی در کودکان 14-3 ساله مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب کودکان بیمارستان امام خمینی (ره) طی سال های 79-75
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت فاز I توانبخشی قلبی و بررسی میزان اجرای آن در بیمارستان های شهر تهران
اهمیت فاز I توانبخشی قلبی و بررسی میزان اجرای آن در بیمارستان های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی تومورهای مغزی کودکان در بیمارستان مفید تهران (1381- 1374)
بررسی فراوانی تومورهای مغزی کودکان در بیمارستان مفید تهران (1381- 1374)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تیتر IgE سرمی و شمارش ائوزینوفیل های ترشحات بینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک
بررسی تیتر IgE سرمی و شمارش ائوزینوفیل های ترشحات بینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات دموگرافیگ و عوامل زمینه ساز تشنج ناشی از تب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بررسی خصوصیات دموگرافیگ و عوامل زمینه ساز تشنج ناشی از تب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2006-3)


نامه به سردبیر؛ شرح حال و معاینه بیماران کجا رفته اند؟
نامه به سردبیر؛ شرح حال و معاینه بیماران کجا رفته اند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های غربالگری و واکسیناسیون در پیشگیری از کانسر سرویکس
تازه های غربالگری و واکسیناسیون در پیشگیری از کانسر سرویکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص هلیکوباکترپیلوری در مخاط سینونازال بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن
تشخیص هلیکوباکترپیلوری در مخاط سینونازال بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه مشکلات رشته بیهوشی (APS)
بررسی ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه مشکلات رشته بیهوشی (APS)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد سرطان در ایران، یک تخمین بین المللی
رخداد سرطان در ایران، یک تخمین بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه می توان از تنگی های ناشی از لوله گذاری در نای جلوگیری کرد
چگونه می توان از تنگی های ناشی از لوله گذاری در نای جلوگیری کرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر ابتلا به پر فشاری خون در ساکنین شهرستان اراک
بررسی عوامل موثر بر ابتلا به پر فشاری خون در ساکنین شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر خانواده در گرایش به مصرف سیگار دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، سال 1382
تاثیر خانواده در گرایش به مصرف سیگار دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دقت معیارهای تشخیص بهجت در اطفال
مقایسه دقت معیارهای تشخیص بهجت در اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه کم خونی در مبتلایان به کم کاری تیرویید
مطالعه کم خونی در مبتلایان به کم کاری تیرویید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر بخشی ورزش های Nerve and tendon gliding در درمان محافظه کارانه سندرم تونل کارپ
بررسی اثر بخشی ورزش های Nerve and tendon gliding در درمان محافظه کارانه سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2005-12)


نامه به سردبیر: سرو صدا برای هیچ
نامه به سردبیر: سرو صدا برای هیچ
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت در سالمندان
عفونت در سالمندان
| [Abstract-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد حاملگی خارج از رحمی روی شریان ایلیاک چپ
معرفی یک مورد حاملگی خارج از رحمی روی شریان ایلیاک چپ
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران، سال 1382
بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط آلل های HLA – DRB ,DQA1 ,DQB1 با بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی میلویید حاد به روش PCR – SSP
بررسی ارتباط آلل های HLA – DRB ,DQA1 ,DQB1 با بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی میلویید حاد به روش PCR – SSP
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوامل خطر در سپسیس زودرس نوزادان
بررسی عوامل خطر در سپسیس زودرس نوزادان
| [Abstract-FA] | [XML] |

سرطان تیرویید در ایران: تحلیل اپیدمیولوژیک بر اساس ثبت سرطان در جمعیت شهر تهران
سرطان تیرویید در ایران: تحلیل اپیدمیولوژیک بر اساس ثبت سرطان در جمعیت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه عوارض باردار در دو گروه تحت درمان با رژیم و انسولین در مبتلایان به دیابت بارداری
مقایسه عوارض باردار در دو گروه تحت درمان با رژیم و انسولین در مبتلایان به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [XML] |

مرگ و میر در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه
مرگ و میر در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز
عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع استعمال دخانیات و بیماری های مختلف در اعضای سازمان نظام پزشکی ایران، سال 1382
بررسی شیوع استعمال دخانیات و بیماری های مختلف در اعضای سازمان نظام پزشکی ایران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی صحت روش Frozen Section در تشخیص ندول های تیروییدی جراحی شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی صحت روش Frozen Section در تشخیص ندول های تیروییدی جراحی شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2005-9)


نامه به سر دبیر: بیماری سل هنوز یک اولویت پزشکی است
نامه به سر دبیر: بیماری سل هنوز یک اولویت پزشکی است
| [Abstract-FA] | [XML] |

حالات پرانعقادی (ترومبوفیلی)
حالات پرانعقادی (ترومبوفیلی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد نادر آتروفی همی فاسیال (بیماری رومبرگ)
گزارش یک مورد نادر آتروفی همی فاسیال (بیماری رومبرگ)
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه شاخص های پریودنتالی BOP و PPD در دندان های خلفی ترمیم شده با کامپوزیت خلفی نوع P60 کارخانه (3M) و دندان بدون ترمیم
مقایسه شاخص های پریودنتالی BOP و PPD در دندان های خلفی ترمیم شده با کامپوزیت خلفی نوع P60 کارخانه (3M) و دندان بدون ترمیم
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های شایع در عفونت های دستگاه ادراری جدا شده از بیماران بیمارستان فیروزگر در سال 1376 و سال 1382
مقایسه فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های شایع در عفونت های دستگاه ادراری جدا شده از بیماران بیمارستان فیروزگر در سال 1376 و سال 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین شیوع دوره ای و بررسی سل ریوی خلط مثبت در زندانیان زندان لاکان در شهر رشت، پاییز و زمستان 1380
تعیین شیوع دوره ای و بررسی سل ریوی خلط مثبت در زندانیان زندان لاکان در شهر رشت، پاییز و زمستان 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباط بین سطح لاکتات خون در بدو بستری و سرنوشت نهایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه، گزارش بررسی اولیه
ارتباط بین سطح لاکتات خون در بدو بستری و سرنوشت نهایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه، گزارش بررسی اولیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر قرص سیر بر روی میزان لیپیدهای پلاسما و تجمع پلاکتی در زنان باردار نولی پار با خطر بالای پره اکلامپسی
بررسی تاثیر قرص سیر بر روی میزان لیپیدهای پلاسما و تجمع پلاکتی در زنان باردار نولی پار با خطر بالای پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض زایمان بدون درد در بیمارستان نجمیه تهران از اسفند 1381 تا مرداد 1382
بررسی عوارض زایمان بدون درد در بیمارستان نجمیه تهران از اسفند 1381 تا مرداد 1382
| [Abstract-FA] | [XML] |

کارایی آسپیراسیون سوزنی در تشخیص توده های قابل لمس پستان
کارایی آسپیراسیون سوزنی در تشخیص توده های قابل لمس پستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض جانبی شایع اینترفرون بتای یک آ نوع آوونکس مورد استفاده در درمان 50 بیمار ایرانی مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروز
بررسی عوارض جانبی شایع اینترفرون بتای یک آ نوع آوونکس مورد استفاده در درمان 50 بیمار ایرانی مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی کارآیی سیستم درجه بندی APACHE III در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران: مقایسه مدل Customized با مدل طراحی شده سینا
ارزیابی کارآیی سیستم درجه بندی APACHE III در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران: مقایسه مدل Customized با مدل طراحی شده سینا
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2005-6)


نامه به سر دبیر: درمان با اکسیژن پرفشار
نامه به سر دبیر: درمان با اکسیژن پرفشار
| [Abstract-FA] | [XML] |

بیماری های عفونی و مسافرت (باز آموزی)
بیماری های عفونی و مسافرت (باز آموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سندرم QT طولانی
گزارش یک مورد سندرم QT طولانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر برنامه آموزشی Back School بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن (مطالعه کارآزمایی بالینی)
تاثیر برنامه آموزشی Back School بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن (مطالعه کارآزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی زایمان طبیعی، سزارین و علل انجام آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان، سال 1381
بررسی فراوانی زایمان طبیعی، سزارین و علل انجام آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان، سال 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع اضطراب و ترس از زایمان در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب
بررسی شیوع اضطراب و ترس از زایمان در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض دارویی ناشی از داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در بیماران سلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
بررسی عوارض دارویی ناشی از داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در بیماران سلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی گذشته نگر شاخص های اپیدمیولوژیک، بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به میلوم
بررسی گذشته نگر شاخص های اپیدمیولوژیک، بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به میلوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع علایم سندرم روده تحریک پذیر و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی
بررسی شیوع علایم سندرم روده تحریک پذیر و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه بالینی آسیب شناسی آلوپسی اسکاردار: بررسی 207 مورد در یک پژوهش گذشته نگر
مطالعه بالینی آسیب شناسی آلوپسی اسکاردار: بررسی 207 مورد در یک پژوهش گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثر کورتیکو استروییدهای داخل مفصلی در استئوآرتریت زانو با درد التهابی
اثر کورتیکو استروییدهای داخل مفصلی در استئوآرتریت زانو با درد التهابی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نتایج استئوتومی های فوقانی ساق در درمان استئوآرتریت نیمه داخلی زانو
بررسی نتایج استئوتومی های فوقانی ساق در درمان استئوآرتریت نیمه داخلی زانو
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2005-3)


مروری بر غربالگری سرطان های دستگاه تناسلی زنان
مروری بر غربالگری سرطان های دستگاه تناسلی زنان
| [Abstract-FA] | [XML] |

هیداتوزیس شریان اصلی ریوی با گرفتاری ثانوی ریه ها
هیداتوزیس شریان اصلی ریوی با گرفتاری ثانوی ریه ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وجود کلامیدیاپنومونیه به کمک روش PCR در پلاک آترواسکلروتیک عروق کرونر و آئورت صعودی در اتوپسی و در آئورت بیماران جراحی شده
بررسی وجود کلامیدیاپنومونیه به کمک روش PCR در پلاک آترواسکلروتیک عروق کرونر و آئورت صعودی در اتوپسی و در آئورت بیماران جراحی شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

تنوع سرولوژیک عفونت هپاتیت B در گروهی از کولی های جنوب غربی ایران
تنوع سرولوژیک عفونت هپاتیت B در گروهی از کولی های جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی حساسیت به پروتئین های شیر گاو در کودکان و شیرخوران با شکایت مدفوع خونی
بررسی حساسیت به پروتئین های شیر گاو در کودکان و شیرخوران با شکایت مدفوع خونی
| [Abstract-FA] | [XML] |

میزان بیکاری و علل عدم یافتن شغل مناسب در پزشکان ایرانی در سال 1380
میزان بیکاری و علل عدم یافتن شغل مناسب در پزشکان ایرانی در سال 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

اندازه گیری کمی و رتبه بندی عوامل تنش زای شغلی: بررسی مقدمانی در دستیاران بیهوشی
اندازه گیری کمی و رتبه بندی عوامل تنش زای شغلی: بررسی مقدمانی در دستیاران بیهوشی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان عوارض اندآرتوکتومی کاروتید در دو بیمارستان طالقانی و ایرانمهر تهران تا سال 1380
بررسی میزان عوارض اندآرتوکتومی کاروتید در دو بیمارستان طالقانی و ایرانمهر تهران تا سال 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع آمپوتاسیون اندام تحتانی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی در بیمارستان دکتر شریعتی و امام خمینی (ره) از سال 1358 لغایت 1380
بررسی شیوع آمپوتاسیون اندام تحتانی در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی در بیمارستان دکتر شریعتی و امام خمینی (ره) از سال 1358 لغایت 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش 54 مورد دیاستماتومیلیای درمان شده در بیمارستان های شهدای تجریش، مهراد و مفید
گزارش 54 مورد دیاستماتومیلیای درمان شده در بیمارستان های شهدای تجریش، مهراد و مفید
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزش بیوپسی سینویال با سوزن پلی و بیکل در تشخیص منوآرتریت مزمن زانو
ارزش بیوپسی سینویال با سوزن پلی و بیکل در تشخیص منوآرتریت مزمن زانو
| [Abstract-FA] | [XML] |

کم خونی فقر آهن و برخی عوامل همراه با آن در زنان سنین باروری استان گیلان، سال 1378
کم خونی فقر آهن و برخی عوامل همراه با آن در زنان سنین باروری استان گیلان، سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2004-12)


گزارش یک مورد تظاهرات چشمی در بیمار مبتلا به گرانولوماتوز مزمن
گزارش یک مورد تظاهرات چشمی در بیمار مبتلا به گرانولوماتوز مزمن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی چربی های خون و شیوع اختلالات آن در مردم تهران
بررسی چربی های خون و شیوع اختلالات آن در مردم تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل حاملگی ناخواسته در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه، نیمه دوم سال 1378
بررسی علل حاملگی ناخواسته در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه، نیمه دوم سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

صعود بیشتر قطعه ST ضمن دریافت ترومبولیتیک، نمایانگر برقراری مجدد جریان خون (Reperfusion)، در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد
صعود بیشتر قطعه ST ضمن دریافت ترومبولیتیک، نمایانگر برقراری مجدد جریان خون (Reperfusion)، در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 بر چربی ها، انسولین و CRP پلاسما
تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 بر چربی ها، انسولین و CRP پلاسما
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای کاربرد درن در پیشگیری از دیسترس تنفسی ناشی از هماتوم محل عمل در اعمال جراحی تیروئیدکتومی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سال های 1379 تا 1381
بررسی مقایسه ای کاربرد درن در پیشگیری از دیسترس تنفسی ناشی از هماتوم محل عمل در اعمال جراحی تیروئیدکتومی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سال های 1379 تا 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه میزان پاسخ به درمان سرپایی و بستری در بیمارستان در زنان مبتلا به پیلونفریت حاملگی
مقایسه میزان پاسخ به درمان سرپایی و بستری در بیمارستان در زنان مبتلا به پیلونفریت حاملگی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اختلال تبادل گازهای خون شریانی در بیماران آسمی درمان شده
اختلال تبادل گازهای خون شریانی در بیماران آسمی درمان شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

کارکرد و عوارض فیستول های شریانی وریدی در بیماران همودیالیز مزمن
کارکرد و عوارض فیستول های شریانی وریدی در بیماران همودیالیز مزمن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای لیگاتور لوله های رحمی به دو روش لاپاراسکوپی کلیپس فیلشی و مینی لاپاراتومی پامروی
بررسی مقایسه ای لیگاتور لوله های رحمی به دو روش لاپاراسکوپی کلیپس فیلشی و مینی لاپاراتومی پامروی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کاربرد آمالگام و Ariston pHc بر دمینرالیزاسیون نسج دندان (Invitro)
بررسی تاثیر کاربرد آمالگام و Ariston pHc بر دمینرالیزاسیون نسج دندان (Invitro)
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2004-9)


نامه به سر دبیر: آبسه ریه در افراد بدون دندان
نامه به سر دبیر: آبسه ریه در افراد بدون دندان
| [Abstract-FA] | [XML] |

هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، تشخیص و درمان (بازآموزی)
هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، تشخیص و درمان (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

یک مورد نادر پارگی کبد در حاملگی
یک مورد نادر پارگی کبد در حاملگی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کایمریسم با روش FISH در هسته سلول‌ های اینترفازی خون محیطی بیمارانی که پیوند مغز استخوان را از جنس مخالف دریافت کرده‌اند
بررسی کایمریسم با روش FISH در هسته سلول‌ های اینترفازی خون محیطی بیمارانی که پیوند مغز استخوان را از جنس مخالف دریافت کرده‌اند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط تومورهای تخمدانی دیس ژرمینوما و نتایج آنالیز DNA
بررسی ارتباط تومورهای تخمدانی دیس ژرمینوما و نتایج آنالیز DNA
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی سنجش میزان سرب و آنزیم دلتا- آمینولولینیک اسید دهیدراتاز خون در کارگران نقاش ساختمان
ارزیابی سنجش میزان سرب و آنزیم دلتا- آمینولولینیک اسید دهیدراتاز خون در کارگران نقاش ساختمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدیاستینیت بعد از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر قلب
مدیاستینیت بعد از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه الگوی تجویز داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در نسخ بیمه پزشکان شهر تبریز در سال 1378
مطالعه الگوی تجویز داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در نسخ بیمه پزشکان شهر تبریز در سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پیوند پوست از ناحیه پرپوس در مبتلایان به سین داکتیلی
بررسی تاثیر پیوند پوست از ناحیه پرپوس در مبتلایان به سین داکتیلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل موثر بر آن در شهر تهران
بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل موثر بر آن در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت آلودگی ژیاردیا و مقایسه دو روش درمانی جهت ریشه ‌کنی آن در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ‌های جنوب شهر تهران
بررسی وضعیت آلودگی ژیاردیا و مقایسه دو روش درمانی جهت ریشه ‌کنی آن در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ‌های جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین سن تشخیص و توانبخشی کم شنوایی حسی عصبی در کودکان کم شنوای مراجعه کننده به کلینیک رفاه ناشنوایان تهران در سال 1374
تعیین سن تشخیص و توانبخشی کم شنوایی حسی عصبی در کودکان کم شنوای مراجعه کننده به کلینیک رفاه ناشنوایان تهران در سال 1374
| [Abstract-FA] | [XML] |

یافته‌ های بالینی و میکروسکوپی در 71 مورد کرانیوفارنژیومای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران
یافته‌ های بالینی و میکروسکوپی در 71 مورد کرانیوفارنژیومای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2004-6)


نامه به سر دبیر : عوارض نئوپلاستیک در ایدز
نامه به سر دبیر : عوارض نئوپلاستیک در ایدز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بیماری‌های کبدی ناشی از دارو
بیماری‌های کبدی ناشی از دارو
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش بیمار با سودو آنوریسم شریان گلوته آل و درد سیاتیک
گزارش بیمار با سودو آنوریسم شریان گلوته آل و درد سیاتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان تجمع فامیلی نزدیک ‌بینی و اثرات متقابل عوامل محیطی بر آن
بررسی میزان تجمع فامیلی نزدیک ‌بینی و اثرات متقابل عوامل محیطی بر آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

کم خونی در کودکان 12-2 ساله کشور
کم خونی در کودکان 12-2 ساله کشور
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارزش تشخیصی نوارهای ادراری میکرال برای سنجش میکروآلبومینوری در مقایسه با روش ایمونوتوربیدومتری در بیماران دیابتی
بررسی ارزش تشخیصی نوارهای ادراری میکرال برای سنجش میکروآلبومینوری در مقایسه با روش ایمونوتوربیدومتری در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی گذشته ‌نگر علایم بالینی و پاراکلینیک بیماران انسولینوما طی دو دهه اخیر
بررسی گذشته ‌نگر علایم بالینی و پاراکلینیک بیماران انسولینوما طی دو دهه اخیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه مقدار لیپید و لیپو پروتئین‌ های سرم قبل و بعد از مصرف قرص ‌های ضدبارداری تری فازیک و منو فازیک
مقایسه مقدار لیپید و لیپو پروتئین‌ های سرم قبل و بعد از مصرف قرص ‌های ضدبارداری تری فازیک و منو فازیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تشخیص قبل و بعد از جراحی در لاپاراتومی‌های اورژانس انجام شده روی خانم‌ های حامله در بیمارستان امام حسین (ع) از سال 1376 تا 1381
مقایسه تشخیص قبل و بعد از جراحی در لاپاراتومی‌های اورژانس انجام شده روی خانم‌ های حامله در بیمارستان امام حسین (ع) از سال 1376 تا 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نحوه درمان حمله حاد آسم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1378
بررسی نحوه درمان حمله حاد آسم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNAB) در لنفادنوپاتی پایدار گردنی در بیمارستان دکتر شریعتی طی سال‌های 1379 و 1380
بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNAB) در لنفادنوپاتی پایدار گردنی در بیمارستان دکتر شریعتی طی سال‌های 1379 و 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2004-3)


نامه به سر دبیر : نگاهی گذرا به پیشینه نورولوژی در ایران
نامه به سر دبیر : نگاهی گذرا به پیشینه نورولوژی در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

آسم ورزشی چیست و چگونه با یک بیمار مبتلا به آسم ورزشی برخورد نماییم؟
آسم ورزشی چیست و چگونه با یک بیمار مبتلا به آسم ورزشی برخورد نماییم؟
| [Abstract-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد Gossypiboma
معرفی یک مورد Gossypiboma
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل مراجعه نامرتب زنان باردار جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری در زائوهای بستری در مراکز آموزشی، درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران، سال 1376
بررسی علل مراجعه نامرتب زنان باردار جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری در زائوهای بستری در مراکز آموزشی، درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران، سال 1376
| [Abstract-FA] | [XML] |

اهمیت تدوین رژیم درمانی آمینوفیلین تزریقی، براساس متغیرهای فارماکوکینتیکی، در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
اهمیت تدوین رژیم درمانی آمینوفیلین تزریقی، براساس متغیرهای فارماکوکینتیکی، در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان اثربخشی مدل ترکیبی آموزش برمبنای تظاهرات بالینی بردانش و مقایسه کارآیی آن نسبت به مدل متداول آموزشی بر نگرش دانشجویان پزشکی (مطالعه مقدماتی)
بررسی میزان اثربخشی مدل ترکیبی آموزش برمبنای تظاهرات بالینی بردانش و مقایسه کارآیی آن نسبت به مدل متداول آموزشی بر نگرش دانشجویان پزشکی (مطالعه مقدماتی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه 82 بیمار مبتلا به سقط عفونی در بیمارستان علوی اردبیل از سال 1378 لغایت 1380
مطالعه 82 بیمار مبتلا به سقط عفونی در بیمارستان علوی اردبیل از سال 1378 لغایت 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سطح سرمی کلیسم و اسیداوریک با فشارخون حاملگی و نتایج بارداری
بررسی ارتباط سطح سرمی کلیسم و اسیداوریک با فشارخون حاملگی و نتایج بارداری
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی پریتونیت در دیالیز صفاقی مزمن کودکان در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
بررسی پریتونیت در دیالیز صفاقی مزمن کودکان در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2003-12)


استئوپوروز، تشخیص و درمان
استئوپوروز، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا با شکایات دیس مرفوفوبیها و هذیان های جسمی متعدد
گزارش یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا با شکایات دیس مرفوفوبیها و هذیان های جسمی متعدد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثرات هیستومورفولوژیک مصرف جیره غذایی حاوی 10% روغن ذرت در دوره بارداری بر سیستم موکوسیلیاری مخاط لوله رحمی خرگوشهای نوزاد
بررسی اثرات هیستومورفولوژیک مصرف جیره غذایی حاوی 10% روغن ذرت در دوره بارداری بر سیستم موکوسیلیاری مخاط لوله رحمی خرگوشهای نوزاد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان آنتی کوآگولاسیون هنگام همودیالیز با هپارین با وزن مولکولی پایین در بیماران همودیالیزی
بررسی میزان آنتی کوآگولاسیون هنگام همودیالیز با هپارین با وزن مولکولی پایین در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای شیاف مهبلی لاکتوباسیل اسیدوفیلوس یا شیاف مهبلی کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبل
بررسی مقایسه ای شیاف مهبلی لاکتوباسیل اسیدوفیلوس یا شیاف مهبلی کلوتریمازول در درمان زنان مبتلا به عفونت کاندیدایی مهبل
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران
بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثر اعتیاد بر ایمنی هومورال
اثر اعتیاد بر ایمنی هومورال
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی 819 مورد بیماری آنتراکوتیک راه های هوایی
بررسی 819 مورد بیماری آنتراکوتیک راه های هوایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2003-9)


نامه به سردبیر: مواردی که لازم است قبل از مشخص شدن علت عفونی به بیمار آنتی بیوتیک داده شود
نامه به سردبیر: مواردی که لازم است قبل از مشخص شدن علت عفونی به بیمار آنتی بیوتیک داده شود
| [Abstract-FA] | [XML] |

مشاوره قبل از بارداری (باز آموزی)
مشاوره قبل از بارداری (باز آموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی برخی علل احتمالی بدشکلی صورت و هیدروسفالی در نوزاد مادر هیپرتیروئید درمان شده با متی مازول و پروپیل تیواوراسیل
بررسی برخی علل احتمالی بدشکلی صورت و هیدروسفالی در نوزاد مادر هیپرتیروئید درمان شده با متی مازول و پروپیل تیواوراسیل
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع انتروبیازیس و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و رفتاری در کودکستان ها و دبستان های دو منطقه از شهر تبریز
شیوع انتروبیازیس و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و رفتاری در کودکستان ها و دبستان های دو منطقه از شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع دیابت وابسته به سو تغذیه در کودکان و نوجوانان دیابتی شهر تهران
بررسی شیوع دیابت وابسته به سو تغذیه در کودکان و نوجوانان دیابتی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوامل خطر ساز آترواسکلروز در کودکان و نوجوانان با و بدون شرح حال فامیلی بیماری های قلبی عروقی زودرس
عوامل خطر ساز آترواسکلروز در کودکان و نوجوانان با و بدون شرح حال فامیلی بیماری های قلبی عروقی زودرس
| [Abstract-FA] | [XML] |

ویژگی های دموگرافیک و بالینی در 21 بیمار مبتلا به تومور سلول گرانولوزای تخمدان
ویژگی های دموگرافیک و بالینی در 21 بیمار مبتلا به تومور سلول گرانولوزای تخمدان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در پزشکان تهران
بررسی میزان فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در پزشکان تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

یک مطالعه مورد شاهدی در باره عوامل خطر سرطان پستان در ایران
یک مطالعه مورد شاهدی در باره عوامل خطر سرطان پستان در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی 5 ساله 468 مورد شکستگی فک تحتانی از نظر علت و نوع شکستگی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی 5 ساله 468 مورد شکستگی فک تحتانی از نظر علت و نوع شکستگی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای انواع مارکرهای رادیولوژیک در اندازه گیری زمان تخلیه روده بزرگ در بیماران مبتلا به یبوست مزمن
بررسی مقایسه ای انواع مارکرهای رادیولوژیک در اندازه گیری زمان تخلیه روده بزرگ در بیماران مبتلا به یبوست مزمن
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2003-6)


بازتاب جهانی یافته ناشی از مطالعات انجام شده بر روی مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهرستان رامسر
بازتاب جهانی یافته ناشی از مطالعات انجام شده بر روی مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهرستان رامسر
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاهش مرگ و میر نوزادان و طرح سطح ‌بندی خدمات (بازآموزی)
کاهش مرگ و میر نوزادان و طرح سطح ‌بندی خدمات (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

پورپورا فولمینانس نوزادی در نتیجه کمبود هموزیگوت پروتئین C
پورپورا فولمینانس نوزادی در نتیجه کمبود هموزیگوت پروتئین C
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان اردبیل در مورد پیشگیری و کنترل سل در مقایسه با بیماران مبتلا به سل ریوس اسمیر مثبت
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان اردبیل در مورد پیشگیری و کنترل سل در مقایسه با بیماران مبتلا به سل ریوس اسمیر مثبت
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی موارد آسپرژیلومای ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری از سال 1369 تا 1379
بررسی موارد آسپرژیلومای ریوی در بیمارستان مسیح دانشوری از سال 1369 تا 1379
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع کمبود ویتامین D و عوامل موثر بر آن در جمعیت 20 تا 69 ساله شهر تهران
بررسی شیوع کمبود ویتامین D و عوامل موثر بر آن در جمعیت 20 تا 69 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی زخم قرنیه به دنبال استفاده از لنز تماسی در 73 بیمار
بررسی زخم قرنیه به دنبال استفاده از لنز تماسی در 73 بیمار
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آثار درمانی و عوارض جانبی اومپرازول ساخت داخل در مقایسه با پری لوزک در بیماران مبتلا به ریفلاکس معده به مری
بررسی آثار درمانی و عوارض جانبی اومپرازول ساخت داخل در مقایسه با پری لوزک در بیماران مبتلا به ریفلاکس معده به مری
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر پیش آگهی مننژیت حاد باکتریال
عوامل موثر بر پیش آگهی مننژیت حاد باکتریال
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آسیب شناسی و طبقه‌ بندی جدید تومورهای عضلانی صاف جسم رحم
بررسی آسیب شناسی و طبقه‌ بندی جدید تومورهای عضلانی صاف جسم رحم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی 2000 نوزاد از نظر کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و ارتباط آن با زردی نوزادی
بررسی اپیدمیولوژی 2000 نوزاد از نظر کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و ارتباط آن با زردی نوزادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2003-3)


نامه به سردبیر: مانندسازی انسان
نامه به سردبیر: مانندسازی انسان
| [Abstract-FA] | [XML] |

سیاه زخم (بازآموزی)
سیاه زخم (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه‌ گیری دقیق هموگلوبین F در تشخیص افتراقی کم خونی داسی شکل از سیکل بتاتالاسمی
اهمیت اندازه‌ گیری دقیق هموگلوبین F در تشخیص افتراقی کم خونی داسی شکل از سیکل بتاتالاسمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر ژلاتین ماتریکس استخوانی و پیوند خودی در ترمیم نقص‌های استخوانی خرگوش
مقایسه تاثیر ژلاتین ماتریکس استخوانی و پیوند خودی در ترمیم نقص‌های استخوانی خرگوش
| [Abstract-FA] | [XML] |

میزان بروز تداخل خون مادر و جنین پس از زایمان طبیعی و سزارین
میزان بروز تداخل خون مادر و جنین پس از زایمان طبیعی و سزارین
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ‌ای دو روش القای زایمان با استفاده از اکسی توسین در بیمارستان فاطمیه شاهرود
بررسی مقایسه ‌ای دو روش القای زایمان با استفاده از اکسی توسین در بیمارستان فاطمیه شاهرود
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آینده نگر نتایج 214 مورد جراحی با تشخیص آپاندیسیت از میان 611 مورد بیمار مبتلا به شکم حاد در بیمارستان سینا
بررسی آینده نگر نتایج 214 مورد جراحی با تشخیص آپاندیسیت از میان 611 مورد بیمار مبتلا به شکم حاد در بیمارستان سینا
| [Abstract-FA] | [XML] |

دقت ماموگرافی در تشخیص ضایعات بدخیم پستان
دقت ماموگرافی در تشخیص ضایعات بدخیم پستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین سطح زردی پوست و غلظت بیلی روبین سرم در بخش نوزادان بیمارستان دکتر شریعتی
بررسی رابطه بین سطح زردی پوست و غلظت بیلی روبین سرم در بخش نوزادان بیمارستان دکتر شریعتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان آنتریت‌های باکتریال ناشی از یرسینیا آنتروکلی تیکا در مقایسه با سویه‌های شیگلا و سالمونلا
بررسی میزان آنتریت‌های باکتریال ناشی از یرسینیا آنتروکلی تیکا در مقایسه با سویه‌های شیگلا و سالمونلا
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش کشت خون و اکوکاردیوگرافی در تشخیص زودرس اندوکاردیت عفونی کودکان
نقش کشت خون و اکوکاردیوگرافی در تشخیص زودرس اندوکاردیت عفونی کودکان
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2002-12)


حساسیت به پنی سیلین و آنتی بیوتیک های دیگر
حساسیت به پنی سیلین و آنتی بیوتیک های دیگر
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت های تناسلی ویروس پاپیلومای انسانی در زنان
عفونت های تناسلی ویروس پاپیلومای انسانی در زنان
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد بچه کشی در بیمار مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه مزمن
گزارش یک مورد بچه کشی در بیمار مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه مزمن
| [Abstract-FA] | [XML] |

اندازه گیری سطح سرمی گیرنده ترانسفرین در افراد سالم و بیماران بزرگسال مبتلا به تالاسمی ماژوربتا
اندازه گیری سطح سرمی گیرنده ترانسفرین در افراد سالم و بیماران بزرگسال مبتلا به تالاسمی ماژوربتا
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع استعمال دخانیات در میان دانشجویان دانشگاه های تهران
بررسی شیوع استعمال دخانیات در میان دانشجویان دانشگاه های تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آماری نوع و منشا عفونت فکین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان دکتر شریعتی
بررسی آماری نوع و منشا عفونت فکین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان دکتر شریعتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه اپیدمیولوژی 17606 مورد سرطان ثبت شده در مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان جرجانی
مطالعه اپیدمیولوژی 17606 مورد سرطان ثبت شده در مرکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان جرجانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین میزان شیوع اختلالات آزمونهای تیرویید در سالمندان بالای 60 سال ساکن آسایشگاههای شهر تهران
تعیین میزان شیوع اختلالات آزمونهای تیرویید در سالمندان بالای 60 سال ساکن آسایشگاههای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

گفتگوی پزشک و بیمار
گفتگوی پزشک و بیمار
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل ترمیم شانت در بیماران مبتلا به هیدروسفالی شانت شده در بیمارستان شهدای تجریش
بررسی علل ترمیم شانت در بیماران مبتلا به هیدروسفالی شانت شده در بیمارستان شهدای تجریش
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در تشخیص و پیگیری پس از درمان بیماران مبتلا به عفونت با این باکتری
بررسی نقش آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در تشخیص و پیگیری پس از درمان بیماران مبتلا به عفونت با این باکتری
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2002-9)


نکاتی در مورد مقاومت میکروبها در برابر داروهای ضدمیکروبی
نکاتی در مورد مقاومت میکروبها در برابر داروهای ضدمیکروبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصرف داروهای ضد تیرویید توسط مادران شیرده هیپرتیروئید برای فرزندان آنان بی خطر است (بازآموزی)
مصرف داروهای ضد تیرویید توسط مادران شیرده هیپرتیروئید برای فرزندان آنان بی خطر است (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشانگان FG
نشانگان FG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش میزان روی در بروز تشنج و تعیین میزان روی هیپوکامپ در موشهای صحرایی
نقش میزان روی در بروز تشنج و تعیین میزان روی هیپوکامپ در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر چربیهای سرم
بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر چربیهای سرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضربه به سر در بیماران مراجعه کننده به بخش فوریت های بیمارستان های سینا، شهدا و فیاض بخش شهر تهران
بررسی ضربه به سر در بیماران مراجعه کننده به بخش فوریت های بیمارستان های سینا، شهدا و فیاض بخش شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کورتیکواسترویید درمانی بر ضایعات ته چشمی بیماران مبتلا به کولیت اولسروز در بیمارستان فارابی
بررسی تاثیر کورتیکواسترویید درمانی بر ضایعات ته چشمی بیماران مبتلا به کولیت اولسروز در بیمارستان فارابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استیوتومی لدلوف جهت اصلاح هالوکس والگوس
استیوتومی لدلوف جهت اصلاح هالوکس والگوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه یافته های سونوگرافی در عفونتهای ادراری علامت دار در کودکان بستری در بیمارستان بهرامی
مطالعه یافته های سونوگرافی در عفونتهای ادراری علامت دار در کودکان بستری در بیمارستان بهرامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه کمبود آنزیم گلوکز - 6 - فسفات دهیدروژناز با زردی نوزادان
بررسی رابطه کمبود آنزیم گلوکز - 6 - فسفات دهیدروژناز با زردی نوزادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2002-6)


عفونت در معتادان تزریقی (بازآموزی)
عفونت در معتادان تزریقی (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

عود راشی تیسم همزمان با عود ژانت سل مرکزی فک پایین
عود راشی تیسم همزمان با عود ژانت سل مرکزی فک پایین
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستانهای دوستدار کودک استان گیلان
ارزیابی ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستانهای دوستدار کودک استان گیلان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نتیجه مطلوب درمان علامتی بیماران مبتلا به سو هاضمه بدون انجام آندوسکوپی و آزمون عفونت هلیکوباکتر پیلوری
نتیجه مطلوب درمان علامتی بیماران مبتلا به سو هاضمه بدون انجام آندوسکوپی و آزمون عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [XML] |

سطح سرمی لیپیدها سرمی در کودکان و نوجوانان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران
سطح سرمی لیپیدها سرمی در کودکان و نوجوانان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان تاخیر سن استخوانی و کوتاهی قد و ارتباط بین آنها در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
بررسی میزان تاخیر سن استخوانی و کوتاهی قد و ارتباط بین آنها در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [XML] |

تروما و مشکلات اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن
تروما و مشکلات اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نارسایی های گواهی های فوت صادر شده در بیمارستان دکتر شریعتی تهران و عوامل موثر بر آن
بررسی نارسایی های گواهی های فوت صادر شده در بیمارستان دکتر شریعتی تهران و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

فراوانی وزن کم هنگام تولد و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
فراوانی وزن کم هنگام تولد و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

آریتمی های ناشی از مسمومیت با دیگوکسین
آریتمی های ناشی از مسمومیت با دیگوکسین
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2002-3)


نامه به سردبیر: تازه های درمان کیست هیداتیک در انسان
نامه به سردبیر: تازه های درمان کیست هیداتیک در انسان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نکاتی درباره تب مالت
نکاتی درباره تب مالت
| [Abstract-FA] | [XML] |

کلید تشخیصی در آسیب شناسی (باز آموزی)
کلید تشخیصی در آسیب شناسی (باز آموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

تنگی نای ناشی از بیماری وگنر و درمان با رزکسیون و آناستوموز
تنگی نای ناشی از بیماری وگنر و درمان با رزکسیون و آناستوموز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر الگوی افزایش وزن مادر در مقاطع مختلف بارداری بر وزن جنین در مادران باردار
بررسی تاثیر الگوی افزایش وزن مادر در مقاطع مختلف بارداری بر وزن جنین در مادران باردار
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی الگوی مصرف دخانیات در جمعیت بالغین شهر اهواز
بررسی الگوی مصرف دخانیات در جمعیت بالغین شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه اثر انکوباتور ابداعی غیرالکتریکی با نوع الکتریکی در پیشگیری از هیپوترمی نوزادان نارس
مقایسه اثر انکوباتور ابداعی غیرالکتریکی با نوع الکتریکی در پیشگیری از هیپوترمی نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مننژیت باکتریایی و ویروسی با CRP مایع مغزی- نخاعی کودکان در تهران
بررسی مننژیت باکتریایی و ویروسی با CRP مایع مغزی- نخاعی کودکان در تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

انسداد خوش خیم و بدخیم پیلور، گزارش 52 بیمار
انسداد خوش خیم و بدخیم پیلور، گزارش 52 بیمار
| [Abstract-FA] | [XML] |

نگاهی دوباره به دیابت جوانان و علل بستری مجدد در کودکان مبتلا به دیابت
نگاهی دوباره به دیابت جوانان و علل بستری مجدد در کودکان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان آمیلاز کیسه صفرا در بیماران کوله سیستکتومی شده
بررسی میزان آمیلاز کیسه صفرا در بیماران کوله سیستکتومی شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2001-12)


نامه به سردبیر: اولین همودیالیز در ایران
نامه به سردبیر: اولین همودیالیز در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

نکاتی در مورد ایمن سازی
نکاتی در مورد ایمن سازی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر کبد چرب غیر الکلی (بازآموزی)
مروری بر کبد چرب غیر الکلی (بازآموزی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

نشانگان رت و معرفی سه مورد آن در مرکز طبی کودکان
نشانگان رت و معرفی سه مورد آن در مرکز طبی کودکان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای بین محیط کشت جامد و ویالهای مایع BACTEC-12B با لوله های نشانگر رشد مایکوباکتریوم در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
بررسی مقایسه ای بین محیط کشت جامد و ویالهای مایع BACTEC-12B با لوله های نشانگر رشد مایکوباکتریوم در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
| [Abstract-FA] | [XML] |

هزینه اقتصادی بیماریهای عروق کرونر در صنعت نفت ایران در سال 1378
هزینه اقتصادی بیماریهای عروق کرونر در صنعت نفت ایران در سال 1378
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی و بالینی عفونتهای مهبلی
بررسی آزمایشگاهی و بالینی عفونتهای مهبلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر تفاوت جنس پزشک با بیمار بر روند درمان سرپایی
تاثیر تفاوت جنس پزشک با بیمار بر روند درمان سرپایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تقویت اثرات بی دردی مواد مرفینی با مصرف کلونیدین اپیدورال و گزارش 60 مورد
تقویت اثرات بی دردی مواد مرفینی با مصرف کلونیدین اپیدورال و گزارش 60 مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

افزایش قد و وزن کودکان و نوجوانان پسر اصفهانی
افزایش قد و وزن کودکان و نوجوانان پسر اصفهانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی بالینی و همه گیری شناختی استاتوس صرعی سنین بالای 15 سال در کرمان
بررسی بالینی و همه گیری شناختی استاتوس صرعی سنین بالای 15 سال در کرمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2001-9)


نامه به سردبیر: نگرشی بر سابقه طب سوزنی در ایران و جهان
نامه به سردبیر: نگرشی بر سابقه طب سوزنی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت های دستگاه ادراری
عفونت های دستگاه ادراری
| [Abstract-FA] | [XML] |

برخورد با بیمار خونریزی دهنده
برخورد با بیمار خونریزی دهنده
| [Abstract-FA] | [XML] |

هماتوم اپیدورال نخاعی در بچه ها و گزارش سه مورد
هماتوم اپیدورال نخاعی در بچه ها و گزارش سه مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی همه گیری شناختی اختلال بینایی در ایران
بررسی همه گیری شناختی اختلال بینایی در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در افراد سالم شهر تهران
بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در افراد سالم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت دستگاه اتوکریپینگ
طراحی و ساخت دستگاه اتوکریپینگ
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه
بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی عضلانی بر علایم وازوموتور در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [XML] |

اهمیت بالینی خطاهای سیستماتیک در دستگاههای اندازه گیری گازهای خون
اهمیت بالینی خطاهای سیستماتیک در دستگاههای اندازه گیری گازهای خون
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمون ویدال در تشخیص بیماری تیفویید در کرمانشاه
ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمون ویدال در تشخیص بیماری تیفویید در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات قند خون قبل، هنگام و بعد از بزل مایع مغزی – نخاعی
بررسی تغییرات قند خون قبل، هنگام و بعد از بزل مایع مغزی – نخاعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2001-6)


نامه به سردبیر: بررسی کمی مقالات ثبت شده در مدلاین توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور طی سال های 1998-1985 میلادی
نامه به سردبیر: بررسی کمی مقالات ثبت شده در مدلاین توسط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور طی سال های 1998-1985 میلادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقالات مروری: گاستروآنتریت ها
مقالات مروری: گاستروآنتریت ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

هالیتوز (بوی بد دهان و بینی): مروری بر علل ایجاد کننده و چگونگی برخورد با آن
هالیتوز (بوی بد دهان و بینی): مروری بر علل ایجاد کننده و چگونگی برخورد با آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 انعقادی
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 انعقادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه روشهای مختلف شناسایی آلفا تالاسمی با روش بررسی زنجیره زتا از طریق الکتروفورز زنجیره های هموگلوبین
مقایسه روشهای مختلف شناسایی آلفا تالاسمی با روش بررسی زنجیره زتا از طریق الکتروفورز زنجیره های هموگلوبین
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوارض نوزادی دوقلویی و مقایسه آن در دو نوزاد دوقلو
عوارض نوزادی دوقلویی و مقایسه آن در دو نوزاد دوقلو
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه سطح پپتید C سرم در خانمهای مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری و خانمهای باردار با فشار خون طبیعی
مقایسه سطح پپتید C سرم در خانمهای مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری و خانمهای باردار با فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش ویروس ها در عفونت های مادرزادی کودکان در شهر تهران
بررسی نقش ویروس ها در عفونت های مادرزادی کودکان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر درمان توقفی با لووتیروکسین بر تراکم استخوان در زنان پیش از منوپوز
بررسی تاثیر درمان توقفی با لووتیروکسین بر تراکم استخوان در زنان پیش از منوپوز
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ویتامین C مکمل بر لیپوپروتیین های سرم در بیماران دیابتی ناوابسته به انسولین
بررسی تاثیر ویتامین C مکمل بر لیپوپروتیین های سرم در بیماران دیابتی ناوابسته به انسولین
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت سل در زندانهای اوین و قصر طی سالهای 1378-1377
بررسی وضعیت سل در زندانهای اوین و قصر طی سالهای 1378-1377
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل نارسایی قلبی و میزان آگاهی و عملکرد بیماران در مراقبت از خود
بررسی علل نارسایی قلبی و میزان آگاهی و عملکرد بیماران در مراقبت از خود
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2001-3)


نامه به سردبیر: عفونت با ویروس TT، اهمیت تشخیص و شناسایی آن
نامه به سردبیر: عفونت با ویروس TT، اهمیت تشخیص و شناسایی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقالات مروری: نکاتی در مورد مننژیت، انسفالیت و آبسه های مغزی
مقالات مروری: نکاتی در مورد مننژیت، انسفالیت و آبسه های مغزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقالات مروری: مروری بر غربالگری سرطان رحم
مقالات مروری: مروری بر غربالگری سرطان رحم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش اندازه گیری پروتوپورفیرین سرم با سایر آزمونهای آزمایشگاهی برای تشخیص کم خونی فقر آهن در اطفال
مقایسه روش اندازه گیری پروتوپورفیرین سرم با سایر آزمونهای آزمایشگاهی برای تشخیص کم خونی فقر آهن در اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفراغ خونی حجیم و سوراخ شدگی حاد معدی بعد از تهویه مکانیکی در یک نوزاد
استفراغ خونی حجیم و سوراخ شدگی حاد معدی بعد از تهویه مکانیکی در یک نوزاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر بی حسی اپیدورال در کنترل درد و ترمیم زخم در مبتلایان به بیماری برگر
تاثیر بی حسی اپیدورال در کنترل درد و ترمیم زخم در مبتلایان به بیماری برگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین شیوع نمایش بریچ و بررسی تاثیر عوامل سن مادر، وزن نوزاد، سن حاملگی و تعداد زایمان در خانم های مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان آرش
تعیین شیوع نمایش بریچ و بررسی تاثیر عوامل سن مادر، وزن نوزاد، سن حاملگی و تعداد زایمان در خانم های مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان آرش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فروکتوزآمین، کنترل دیابت و ارایه یک مدل جدید
فروکتوزآمین، کنترل دیابت و ارایه یک مدل جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سطوح سرمی هورمونهای تیروییدی و تیروتروپین در افراد طبیعی و بیماران دیالیزی قبل و بعد از پیوند کلیه و ارتباط آنها با عملکرد کلیه پیوندی
مقایسه سطوح سرمی هورمونهای تیروییدی و تیروتروپین در افراد طبیعی و بیماران دیالیزی قبل و بعد از پیوند کلیه و ارتباط آنها با عملکرد کلیه پیوندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل هماتمز کودکان در مدت 15 سال در بیمارستان قائم (عج) مشهد
بررسی علل هماتمز کودکان در مدت 15 سال در بیمارستان قائم (عج) مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

باکتری شناسی آبسه فضاهای سر و گردن در 40 بیمار
باکتری شناسی آبسه فضاهای سر و گردن در 40 بیمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2000-12)


مروری بر تقسیم بندی جدید لنفومهای غیرهوچکینی
مروری بر تقسیم بندی جدید لنفومهای غیرهوچکینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزه داری اسلامی و دیابت
روزه داری اسلامی و دیابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی فلپ عضلانی جلدی تراپزیوس دو طرفه در سوختگی شدید گردن و شانه
معرفی فلپ عضلانی جلدی تراپزیوس دو طرفه در سوختگی شدید گردن و شانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پاتوژنهای باکتریایی عفونت بیمارستانی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکها در زخمهای جراحی
نقش پاتوژنهای باکتریایی عفونت بیمارستانی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکها در زخمهای جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به سازمان نظام پزشکی تهران
بررسی علل شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به سازمان نظام پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر رژیم کتوژنیک بر صرع مقاوم در کودکان و گزارش 215 مورد
تاثیر رژیم کتوژنیک بر صرع مقاوم در کودکان و گزارش 215 مورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سل خارج ریوی و بررسی 146 مورد
سل خارج ریوی و بررسی 146 مورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان بروز ناهنجاریهای بارز دستگاه عصبی در متولدین دو مرکز زایمانی تهران
تعیین میزان بروز ناهنجاریهای بارز دستگاه عصبی در متولدین دو مرکز زایمانی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان وقوع عفونت مجدد هلیکوباکترپیلوری یک سال پس از ریشه کنی موفقیت آمیز آن
میزان وقوع عفونت مجدد هلیکوباکترپیلوری یک سال پس از ریشه کنی موفقیت آمیز آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سوند معده در اعمال جراحی شکمی (گزارش 100 مورد)
کاربرد سوند معده در اعمال جراحی شکمی (گزارش 100 مورد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2000-12)


مقالات مروری: نکاتی در مورد آندوکاردیت عفونی
مقالات مروری: نکاتی در مورد آندوکاردیت عفونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهداشت عمومی و طب پیشگیری از دیدگاه ابن سینا
بهداشت عمومی و طب پیشگیری از دیدگاه ابن سینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فوریتهای انکولوژی اطفال
فوریتهای انکولوژی اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آکرومگالی، هیپوفیزکتومی و بروز دیابت قندی:آیا هیپوفیزکتومی بیماران مبتلا به آکرومگالی می تواند سبب ایجاد دیابت قندی شود؟
آکرومگالی، هیپوفیزکتومی و بروز دیابت قندی:آیا هیپوفیزکتومی بیماران مبتلا به آکرومگالی می تواند سبب ایجاد دیابت قندی شود؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تشخیص آزمایشگاهی دیسانتری آمیبی
بررسی تشخیص آزمایشگاهی دیسانتری آمیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه بافت شناسی مراحل تکاملی تمایز گلومرولها
مطالعه بافت شناسی مراحل تکاملی تمایز گلومرولها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی تنگی مجاری هوای فوقانی ناشی از لوله های تراشه
درمان جراحی تنگی مجاری هوای فوقانی ناشی از لوله های تراشه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نورو آندوسکوپی و گزارش چند نمونه درمانی
نورو آندوسکوپی و گزارش چند نمونه درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سونوگرافیک ضریب مایع آمنیوتیک و درجه بندی تکاملی جفت در 200 خانم باردار
بررسی سونوگرافیک ضریب مایع آمنیوتیک و درجه بندی تکاملی جفت در 200 خانم باردار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع سزارین در مراکز تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی
بررسی شیوع سزارین در مراکز تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2000-6)


عفونت های جلدی مخاطی
عفونت های جلدی مخاطی
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیشگیری از وقوع همه گیری بیماری های عفونی در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگی خوزستان
پیشگیری از وقوع همه گیری بیماری های عفونی در طول 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگی خوزستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیشگیری و درمان عوارض گوارشی داروهای ضد التهابی غیراستروییدی
پیشگیری و درمان عوارض گوارشی داروهای ضد التهابی غیراستروییدی
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد فاسییت حاد نکروزانت در نوزاد و مرور مقالات
گزارش یک مورد فاسییت حاد نکروزانت در نوزاد و مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی باکتریهای بیماریزا در کودکان مبتلا به اسهال
بررسی باکتریهای بیماریزا در کودکان مبتلا به اسهال
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه میزان غلظت عنصر روی در سرم افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد گروه شاهد به روش جذب اتمی
مقایسه میزان غلظت عنصر روی در سرم افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد گروه شاهد به روش جذب اتمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نیاز شهر تهران به راه اندازی مراکز پیشرفته تروما
بررسی نیاز شهر تهران به راه اندازی مراکز پیشرفته تروما
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی موارد مسمومیت با تریاک و مشتقات آن
بررسی موارد مسمومیت با تریاک و مشتقات آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

درمان صرع پایدار تشنجی مقاوم به درمان با انفوزیون میدازولام
درمان صرع پایدار تشنجی مقاوم به درمان با انفوزیون میدازولام
| [Abstract-FA] | [XML] |

اختلالات شنوایی در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین
اختلالات شنوایی در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2000-3)


نامه به سردبیر؛ معرفی اهداف، روش اجرایی و ساختار بررسی قند و لیپید در مردم تهران
نامه به سردبیر؛ معرفی اهداف، روش اجرایی و ساختار بررسی قند و لیپید در مردم تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

نکاتی در مورد عفونت های چشم
نکاتی در مورد عفونت های چشم
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر هپاتیت C و نحوه برخورد با آن
مروری بر هپاتیت C و نحوه برخورد با آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد گلوکوزوری فامیلی
گزارش یک مورد گلوکوزوری فامیلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

عفونت سرخجه در دوران بارداری و سطح مصونیت زنان باردار نسبت به ویروس سرخجه
عفونت سرخجه در دوران بارداری و سطح مصونیت زنان باردار نسبت به ویروس سرخجه
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کفایت و قابلیت پذیرش نورپلانت به عنوان یک روش پیشگیری از حاملگی
بررسی کفایت و قابلیت پذیرش نورپلانت به عنوان یک روش پیشگیری از حاملگی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثر متیل فنیدیت و کلردیازپوکساید بر متوسط زمان عکس العمل ساده و انتخابی از هر دو نوع تصویری و صوتی
اثر متیل فنیدیت و کلردیازپوکساید بر متوسط زمان عکس العمل ساده و انتخابی از هر دو نوع تصویری و صوتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تب و بررسی 180 مورد
تب و بررسی 180 مورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

صبر و انتظار یا جراحی؛ چند پیشنهاد جهت تشخیص زودرس و درمان فیستولهای توراکوبیلیاری ضربه ای
صبر و انتظار یا جراحی؛ چند پیشنهاد جهت تشخیص زودرس و درمان فیستولهای توراکوبیلیاری ضربه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی وضع تغذیه بیماران جدید دیابتی غیر وابسته به انسولین و مبتلایان به اختلال تحمل گلوکز
ارزیابی وضع تغذیه بیماران جدید دیابتی غیر وابسته به انسولین و مبتلایان به اختلال تحمل گلوکز
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تصادفی و کنترل شده دو استراتژی درمانی جهت ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران ایرانی مبتلا به زخم اثنی عشر
مقایسه تصادفی و کنترل شده دو استراتژی درمانی جهت ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران ایرانی مبتلا به زخم اثنی عشر
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (1985-12)


اگزوستوز متعدد ارثی***دکتر جهانگیر -دکتر اسعدی*
اگزوستوز متعدد ارثی***دکتر جهانگیر -دکتر اسعدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی NASAID در امراض رماتیسمی***دکتر بهمن پورشادان
مروری بر داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی NASAID در امراض رماتیسمی***دکتر بهمن پورشادان
| [PDF-FA] | [XML] |

تزریق نا کوتیک ها در فضای داخل و خارج سخت شامه***دکتر رضا بهنیا
تزریق نا کوتیک ها در فضای داخل و خارج سخت شامه***دکتر رضا بهنیا
| [PDF-FA] | [XML] |

سوماتوستاتین هورمون جدیدبا میدان اثر وسیع***دکتر حسن اسمعیل بیگی
سوماتوستاتین هورمون جدیدبا میدان اثر وسیع***دکتر حسن اسمعیل بیگی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سطح ایمنی دیفتری پس از مایه کوبی عمومی بوسیله آزمایش شیک در استان هرمزگان***دکتر آل آقا -دکتر ثابت سعیدی-محمد حامدی
بررسی سطح ایمنی دیفتری پس از مایه کوبی عمومی بوسیله آزمایش شیک در استان هرمزگان***دکتر آل آقا -دکتر ثابت سعیدی-محمد حامدی
| [PDF-FA] | [XML] |

استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع در ایران***دکتر میبدی-دکتر حصوری-دکتر فطوره چی*
استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع در ایران***دکتر میبدی-دکتر حصوری-دکتر فطوره چی*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (1984-7)


مری کوتاه و بحثی در مورد مری بارت***دکتر مظفری-دکتر اشراقی*
مری کوتاه و بحثی در مورد مری بارت***دکتر مظفری-دکتر اشراقی*
| [PDF-FA] | [XML] |

ترومبوز شریانهای مغزی و همی پلژی حاد کودکان***دکتر مرندیان دکتر صبوری دیلمی-دکتر گلشاهی-دکتر کوشانفر-دکتر لسانی-دکتر معظمی*
ترومبوز شریانهای مغزی و همی پلژی حاد کودکان***دکتر مرندیان دکتر صبوری دیلمی-دکتر گلشاهی-دکتر کوشانفر-دکتر لسانی-دکتر معظمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند کلیه***دکتر کجباف زاده-دکتر رضوی-دکتر سنادی زاده*
پیوند کلیه***دکتر کجباف زاده-دکتر رضوی-دکتر سنادی زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اسکن ایزوتوپیک تیروئید***دکتر فطوره چی-دکتر بوتراپی-دکتر جهانگیری*
بررسی اسکن ایزوتوپیک تیروئید***دکتر فطوره چی-دکتر بوتراپی-دکتر جهانگیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم مارکیافاوامیشلی یا هموگلبینوری حمله ای شبانه***دکتر شفیعی*
سندروم مارکیافاوامیشلی یا هموگلبینوری حمله ای شبانه***دکتر شفیعی*
| [PDF-FA] | [XML] |

همراه شدن پیودرماگانگرنوزم با آرتریت روماتوئید***دکتر شریعتی-دکتر طوسی*
همراه شدن پیودرماگانگرنوزم با آرتریت روماتوئید***دکتر شریعتی-دکتر طوسی*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان غیر جراحی شکستگیهای فرو رفته در نوزادان با مکنده زایمانی***دکتر رحیمی زاده-دکتر حدادیان-دکتر کاغذچی*
درمان غیر جراحی شکستگیهای فرو رفته در نوزادان با مکنده زایمانی***دکتر رحیمی زاده-دکتر حدادیان-دکتر کاغذچی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک در ایران***دکتر دواچی- دکتر شمس-دکتر عطاریان-دکتر بایگان-دکتر اکبریان*
بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک در ایران***دکتر دواچی- دکتر شمس-دکتر عطاریان-دکتر بایگان-دکتر اکبریان*
| [PDF-FA] | [XML] |

حاملگی نادر***دکتر تبرکی-دکتر امینی*
حاملگی نادر***دکتر تبرکی-دکتر امینی*
| [PDF-FA] | [XML] |

دارو درمانی در پیرانی***دکتر عباس پوستی
دارو درمانی در پیرانی***دکتر عباس پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از توت وحشی بجای هماتوکسیلین برای رنگ آمیزیهای بافتنی***دکتر بهادری-کبیری*
استفاده از توت وحشی بجای هماتوکسیلین برای رنگ آمیزیهای بافتنی***دکتر بهادری-کبیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

لیومیوبلاستوم معده از نوع پارازیتیک***دکتر برادران
لیومیوبلاستوم معده از نوع پارازیتیک***دکتر برادران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (1983-7)


درمان داروئی سل***دکتر جهانگیری
درمان داروئی سل***دکتر جهانگیری
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل تعیین کننده در ایجاد گرفتگی مادر زادی مفصل ران***دکتر ولی زاده- دکتر حامی فرد*
عوامل تعیین کننده در ایجاد گرفتگی مادر زادی مفصل ران***دکتر ولی زاده- دکتر حامی فرد*
| [PDF-FA] | [XML] |

اعمال جراحی در بیماران قلبی***دکتر نیشابوری
اعمال جراحی در بیماران قلبی***دکتر نیشابوری
| [PDF-FA] | [XML] |

توبرکولوم مغزی***دکتر نجل رحیم
توبرکولوم مغزی***دکتر نجل رحیم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مسمومیت با مواد دارویی و شیمیایی در کودکان***دکتر کوشانفر- دکتر مرندیان- دکتر لسانی- دکتر بهواد- دکتر معظمی*
بررسی مسمومیت با مواد دارویی و شیمیایی در کودکان***دکتر کوشانفر- دکتر مرندیان- دکتر لسانی- دکتر بهواد- دکتر معظمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمون توبرکلین و کاربرد بالینی آن***دکتر کدخدایان
آزمون توبرکلین و کاربرد بالینی آن***دکتر کدخدایان
| [PDF-FA] | [XML] |

درماتیت حاصل از جرب هگزید یونیس اس - پی***دکتر رهبری -دکتر راک*
درماتیت حاصل از جرب هگزید یونیس اس - پی***دکتر رهبری -دکتر راک*
| [PDF-FA] | [XML] |

کلانژیوگرافی داخل کبدی از راه جدار ***دکتر راشد محصل -دکتر غارتی*
کلانژیوگرافی داخل کبدی از راه جدار ***دکتر راشد محصل -دکتر غارتی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری هیالن مامبران***دکتر تکلیف-دکتر عاملی
بیماری هیالن مامبران***دکتر تکلیف-دکتر عاملی
| [PDF-FA] | [XML] |

اسپکتروسکوپی سنگهای مجاری در ایران***دکتر غلامرضا پورمند
اسپکتروسکوپی سنگهای مجاری در ایران***دکتر غلامرضا پورمند
| [PDF-FA] | [XML] |

عقرب گزیدگی***دکتر سید بهار باستانی
عقرب گزیدگی***دکتر سید بهار باستانی
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم اتونومیک دیس رفلکسی در صدمه های نخاع***دکتر آقایی -دکتر فطوره چی-دکتر صالحی*
سندروم اتونومیک دیس رفلکسی در صدمه های نخاع***دکتر آقایی -دکتر فطوره چی-دکتر صالحی*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 6 (1982-5)


سندروم خال اپیدرمی ، خال اپیدرمی یا خط خال سیستماتیزه ،خال solomon ***دکتر ولیخانی-دکتر طوسی*
سندروم خال اپیدرمی ، خال اپیدرمی یا خط خال سیستماتیزه ،خال solomon ***دکتر ولیخانی-دکتر طوسی*
| [PDF-FA] | [XML] |

توکسوپلاسموز انسانی در ایران***دکتر نظری -دکتر رواندوست*
توکسوپلاسموز انسانی در ایران***دکتر نظری -دکتر رواندوست*
| [PDF-FA] | [XML] |

سپتی سمی با اجرام گرم منفی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر علوی-دکتر لسانی-دکتر رشیدی -دکتر کوشانفر -حسینی آزاد*
سپتی سمی با اجرام گرم منفی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر علوی-دکتر لسانی-دکتر رشیدی -دکتر کوشانفر -حسینی آزاد*
| [PDF-FA] | [XML] |

مسائل مربوط به تابش پرتو یونساز به جنین***دکتر بهمن محتشمی
مسائل مربوط به تابش پرتو یونساز به جنین***دکتر بهمن محتشمی
| [PDF-FA] | [XML] |

سل تیروئید***دکتر فطوره چی -دکتر حاتمی-دکتر شریعتمداری*
سل تیروئید***دکتر فطوره چی -دکتر حاتمی-دکتر شریعتمداری*
| [PDF-FA] | [XML] |

لوسمی مزمن با لنفوسیتهای ت***دکتر جلال فاطمی -دکتر پروین میربد*
لوسمی مزمن با لنفوسیتهای ت***دکتر جلال فاطمی -دکتر پروین میربد*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماریهای قلب و عروق در کودکان مدارس ابتدایی تهران***دکتر دانش پژوه -کاتوزیان-دکتر برقی دکتر رسائیان
بررسی بیماریهای قلب و عروق در کودکان مدارس ابتدایی تهران***دکتر دانش پژوه -کاتوزیان-دکتر برقی دکتر رسائیان
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو نوع محلول الکتریکی خوراکی در درمان کم آبی ناشی از اسهال در کودکان***دکتر محمد صادق صابری-دکتر مهدی آسائی*
مقایسه دو نوع محلول الکتریکی خوراکی در درمان کم آبی ناشی از اسهال در کودکان***دکتر محمد صادق صابری-دکتر مهدی آسائی*
| [PDF-FA] | [XML] |

شکستگی در پیران***دکتر بهادر اعلمی هرندی
شکستگی در پیران***دکتر بهادر اعلمی هرندی
| [PDF-FA] | [XML] |

نوریت در جذام***دکتر ولی الله آصفی
نوریت در جذام***دکتر ولی الله آصفی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 5 (1982-7)


اکوکاردیوگرافی در تشخیص مایع پریکارد***دکتر علی حدیدی-زری محمدی نیا*
اکوکاردیوگرافی در تشخیص مایع پریکارد***دکتر علی حدیدی-زری محمدی نیا*
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی درباره دای پیرون***دکتر صادق جاویدان
نکاتی درباره دای پیرون***دکتر صادق جاویدان
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الکترومایوگرافی در تشخیص سندروم مفصل گیجگاهی فکی***دکتر محمد رضا معینی
استفاده از الکترومایوگرافی در تشخیص سندروم مفصل گیجگاهی فکی***دکتر محمد رضا معینی
| [PDF-FA] | [XML] |

کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها***دکتر میرمجلسی-دکتر فروزنده-دکتر قدیمی-دکتر صدر*
کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها***دکتر میرمجلسی-دکتر فروزنده-دکتر قدیمی-دکتر صدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی کودکان با ژیاردیای روده ای در سازمان بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان شیر خوارگاه اصفهان***دکتر معیر -دکتر جلایر-فاطمه مقدمی*
آلودگی کودکان با ژیاردیای روده ای در سازمان بهزیستی و آموزشی کودکان و نوجوانان شیر خوارگاه اصفهان***دکتر معیر -دکتر جلایر-فاطمه مقدمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان کم آبی توام با ازدیاد سدیم بدن با سرم خوراکی***دکتر سید جلال الدین شریفی*
درمان کم آبی توام با ازدیاد سدیم بدن با سرم خوراکی***دکتر سید جلال الدین شریفی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پنجاه مورد اگزوفتالمی یک طرفه***دکتر رحیمی زاده-دکتر عباسیون-دکتر رحمت*
بررسی پنجاه مورد اگزوفتالمی یک طرفه***دکتر رحیمی زاده-دکتر عباسیون-دکتر رحمت*
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان معده***دکتر محصل- دکتر خلیل شیبانی*
سرطان معده***دکتر محصل- دکتر خلیل شیبانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

کارسینومای آلت تناسلی در مردان***دکتر سید حبیب الله جعفری-دکتر آرام رضوی*
کارسینومای آلت تناسلی در مردان***دکتر سید حبیب الله جعفری-دکتر آرام رضوی*
| [PDF-FA] | [XML] |

تومور ژانت سل***دکتر محمد جهانگیر -دکتر رضا افشاری*
تومور ژانت سل***دکتر محمد جهانگیر -دکتر رضا افشاری*
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی در مورد بیماریهای روانی ناشی از جنگ***دکتر احمد جلیلی-دکتر داویدیان*
پژوهشی در مورد بیماریهای روانی ناشی از جنگ***دکتر احمد جلیلی-دکتر داویدیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

شیخ الرئیس ابوعلی سینا***دکتر محمد حسین ادیب
شیخ الرئیس ابوعلی سینا***دکتر محمد حسین ادیب
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (1982-5)


زخم اثنی عشر ومعده-روش طبیعی و موثر برای درمان و پیشگیری***دکتر فریدون باتمانقلیچ
زخم اثنی عشر ومعده-روش طبیعی و موثر برای درمان و پیشگیری***دکتر فریدون باتمانقلیچ
| [PDF-FA] | [XML] |

هوشبری برای جراحی های سرپایی***دکتر منوچهر مظلوم دوست
هوشبری برای جراحی های سرپایی***دکتر منوچهر مظلوم دوست
| [PDF-FA] | [XML] |

بعضی از ویژگیهای سل در کودکان ایرانی***دکتر لسانی-دکترمرندیان-دکتر حقیقت-دکتر یوسفیان-دکتر کوشانفر-دکتر بهواد*
بعضی از ویژگیهای سل در کودکان ایرانی***دکتر لسانی-دکترمرندیان-دکتر حقیقت-دکتر یوسفیان-دکتر کوشانفر-دکتر بهواد*
| [PDF-FA] | [XML] |

بثورات تاولی دیابت ***دکتر گلچای -دکتر طوسی-دکتر شفیع زاده*
بثورات تاولی دیابت ***دکتر گلچای -دکتر طوسی-دکتر شفیع زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد بیدردی در بیماران پس از اعمال جراحی***دکتر شائق-دکتر کنگری*
ایجاد بیدردی در بیماران پس از اعمال جراحی***دکتر شائق-دکتر کنگری*
| [PDF-FA] | [XML] |

سیری بر بیماری آبله***دکتر مرتضی شمشیری
سیری بر بیماری آبله***دکتر مرتضی شمشیری
| [PDF-FA] | [XML] |

رتینوبلاستوم***دکتر هرمز شمس
رتینوبلاستوم***دکتر هرمز شمس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوماH.C.C در ایران در رابطه با هپاتیت نوع B***دکتر شمس زاد -دکتر فرزادگان -دکتر نیک بین*
بررسی سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوماH.C.C در ایران در رابطه با هپاتیت نوع B***دکتر شمس زاد -دکتر فرزادگان -دکتر نیک بین*
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم ربرتس***دکتر لطف الله روزبهانی
سندرم ربرتس***دکتر لطف الله روزبهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح صاف نشدن کامل زانو با عمل جراحی***دکتر حیدریان-دکتر جبل عاملی-دکتر تبدر*
اصلاح صاف نشدن کامل زانو با عمل جراحی***دکتر حیدریان-دکتر جبل عاملی-دکتر تبدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از کالیکرئین در درمان مردان نابارور***دکتر مصطفی شاهرخ ایل بیگی
استفاده از کالیکرئین در درمان مردان نابارور***دکتر مصطفی شاهرخ ایل بیگی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی نمونه برداری میکروبی از محیط بیمارستان***دکتر امیری قراگوزلو
ارزشیابی نمونه برداری میکروبی از محیط بیمارستان***دکتر امیری قراگوزلو
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آندوسکوپی ضایعات مجاری صفراوی و لوزالمعده***دکتر حسین اشراقی-دکتر محمود مظفری*
بررسی آندوسکوپی ضایعات مجاری صفراوی و لوزالمعده***دکتر حسین اشراقی-دکتر محمود مظفری*
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای روانی نمونه ای از رزمندگان جبهه جنوب جنگ ایران و عراق***دکتر ولی الله اخوت-دکتر احمد جلیلی*
ویژگیهای روانی نمونه ای از رزمندگان جبهه جنوب جنگ ایران و عراق***دکتر ولی الله اخوت-دکتر احمد جلیلی*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (1981-9)


پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
| [PDF-FA] | [XML] |

هاری***دکتر هدایت-غلامرضا کتابی-جعفر دیار*
هاری***دکتر هدایت-غلامرضا کتابی-جعفر دیار*
| [PDF-FA] | [XML] |

برخی واکنش های دارویی***دکتر سید حسن میر مجلسی
برخی واکنش های دارویی***دکتر سید حسن میر مجلسی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند اندام***دکتر علی محمد میر فخرایی
پیوند اندام***دکتر علی محمد میر فخرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان زگیل پوستی با محلول دی نیترو کلروبنزن***دکتر علی مومنی-دکتر منوچهر سدیفی*
درمان زگیل پوستی با محلول دی نیترو کلروبنزن***دکتر علی مومنی-دکتر منوچهر سدیفی*
| [PDF-FA] | [XML] |

سیروز کبدی کودکان در ایران***دکتر مرندیان -دکتر کبیری-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر کوشانفر*
سیروز کبدی کودکان در ایران***دکتر مرندیان -دکتر کبیری-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر کوشانفر*
| [PDF-FA] | [XML] |

کلروکین در درمان آرتریت روماتوئید***دکتر رضا مقتدر*
کلروکین در درمان آرتریت روماتوئید***دکتر رضا مقتدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق درباره حساسیت باسیل سل انسانی نسبت به داروهای ضد سل***دکتر محمدی-نوروزی زاده- آزاد-پاچناری*
تحقیق درباره حساسیت باسیل سل انسانی نسبت به داروهای ضد سل***دکتر محمدی-نوروزی زاده- آزاد-پاچناری*
| [PDF-FA] | [XML] |

مسئله ای بنام امتحان تخصصی در رشته های پزشکی***دکتر رضا قریب
مسئله ای بنام امتحان تخصصی در رشته های پزشکی***دکتر رضا قریب
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم پوسیدگی دندانهای شیری ناشی از تغذیه کودک بوسیله بطری شیر و پستانک***دکتر فرخ عرفان
سندروم پوسیدگی دندانهای شیری ناشی از تغذیه کودک بوسیله بطری شیر و پستانک***دکتر فرخ عرفان
| [PDF-FA] | [XML] |

عفونت مادرزادی سیتو مگالو ویروس***دکتر حقیقت- دکتر خاتمی-دکتر مرندیان-دکتر لسانی-دکتر رخشان-دکتر دانیال زاده
عفونت مادرزادی سیتو مگالو ویروس***دکتر حقیقت- دکتر خاتمی-دکتر مرندیان-دکتر لسانی-دکتر رخشان-دکتر دانیال زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

چربیها- رژیم غذایی و بیماریهای عروق کرونر***دکتر بیژن جهانگیری-دکتر تورج زاهدی*
چربیها- رژیم غذایی و بیماریهای عروق کرونر***دکتر بیژن جهانگیری-دکتر تورج زاهدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بروموکریپتین در درمان آکرومگالی هیپرپرولاکتینمی و پارکینسونیسم***دکتر مرتضی ثمینی-دکتر جواد فرید*
بروموکریپتین در درمان آکرومگالی هیپرپرولاکتینمی و پارکینسونیسم***دکتر مرتضی ثمینی-دکتر جواد فرید*
| [PDF-FA] | [XML] |

پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
پارگی وسیع کانال زایمانی در زایمان طبیعی***دکتر محسن قدوسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (1981-7)


بررسی مرگ و میر کودکان در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی تهران نتایج 403 مورد کالبدگشایی***دکتر مرندیان -دکتر رخشان- دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر دانیال زاده-دکتر یوسفیان- دکتر جعفریان*
بررسی مرگ و میر کودکان در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی تهران نتایج 403 مورد کالبدگشایی***دکتر مرندیان -دکتر رخشان- دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر دانیال زاده-دکتر یوسفیان- دکتر جعفریان*
| [PDF-FA] | [XML] |

تولارمی اولین مورد انسانی آن در ایران***دکتر یونس کریمی
تولارمی اولین مورد انسانی آن در ایران***دکتر یونس کریمی
| [PDF-FA] | [XML] |

کلسی نوزیس یونیورسالیس اولیه و روزنه امید درمانی با کلشی سین***دکتر محمد رضا صادقیان
کلسی نوزیس یونیورسالیس اولیه و روزنه امید درمانی با کلشی سین***دکتر محمد رضا صادقیان
| [PDF-FA] | [XML] |

ایندومتاسین در درمان دیسمنوره اولیه***دکتر محسن رکن-دکتر محسن رجبیون*
ایندومتاسین در درمان دیسمنوره اولیه***دکتر محسن رکن-دکتر محسن رجبیون*
| [PDF-FA] | [XML] |

تریاژ و نقش آن در سازماندهی درمان مصدومان جنگی***دکتر منوچهر دوائی
تریاژ و نقش آن در سازماندهی درمان مصدومان جنگی***دکتر منوچهر دوائی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیماران بستری شده در بخش التور سال 1358***دکتر ایرج خسرونیا
بررسی بیماران بستری شده در بخش التور سال 1358***دکتر ایرج خسرونیا
| [PDF-FA] | [XML] |

تومورهای آپاندیس***دکتر مهدی حفیظی
تومورهای آپاندیس***دکتر مهدی حفیظی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان طبی سنگهای صفراوی***دکتر عباس پوستی
درمان طبی سنگهای صفراوی***دکتر عباس پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

افت دائم شنوایی در اثر سر و صدای محیط کار (در مورد کارگران صنایع فلزی)***دکتر داریوش پرویز پور-دکتر فرهنگ اکبر خانزاده*
افت دائم شنوایی در اثر سر و صدای محیط کار (در مورد کارگران صنایع فلزی)***دکتر داریوش پرویز پور-دکتر فرهنگ اکبر خانزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

مارگزیدگی در ایران و روش درمان آن***دکتر بهار باستانی
مارگزیدگی در ایران و روش درمان آن***دکتر بهار باستانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (1981-5)


توضیح
توضیح
| [PDF-FA] | [XML] |

سیری در قانون ابن سینا***دکتر ابراهیم مصلحی شاد
سیری در قانون ابن سینا***دکتر ابراهیم مصلحی شاد
| [PDF-FA] | [XML] |

مسمومیت با نفت در کودکان***دکتر مرندیان -دکتر یوسفیان-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر دانیال زاده*
مسمومیت با نفت در کودکان***دکتر مرندیان -دکتر یوسفیان-دکتر لسانی-دکتر حقیقت-دکتر دانیال زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

کمخونی گذران مغزی و روش درمان آن***دکتر حسین کلانی
کمخونی گذران مغزی و روش درمان آن***دکتر حسین کلانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پریاپیسم در اثر فنوتیازینها***دکتر محمد کجباف زاده -دکتر محمد سنادیزاده*
پریاپیسم در اثر فنوتیازینها***دکتر محمد کجباف زاده -دکتر محمد سنادیزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی مصدومان جنگ***دکتر غلامرضا فتوحی قیام
درمان جراحی مصدومان جنگ***دکتر غلامرضا فتوحی قیام
| [PDF-FA] | [XML] |

کمک به تغذیه نوزادان مبتلا به کام شکافدار***دکتر عباسعلی صحافیان
کمک به تغذیه نوزادان مبتلا به کام شکافدار***دکتر عباسعلی صحافیان
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان کولون به دنبال اتصال حالب به سیگموئید***دکتر عبدالکریم سهرابی
سرطان کولون به دنبال اتصال حالب به سیگموئید***دکتر عبدالکریم سهرابی
| [PDF-FA] | [XML] |

tuberous scherosis همراه با angiomyolipoma کلیه***دکتر مینا خلیلی-دکتر شاهرخ سوداگر -دکتر رحیم عسگریه- دکتر فریدون نوحی بزنجانی*
tuberous scherosis همراه با angiomyolipoma کلیه***دکتر مینا خلیلی-دکتر شاهرخ سوداگر -دکتر رحیم عسگریه- دکتر فریدون نوحی بزنجانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند پیرامون درمان چاقی***دکتر منوچهر جزایری
نکاتی چند پیرامون درمان چاقی***دکتر منوچهر جزایری
| [PDF-FA] | [XML] |

نارسائی حاد کلیه***دکتر بهروز برومند
نارسائی حاد کلیه***دکتر بهروز برومند
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات رادیولوژیائی نورو فیبروماتوز***دکتر منیژه اقراری-دکتر علی رادمهر*
تظاهرات رادیولوژیائی نورو فیبروماتوز***دکتر منیژه اقراری-دکتر علی رادمهر*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمی و بای التور ***دکتر پرویز ادیب فر-خیرالنساءخمامی -فرهاد مداوی*
بررسی اپیدمی و بای التور ***دکتر پرویز ادیب فر-خیرالنساءخمامی -فرهاد مداوی*
| [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه کلی درباره جذام در ایران***دکتر ولی الله آصفی-حسن سزاوار*
دیدگاه کلی درباره جذام در ایران***دکتر ولی الله آصفی-حسن سزاوار*
| [PDF-FA] | [XML] |

انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی مرکز
انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی مرکز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 6 (1980-12)


شیوع بیماری همولیتیک نوزادان در تهران***دکتر غلامرضا ولی زاده -دکتر محسن خلیلی-دکتر مهدی تحویلداری*
شیوع بیماری همولیتیک نوزادان در تهران***دکتر غلامرضا ولی زاده -دکتر محسن خلیلی-دکتر مهدی تحویلداری*
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه کم وزنی نوزاد با پاره ای عوامل***دکتر بهین دخت نویدی کسمایی(باسقی)- دکتر کاظم محمد*
رابطه کم وزنی نوزاد با پاره ای عوامل***دکتر بهین دخت نویدی کسمایی(باسقی)- دکتر کاظم محمد*
| [PDF-FA] | [XML] |

هپاتیت مزمن فعال***دکتر سید حسین میرمجلسی -دکتر محمد حسن باستان حق*
هپاتیت مزمن فعال***دکتر سید حسین میرمجلسی -دکتر محمد حسن باستان حق*
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در مورد کم شنوایان***دکتر امان قوجقی
تحقیق در مورد کم شنوایان***دکتر امان قوجقی
| [PDF-FA] | [XML] |

فیزیوپاتولوژی پرولاکتین***دکتر فردریک علیین
فیزیوپاتولوژی پرولاکتین***دکتر فردریک علیین
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم گلدن هار نزد یکی از دوقلوهای مشابه***دکتر جهانگیر صادقی -دکتر اردشیر خورشیدیان*
سندروم گلدن هار نزد یکی از دوقلوهای مشابه***دکتر جهانگیر صادقی -دکتر اردشیر خورشیدیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول درمان زخمهای ناشی از تیر خوردگی***دکتر فرخ سعیدی
اصول درمان زخمهای ناشی از تیر خوردگی***دکتر فرخ سعیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری شربت افرا***دکتر سید رضا یزدانی-دکتر محمد علی مولوی-دکتر حسین عاملی-اقدس غفار زاده*
بیماری شربت افرا***دکتر سید رضا یزدانی-دکتر محمد علی مولوی-دکتر حسین عاملی-اقدس غفار زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

اکوگرافی گری اسکیل کبد در سلامت و بیماری***دکتر علی حدیدی
اکوگرافی گری اسکیل کبد در سلامت و بیماری***دکتر علی حدیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان طبی اعتیاد به مواد مخدر***دکتر بیژن جهانگیری -کارولین صیاد*
درمان طبی اعتیاد به مواد مخدر***دکتر بیژن جهانگیری -کارولین صیاد*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 5 (1981-1)


الکل و حاملگی*** دکتر جهانگیری-دکتر پوستی
الکل و حاملگی*** دکتر جهانگیری-دکتر پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

نامه وارده
نامه وارده
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عفونتهای استافیلوکوکسی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر امامی نژاد-دکتر حقیقت-دکتر لسانی-دکتر یوسفیان -دکتر بهواد*
بررسی عفونتهای استافیلوکوکسی در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر امامی نژاد-دکتر حقیقت-دکتر لسانی-دکتر یوسفیان -دکتر بهواد*
| [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید برای ریشه کنی تب های بازگرد کنه ای***یونس کریمی-نورایرپیازک-مهدی آسمار*
روش جدید برای ریشه کنی تب های بازگرد کنه ای***یونس کریمی-نورایرپیازک-مهدی آسمار*
| [PDF-FA] | [XML] |

جنبه های تغذیه ای شیر مادر***دکتر مینو فروزانی*
جنبه های تغذیه ای شیر مادر***دکتر مینو فروزانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بی حسی پری دورال در جراحی مفصل ران***دکتر رضوانی-دکتر صبوری*
بی حسی پری دورال در جراحی مفصل ران***دکتر رضوانی-دکتر صبوری*
| [PDF-FA] | [XML] |

نبض متناوب***دکتر جوان-دکتر سرکاراتی-دکتر شفاییان*
نبض متناوب***دکتر جوان-دکتر سرکاراتی-دکتر شفاییان*
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای آموزشی در علوم پزشکی*** دکتر جمالیان-دکتر پاکدامن*
دستاوردهای آموزشی در علوم پزشکی*** دکتر جمالیان-دکتر پاکدامن*
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول درمان سوختگی شدید***دکتر پارسا-دکتر جهانمیری-دکتر متقیان
اصول درمان سوختگی شدید***دکتر پارسا-دکتر جهانمیری-دکتر متقیان
| [PDF-FA] | [XML] |

لوسمی پرولنفوسیتیک***دکتر ابوالقاسم بنی هاشمی
لوسمی پرولنفوسیتیک***دکتر ابوالقاسم بنی هاشمی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان ازدیاد فشار خون شریانی***دکتر بهروز برومند
درمان ازدیاد فشار خون شریانی***دکتر بهروز برومند
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری استخوانی-مفصلی هیپر ترفیک***دکتر منیژه اقراری -دکتر حسن پارسا مقام*
بیماری استخوانی-مفصلی هیپر ترفیک***دکتر منیژه اقراری -دکتر حسن پارسا مقام*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (1980-5)


سندروم پیرروبن همراه با نقص دنده ای مادرزادی***دکتر ولی زاده -دکتر ملاحی
سندروم پیرروبن همراه با نقص دنده ای مادرزادی***دکتر ولی زاده -دکتر ملاحی
| [PDF-FA] | [XML] |

اکستروفی مثانه*** دکتر محرابی
اکستروفی مثانه*** دکتر محرابی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان سپتی سمی ناشی از باسیل های گرم منفی با ترکیب تری متوپریم-سولفامتو گزازول***دکتر مرندیان-دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر یوسفیان-دکتر بهواد
درمان سپتی سمی ناشی از باسیل های گرم منفی با ترکیب تری متوپریم-سولفامتو گزازول***دکتر مرندیان-دکتر حقیقت -دکتر لسانی-دکتر یوسفیان-دکتر بهواد
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت شناخت پورفیری در هوشبری و نقش باربیتوراتها*** دکتر محمود کنگری
اهمیت شناخت پورفیری در هوشبری و نقش باربیتوراتها*** دکتر محمود کنگری
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی جامعه از نظر زیر بنای آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی***دکتر علی اکبر عالمی
شناسایی جامعه از نظر زیر بنای آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی***دکتر علی اکبر عالمی
| [PDF-FA] | [XML] |

تراتوم مادرزادی ناحیه فک و لب در نوزاد***دکتر عین اله روحی
تراتوم مادرزادی ناحیه فک و لب در نوزاد***دکتر عین اله روحی
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص در رفتگی مادرزادی مفصل ران در ایرانو آمار 3300 نوزاد***دکتر رضاییان -دکتر قانع بصیری-دکتر توسلی
تشخیص در رفتگی مادرزادی مفصل ران در ایرانو آمار 3300 نوزاد***دکتر رضاییان -دکتر قانع بصیری-دکتر توسلی
| [PDF-FA] | [XML] |

پارگی های ضربه ای حجاب حاجز(دیافراگم)***دکتر مهدی حفیظی
پارگی های ضربه ای حجاب حاجز(دیافراگم)***دکتر مهدی حفیظی
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم مافوجی*** دکتر محمد جهانگیر
سندروم مافوجی*** دکتر محمد جهانگیر
| [PDF-FA] | [XML] |

نکات تازه ای در مورد بیماری گوشه*** دکتر بهروز جلیلی
نکات تازه ای در مورد بیماری گوشه*** دکتر بهروز جلیلی
| [PDF-FA] | [XML] |

گرانولومای کشنده خط میانی***دکتر ثابت راسخ-دکتر خیریه
گرانولومای کشنده خط میانی***دکتر ثابت راسخ-دکتر خیریه
| [PDF-FA] | [XML] |

اعتیاد به تریاک و رابطه آن با سرطان مثانه***دکتر بهمرد-دکتر صادقی-دکتر محرری-دکتر کدیور
اعتیاد به تریاک و رابطه آن با سرطان مثانه***دکتر بهمرد-دکتر صادقی-دکتر محرری-دکتر کدیور
| [PDF-FA] | [XML] |

کمخونی و هوشبری***دکتر مصطفی باستانفر- دکتر محمد تقی سعیدی
کمخونی و هوشبری***دکتر مصطفی باستانفر- دکتر محمد تقی سعیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (1979-9)


توضیح
توضیح
| [PDF-FA] | [XML] |

تومور آرنوبلاستوما و بررسی نحوه تشخیص پرموئی(هیرسوتیزم)*** دکتر نصر-دکتر زارع-دکتر نوشاد-دکتر وحدانی
تومور آرنوبلاستوما و بررسی نحوه تشخیص پرموئی(هیرسوتیزم)*** دکتر نصر-دکتر زارع-دکتر نوشاد-دکتر وحدانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات کتامین روی فشار درون جمجمه***دکتر محسن مهاجر
اثرات کتامین روی فشار درون جمجمه***دکتر محسن مهاجر
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان بلوک دهلیزی - بطنی دیفتری با PACE-MAKER ***دکتر مرندیان-دکتر بهرامی -دکتر دانش پژوه-دکتر ساغری -دکتر بهواد-دکتر لسانی
درمان بلوک دهلیزی - بطنی دیفتری با PACE-MAKER ***دکتر مرندیان-دکتر بهرامی -دکتر دانش پژوه-دکتر ساغری -دکتر بهواد-دکتر لسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

آلکسی از نظر چشم پزشکی***دکتر محمد حسین لشگری -دکتر سید محمد علی سجادیه
آلکسی از نظر چشم پزشکی***دکتر محمد حسین لشگری -دکتر سید محمد علی سجادیه
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم مارشزانی***دکتر بهنام کامران -دکتر حمید علیزاده-دکتر محمد علی حاج علی اکبری -دکتر پریناز اشراقی
سندروم مارشزانی***دکتر بهنام کامران -دکتر حمید علیزاده-دکتر محمد علی حاج علی اکبری -دکتر پریناز اشراقی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدت اثر جلوگیری از حاملگی بوسیله IUD محتوی مس***دکتر شکوه قربانی
مدت اثر جلوگیری از حاملگی بوسیله IUD محتوی مس***دکتر شکوه قربانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفتهای جدید در تشخیص سرطان های لوزالمعده***دکتر همایون شهیدی
پیشرفتهای جدید در تشخیص سرطان های لوزالمعده***دکتر همایون شهیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

برداشتن شبکه کوروئید بطن های طرفی در درمان هیدروسفالی***دکتر تقی دادستان-دکتر رضا دادستان-دکتر رضا حائریان
برداشتن شبکه کوروئید بطن های طرفی در درمان هیدروسفالی***دکتر تقی دادستان-دکتر رضا دادستان-دکتر رضا حائریان
| [PDF-FA] | [XML] |

آترزی مری***دکتر محمد حسین خردپیر-دکتر فائق نجفی-دکتر کاظم کرباسی
آترزی مری***دکتر محمد حسین خردپیر-دکتر فائق نجفی-دکتر کاظم کرباسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تازه روی یک نوع فسفو گلیسریت در گلبول قرمز***دکتر کاوس جاویانی
بررسی تازه روی یک نوع فسفو گلیسریت در گلبول قرمز***دکتر کاوس جاویانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند استخوان***دکتر بهادر اعلمی هرندی
پیوند استخوان***دکتر بهادر اعلمی هرندی
| [PDF-FA] | [XML] |

لوسمی با سلولهای کناره مویی***دکتر بنی هاشمی -پروفسور راشتاخر-دکتر هادویگانووتنی-دکتر دیتر لوتز
لوسمی با سلولهای کناره مویی***دکتر بنی هاشمی -پروفسور راشتاخر-دکتر هادویگانووتنی-دکتر دیتر لوتز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (1979-7)


سوراخ شدن خوبخودی معده در نوزاد***دکتر غلامرضا ولی زاده-دکتر فاطمه اخوی
سوراخ شدن خوبخودی معده در نوزاد***دکتر غلامرضا ولی زاده-دکتر فاطمه اخوی
| [PDF-FA] | [XML] |

اگزمای دست در زنان خانه دار***دکتر بیوک ودود سیدی
اگزمای دست در زنان خانه دار***دکتر بیوک ودود سیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آمار 9 ساله کالا آزار در مرکز طبی کودکان***دکتر رضا معظمی -دکتر محمد محسن حسنی*
بررسی آمار 9 ساله کالا آزار در مرکز طبی کودکان***دکتر رضا معظمی -دکتر محمد محسن حسنی*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 47 مورد اسپوندیلارتریت آنکیلوزانت(SP.A) در ایران***دکتر رضا مقتدر
بررسی 47 مورد اسپوندیلارتریت آنکیلوزانت(SP.A) در ایران***دکتر رضا مقتدر
| [PDF-FA] | [XML] |

شستشوی صفاق در ضربه های شکم***دکتر جلال سید فرشی -دکتر عبدالحمید حسابی
شستشوی صفاق در ضربه های شکم***دکتر جلال سید فرشی -دکتر عبدالحمید حسابی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه ویروس با بیماریهای مختلف***اکبر عطار زاده
رابطه ویروس با بیماریهای مختلف***اکبر عطار زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تیروئید و سالخوردگی***دکتر علی محمد صفا
تیروئید و سالخوردگی***دکتر علی محمد صفا
| [PDF-FA] | [XML] |

هم آهنگی آموزش پزشکی و خدمات درمانی***دکتر محمود رضاییان
هم آهنگی آموزش پزشکی و خدمات درمانی***دکتر محمود رضاییان
| [PDF-FA] | [XML] |

اولتراسون و سنگ کیسه صفرا***دکتر علی حدیدی
اولتراسون و سنگ کیسه صفرا***دکتر علی حدیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش پزشک در تشخیص پوسیدگی دندان***دکتر هایده پژند بیرجندی
نقش پزشک در تشخیص پوسیدگی دندان***دکتر هایده پژند بیرجندی
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی در مورد استعمال نوالژین در نوزادان***دکتر مهدی باجغلی -دکتر تاج سعادت آجودانی-دکتر منوچهر غروی
نکاتی در مورد استعمال نوالژین در نوزادان***دکتر مهدی باجغلی -دکتر تاج سعادت آجودانی-دکتر منوچهر غروی
| [PDF-FA] | [XML] |

آکرودرماتیت آنتروپاتیکا***دکتر نسرین اوصیا- دکتر حشمت اله بدوحی
آکرودرماتیت آنتروپاتیکا***دکتر نسرین اوصیا- دکتر حشمت اله بدوحی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (1979-5)


توضیح و پاسخ
توضیح و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

گواتر آندمیک غیر سمی و معرفی یک منطقه با کمبود شدید ید در سمنان***دکتر بهزاد نخعی-دکتر بهرام یاغشنی*
گواتر آندمیک غیر سمی و معرفی یک منطقه با کمبود شدید ید در سمنان***دکتر بهزاد نخعی-دکتر بهرام یاغشنی*
| [PDF-FA] | [XML] |

وفور آلودگیهای انگلی در قسمتهای انتهایی لوله گوارش***دکتر محمد وفائی
وفور آلودگیهای انگلی در قسمتهای انتهایی لوله گوارش***دکتر محمد وفائی
| [PDF-FA] | [XML] |

ثبوت داخلی شکستگی برجستگیهای گردن استخوان ران -(تروکانتریک) با میخ منحنی*** دکتر مختار وطن خواه
ثبوت داخلی شکستگی برجستگیهای گردن استخوان ران -(تروکانتریک) با میخ منحنی*** دکتر مختار وطن خواه
| [PDF-FA] | [XML] |

فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر صبوری دیلمی- دکتر یوسفیان-دکتر بهواد-دکتر لسانی- دکتر حقیقت- دکتر جعفریان
فلج پیشرونده بصل النخاع در کودکان***دکتر مرندیان-دکتر صبوری دیلمی- دکتر یوسفیان-دکتر بهواد-دکتر لسانی- دکتر حقیقت- دکتر جعفریان
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص جذام به روش ایمونوفلورسانس***دکتر منوچهر محمدی
تشخیص جذام به روش ایمونوفلورسانس***دکتر منوچهر محمدی
| [PDF-FA] | [XML] |

عدم تحمل شیر و اهمیت آن در تغذیه***دکتر مهین صدر-دکتر کاظم کرباسی -محسن حبیبی
عدم تحمل شیر و اهمیت آن در تغذیه***دکتر مهین صدر-دکتر کاظم کرباسی -محسن حبیبی
| [PDF-FA] | [XML] |

پنومومدیاستین و آمفیزم زیر جلدی به دنبال سرخک* دکتر احمد سیادتی -دکتر روین آفتاندلیانس- دکتر بهروز یعقوبیان-دکتر پرویز صداقت پور
پنومومدیاستین و آمفیزم زیر جلدی به دنبال سرخک* دکتر احمد سیادتی -دکتر روین آفتاندلیانس- دکتر بهروز یعقوبیان-دکتر پرویز صداقت پور
| [PDF-FA] | [XML] |

خونریزیهای بخش فوقانی دستگاه گوارش*** دکتر راشد محصل-دکتر خلیل شیبانی*
خونریزیهای بخش فوقانی دستگاه گوارش*** دکتر راشد محصل-دکتر خلیل شیبانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپر پاراتیروئیدیسم -هیپر کلسمی و افزایش فشار خون شریانی*** دکتر عباس پوستی -دکتر بیژن جهانگیری*
هیپر پاراتیروئیدیسم -هیپر کلسمی و افزایش فشار خون شریانی*** دکتر عباس پوستی -دکتر بیژن جهانگیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات عصبی سالمندان در ایران*** دکتر جلال بریمانی
تظاهرات عصبی سالمندان در ایران*** دکتر جلال بریمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد ایمنی نسبت به ویروس و تولید بیماری***دکتر پرویز بهادری
ایجاد ایمنی نسبت به ویروس و تولید بیماری***دکتر پرویز بهادری
| [PDF-FA] | [XML] |

مراقبتهای لازم در عمل جراحی انسداد روده***دکتر اکبر بردبار-دکتر احمد بنیانیان-دکتر منوچهر نوری مشکاتی-دکتر حسن صاحب الفصولی
مراقبتهای لازم در عمل جراحی انسداد روده***دکتر اکبر بردبار-دکتر احمد بنیانیان-دکتر منوچهر نوری مشکاتی-دکتر حسن صاحب الفصولی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش داوری درباره نتیجه تربیت پزشک خانواده و یا ایجاد شبکه تندرستی***دکتر رضا جمالیان
پیش داوری درباره نتیجه تربیت پزشک خانواده و یا ایجاد شبکه تندرستی***دکتر رضا جمالیان
| [PDF-FA] | [XML] |

پزشک خانواده در ایران***دکتر ابوالقاسم پاکدامن -دکتر پرویندخت متحده*
پزشک خانواده در ایران***دکتر ابوالقاسم پاکدامن -دکتر پرویندخت متحده*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 6 (1978-5)


نظری کوتاه بر مسائل درمانی فعلی***محمدرضا بهادری
نظری کوتاه بر مسائل درمانی فعلی***محمدرضا بهادری
| [PDF-FA] | [XML] |

سومین نشریه راهنمای موسسات پزشکی و درمانی
سومین نشریه راهنمای موسسات پزشکی و درمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

عیوب انکسار و میزان دید چشم کودکان و نوجوانان تهران***دکتر عطااله ندیمی
عیوب انکسار و میزان دید چشم کودکان و نوجوانان تهران***دکتر عطااله ندیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

تومور گلوموس ژوگولر در کودکان***دکتر محمد حسین مرندیان-دکتر ابراهیم خوشنویس- دکتر حسینعلی عسگری -دکتر ضیاء شمسا
تومور گلوموس ژوگولر در کودکان***دکتر محمد حسین مرندیان-دکتر ابراهیم خوشنویس- دکتر حسینعلی عسگری -دکتر ضیاء شمسا
| [PDF-FA] | [XML] |

طوفان تیروئید ضمن درمان پرکاری تیروئید با پروپرانول***دکتر فتوره چی دکتر خسرو روستائیان*
طوفان تیروئید ضمن درمان پرکاری تیروئید با پروپرانول***دکتر فتوره چی دکتر خسرو روستائیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم فیستول حالب از راه مهبل*** دکتر جواد غفورزاده
ترمیم فیستول حالب از راه مهبل*** دکتر جواد غفورزاده
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارضقلبی داروهای روانی بویژهAMITRIPTYLINE***دکتر مسعود علی پور
عوارضقلبی داروهای روانی بویژهAMITRIPTYLINE***دکتر مسعود علی پور
| [PDF-FA] | [XML] |

سیستینوز***دکتر محمد حسین سلطان زاده
سیستینوز***دکتر محمد حسین سلطان زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تحریک و تنظیم دستگاه ایمنی در درمان بیماری روماتوئید***دکتر فریدون دواچی-دکتر مسعود جلیلی-دکتر امیر شفیع زاده -دکتر رضا مقتدر*
تحریک و تنظیم دستگاه ایمنی در درمان بیماری روماتوئید***دکتر فریدون دواچی-دکتر مسعود جلیلی-دکتر امیر شفیع زاده -دکتر رضا مقتدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگهای استخوانی دستگاه ادراری ***دکتر سید محمود جهرمی-دکتر فتح اله صادقی -دکتر غلامرضا پورمند*
سنگهای استخوانی دستگاه ادراری ***دکتر سید محمود جهرمی-دکتر فتح اله صادقی -دکتر غلامرضا پورمند*
| [PDF-FA] | [XML] |

توضیح درباره روش انتخابی تشخیص کالا آزار بوسیله ایمونوفلوئورسانس***دکتر یحیی پویا
توضیح درباره روش انتخابی تشخیص کالا آزار بوسیله ایمونوفلوئورسانس***دکتر یحیی پویا
| [PDF-FA] | [XML] |

کلانژیو گرافی از راه پوست و ارزش آن در تشخیص یرقان انسدادی*** دکتر ایرانپور بوستانی -دکتر محمد علی پور مهربان*
کلانژیو گرافی از راه پوست و ارزش آن در تشخیص یرقان انسدادی*** دکتر ایرانپور بوستانی -دکتر محمد علی پور مهربان*
| [PDF-FA] | [XML] |

ضایعه قارچی مری (مونیلیای مری)توام با فیستول و آبسه ریه***دکتر مرتضی باجغلی -دکتر سیاوش صحت -دکتر محمود نوربخش-دکتر بیژن یاوری*
ضایعه قارچی مری (مونیلیای مری)توام با فیستول و آبسه ریه***دکتر مرتضی باجغلی -دکتر سیاوش صحت -دکتر محمود نوربخش-دکتر بیژن یاوری*
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم BUSCHKE-OLLENDOFF
سندرم BUSCHKE-OLLENDOFF
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شیوع بیماری سل در منطقه بحر خزر ***دکتر بزرگ آرامش-دکتر منصور معتبر -دکتر غلامرضا یزدی*
بررسی میزان شیوع بیماری سل در منطقه بحر خزر ***دکتر بزرگ آرامش-دکتر منصور معتبر -دکتر غلامرضا یزدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 5 (1978-1)


توضیح و پاسخ
توضیح و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت کاربرد لارنگوسکوپهای تکمیل شده (از نوع سوسپانسیون) در درمان لارنژیت مزمن***دکتر جواد هاشمیان
اهمیت کاربرد لارنگوسکوپهای تکمیل شده (از نوع سوسپانسیون) در درمان لارنژیت مزمن***دکتر جواد هاشمیان
| [PDF-FA] | [XML] |

اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین مسائل اختصاصی اخلاق پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت کاربرد لارنگوسکوپهای تکمیل شده (از نوع سوسپانسیون) در درمان لارنژیت مزمن***دکتر جواد هاشمیان
اهمیت کاربرد لارنگوسکوپهای تکمیل شده (از نوع سوسپانسیون) در درمان لارنژیت مزمن***دکتر جواد هاشمیان
| [XML] |

آسیتهای ایدیوپاتیک در بیماران تحت درمان با کلیه مصنوعی***دکتر نیک اختر-دکتر خوانساری-دکتر پور خامنه ای- دکتر رحیمیان
آسیتهای ایدیوپاتیک در بیماران تحت درمان با کلیه مصنوعی***دکتر نیک اختر-دکتر خوانساری-دکتر پور خامنه ای- دکتر رحیمیان
| [PDF-FA] | [XML] |

پاپیلوم نای در کودکان*** دکتر مرندیان- دکتر نجم آبادی -دکتر امیر فیض -دکتر رحیمی -دکتر بهواد-دکتر لسانی-دکتر جعفریان*
پاپیلوم نای در کودکان*** دکتر مرندیان- دکتر نجم آبادی -دکتر امیر فیض -دکتر رحیمی -دکتر بهواد-دکتر لسانی-دکتر جعفریان*
| [PDF-FA] | [XML] |

آترزی مری ***دکتر مرتضی گلستانه -دکتر عبداله علوی-دکتر ابوالحسن کشمیری*
آترزی مری ***دکتر مرتضی گلستانه -دکتر عبداله علوی-دکتر ابوالحسن کشمیری*
| [PDF-FA] | [XML] |

همیپلوکتومی(برداشتن پا و نیمی از لگن)در درمان سرطانهای پیشرفته***دکتر امان اله کیهانی
همیپلوکتومی(برداشتن پا و نیمی از لگن)در درمان سرطانهای پیشرفته***دکتر امان اله کیهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دگرگونیهای ایمنی در بیماران مبتلا به آلرژی*** دکتر مجید کیمیایی- دکتر ماهرو میر احمدیان -دکتر حیدر حیدری
بررسی دگرگونیهای ایمنی در بیماران مبتلا به آلرژی*** دکتر مجید کیمیایی- دکتر ماهرو میر احمدیان -دکتر حیدر حیدری
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد نادر متاستاز تومور برونش به استخوان دست***دکتر مهدی طهمورث پور- دکتر حیدر رحیمی*
معرفی یک مورد نادر متاستاز تومور برونش به استخوان دست***دکتر مهدی طهمورث پور- دکتر حیدر رحیمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

سایمتدین***دکتر جمال صادقی میبدی- دکتر بیژن جهانگیری- تورج زاهدی*
سایمتدین***دکتر جمال صادقی میبدی- دکتر بیژن جهانگیری- تورج زاهدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد و ارزش آندوسکوپی فوری در خونریزیهای حاد دستگاه فوقانی گوارش*** دکتر همایون شهیدی
کاربرد و ارزش آندوسکوپی فوری در خونریزیهای حاد دستگاه فوقانی گوارش*** دکتر همایون شهیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری نیمن پیک نوع B ***دکتر نصرت الله سلجوقی -دکتر داریوش سامی- دکتر یوسف ساخائی- دکتر مرتضی مشایخی*
بیماری نیمن پیک نوع B ***دکتر نصرت الله سلجوقی -دکتر داریوش سامی- دکتر یوسف ساخائی- دکتر مرتضی مشایخی*
| [PDF-FA] | [XML] |

تقسیم بندی سوء تغذیه ***دکتر فریدون زنگنه -دکتر ایرج فاتحی - دکتر نعمت حاج امینی*
تقسیم بندی سوء تغذیه ***دکتر فریدون زنگنه -دکتر ایرج فاتحی - دکتر نعمت حاج امینی*
| [PDF-FA] | [XML] |

تازه هایی درباره عوارض شبه پارکینسون داروهای نورولپتیک*** دکتر احمدرضا دهپور -دکتر کبری حسین زاده*
تازه هایی درباره عوارض شبه پارکینسون داروهای نورولپتیک*** دکتر احمدرضا دهپور -دکتر کبری حسین زاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض عصبی و چشمی مشتقات هالوژنیزه هیدروکسی کینولین( داروهای ضد اسهال) بیماری مییلو -اوپتیکو-نوروپاتی تحت حاد*** دکتر ایرج درخشان -دکتر مجید فروغ*
عوارض عصبی و چشمی مشتقات هالوژنیزه هیدروکسی کینولین( داروهای ضد اسهال) بیماری مییلو -اوپتیکو-نوروپاتی تحت حاد*** دکتر ایرج درخشان -دکتر مجید فروغ*
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای اپیدمیولژیائیبیماری کزاز در ایران***دکتر رضا جمالیان -دکتر مهدی اذانی - دکتر مینو محرز- دکتر محمد حسین نصیرزاده*
ویژگیهای اپیدمیولژیائیبیماری کزاز در ایران***دکتر رضا جمالیان -دکتر مهدی اذانی - دکتر مینو محرز- دکتر محمد حسین نصیرزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

دیسپلازی فیبروز ***دکتر محمدعلی ابراهیمی
دیسپلازی فیبروز ***دکتر محمدعلی ابراهیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (1977-11)


اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین
اخلاق پزشکی در برابر پزشکی نوین
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ارتباط چاقی و سن و جنس با برخی عوامل بیوشیمیایی خون***مریم بانو یاسائی اردکانی- فروغ کیوانی
مقایسه ارتباط چاقی و سن و جنس با برخی عوامل بیوشیمیایی خون***مریم بانو یاسائی اردکانی- فروغ کیوانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نو توانی عصب فاسیال در ضربه های سر و صورت***دکتر جواد هدایتی
نو توانی عصب فاسیال در ضربه های سر و صورت***دکتر جواد هدایتی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایمونولوژی پیوند ****دکتر بهروز نیک بین
ایمونولوژی پیوند ****دکتر بهروز نیک بین
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات ترانس آمینازها در 60 کودک مبتلا به سوء تغذیه*** دکتر رضا معظمی -دکتر غلامرضا خاتمی- دکتر محمد حسین سلطان زاده
بررسی تغییرات ترانس آمینازها در 60 کودک مبتلا به سوء تغذیه*** دکتر رضا معظمی -دکتر غلامرضا خاتمی- دکتر محمد حسین سلطان زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

روشهای تشخیص سریع آزمایشگاهی طاعون و معرفی کانون جدید طاعون صحرائی در سراب(آذربایجان شرقی)*** دکتر یونس کریمی دکتر منوچهر محمدی- دکتر محمد حنیفی
روشهای تشخیص سریع آزمایشگاهی طاعون و معرفی کانون جدید طاعون صحرائی در سراب(آذربایجان شرقی)*** دکتر یونس کریمی دکتر منوچهر محمدی- دکتر محمد حنیفی
| [PDF-FA] | [XML] |

قلب و غذا *** دکتر حسین قریب
قلب و غذا *** دکتر حسین قریب
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش فیبر در تغذیه ****دکتر مینو فروزانی
نقش فیبر در تغذیه ****دکتر مینو فروزانی
| [PDF-FA] | [XML] |

توموگرافی کمپیوتری در ضایعات مغز***دکتر جواد فرشید پور
توموگرافی کمپیوتری در ضایعات مغز***دکتر جواد فرشید پور
| [PDF-FA] | [XML] |

توموگرافی کمپیوتری در ضایعات مغز***دکتر جواد فرشید پور
توموگرافی کمپیوتری در ضایعات مغز***دکتر جواد فرشید پور
| [XML] |

توموگرافی کامپیوتری روشی جدید در تشخیص ضایعات کاسه چشم**** دکتر کاظم عباسیون-دکتر منصور تفضلی
توموگرافی کامپیوتری روشی جدید در تشخیص ضایعات کاسه چشم**** دکتر کاظم عباسیون-دکتر منصور تفضلی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه اثر ایندومتاسین تزریقی در درمان لومبالژی و سیاتیک های دیسکی*** دکتر فریدون دواچی - دکتر مسعود جلیلی - دکتر امیر شفیع زاده
مطالعه اثر ایندومتاسین تزریقی در درمان لومبالژی و سیاتیک های دیسکی*** دکتر فریدون دواچی - دکتر مسعود جلیلی - دکتر امیر شفیع زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین محل جفت بوسیله اولتراسون دوبعدی***دکتر علی حدیدی- دکتر مرتضی پور امینی
تعیین محل جفت بوسیله اولتراسون دوبعدی***دکتر علی حدیدی- دکتر مرتضی پور امینی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابدومیوسار کومای بند بیضه (اسپرماتیک کورد و مروری بر آخرین یافته ها در زمینه این بیماری*** دکتر مهدی جم - دکتر همایون خوانساری -دکتر اصغر صدرایی
رابدومیوسار کومای بند بیضه (اسپرماتیک کورد و مروری بر آخرین یافته ها در زمینه این بیماری*** دکتر مهدی جم - دکتر همایون خوانساری -دکتر اصغر صدرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

کیست هیداتیک اولیه بطن چپ****دکتر مرتضی باجغلی - دکتر محمد فرهاد - دکتر نجات الله یعقوب زاده - دکتر امیر آتش - دکتر هرمز آذر - دکتر محمود نوربخش
کیست هیداتیک اولیه بطن چپ****دکتر مرتضی باجغلی - دکتر محمد فرهاد - دکتر نجات الله یعقوب زاده - دکتر امیر آتش - دکتر هرمز آذر - دکتر محمود نوربخش
| [PDF-FA] | [XML] |

هموبیلی ضربه ای****دکتر احمد اسمعیل زاده
هموبیلی ضربه ای****دکتر احمد اسمعیل زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ایمنی شناسی درباره لیشمانیوز مقاوم و مزمن
مطالعه ایمنی شناسی درباره لیشمانیوز مقاوم و مزمن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (1977-9)


متفرقه
متفرقه
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگ اولیه صفراوی داخل کبد و معرفی یک بیمار***دکتر سیروس وکیلی-دکتر الیاس کهن زاده
سنگ اولیه صفراوی داخل کبد و معرفی یک بیمار***دکتر سیروس وکیلی-دکتر الیاس کهن زاده
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش سنجش T3 بطریق رادیو ایمونواسی***دکتر صادق نظام مافی-دکتر ارسلان وکیلی*
ارزش سنجش T3 بطریق رادیو ایمونواسی***دکتر صادق نظام مافی-دکتر ارسلان وکیلی*
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپراکستانسیبیلیته مفاصل در سندرم آلریک - نونان***شهلا نادر*
هیپراکستانسیبیلیته مفاصل در سندرم آلریک - نونان***شهلا نادر*
| [PDF-FA] | [XML] |

شرح یک مورد انسداد سومین قسمت دوازدهه در اثر فشار شریان مزانتریک فوقانی*** دکتر قدرت اله موثقی - دکتر یوسف محمدی*
شرح یک مورد انسداد سومین قسمت دوازدهه در اثر فشار شریان مزانتریک فوقانی*** دکتر قدرت اله موثقی - دکتر یوسف محمدی*
| [PDF-FA] | [XML] |

سیستم بین المللی واحدها***دکتر اکبر ملک پور - دکتر شهره صدیق ارشادی- دکتر نرگس یاسا- خانم ملیح نیک صفت*
سیستم بین المللی واحدها***دکتر اکبر ملک پور - دکتر شهره صدیق ارشادی- دکتر نرگس یاسا- خانم ملیح نیک صفت*
| [PDF-FA] | [XML] |

کیست ساده استخوان*** دکتر حسن مقصودی -دکتر سیروس سیدالمجاهدین - داریوش گل گلاب*
کیست ساده استخوان*** دکتر حسن مقصودی -دکتر سیروس سیدالمجاهدین - داریوش گل گلاب*
| [PDF-FA] | [XML] |

روماتیسم های ناشی از کولیت زخمی و گزارش دو مورد آن***دکتر رضا مقتدر -دکتر همایون رشیدی
روماتیسم های ناشی از کولیت زخمی و گزارش دو مورد آن***دکتر رضا مقتدر -دکتر همایون رشیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

رتینوپاتی پیگمنتر و بیماری دوشن در یک خانواده***دکتر محمد حسین مرندیان- دکتر محمد رامین -دکتر محمد جعفریان- دکتر هیدخت فاریان -دکتر احمد بهواد-دکتر مرتضی لسانی-دکتر ملیحه مهشید
رتینوپاتی پیگمنتر و بیماری دوشن در یک خانواده***دکتر محمد حسین مرندیان- دکتر محمد رامین -دکتر محمد جعفریان- دکتر هیدخت فاریان -دکتر احمد بهواد-دکتر مرتضی لسانی-دکتر ملیحه مهشید
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در شهر تهران *** دکتر عزت اله کیوان-دکتر منوچهر محسنی- زرتشت هوشور*
ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در شهر تهران *** دکتر عزت اله کیوان-دکتر منوچهر محسنی- زرتشت هوشور*
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمایشهای کارکرد تنفس*** دکتر محمود طباطبائی
آزمایشهای کارکرد تنفس*** دکتر محمود طباطبائی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش دو مورد جایگیری کیست هیداتیک در پستان*** دکتر مهدی صیرفیان پور - دکتر حمید علیزاده - دکتر محمد علی اکبری*
گزارش دو مورد جایگیری کیست هیداتیک در پستان*** دکتر مهدی صیرفیان پور - دکتر حمید علیزاده - دکتر محمد علی اکبری*
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند درباره بیهوشی بیماران مبتلا به ضایعات رگ های تاجی (عروق کرونر)***دکتر محمد تقی سعیدی - دکتر سیاوش تربیت - دکتر مهدی معمارزاده*
نکاتی چند درباره بیهوشی بیماران مبتلا به ضایعات رگ های تاجی (عروق کرونر)***دکتر محمد تقی سعیدی - دکتر سیاوش تربیت - دکتر مهدی معمارزاده*
| [PDF-FA] | [XML] |

پنی سیلین و دستگاه انعقاد خون****دکتر عباس پوستی
پنی سیلین و دستگاه انعقاد خون****دکتر عباس پوستی
| [PDF-FA] | [XML] |

اپیدمیولژی تومورهای تخمدان در ایران با معرفی 120 بیمار ***دکتر حسین پارسا - دکتر علی اصغر پلاسید - دکتر هرمز دبیر اشرافی - دکتر رضا جمالیان*
اپیدمیولژی تومورهای تخمدان در ایران با معرفی 120 بیمار ***دکتر حسین پارسا - دکتر علی اصغر پلاسید - دکتر هرمز دبیر اشرافی - دکتر رضا جمالیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

اپیدمیولژی تومورهای تخمدان در ایران با معرفی 120 بیمار ***دکتر حسین پارسا - دکتر علی اصغر پلاسید - دکتر هرمز دبیر اشرافی - دکتر رضا جمالیان*
اپیدمیولژی تومورهای تخمدان در ایران با معرفی 120 بیمار ***دکتر حسین پارسا - دکتر علی اصغر پلاسید - دکتر هرمز دبیر اشرافی - دکتر رضا جمالیان*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوارض اسکاریس در کلدوک و گزارش دو مورد آن***دکتر منیژه اقراری- دکتر ابوالقاسم رئیس سادات*
بررسی عوارض اسکاریس در کلدوک و گزارش دو مورد آن***دکتر منیژه اقراری- دکتر ابوالقاسم رئیس سادات*
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوارض اسکاریس در کلدوک و گزارش دو مورد آن
بررسی عوارض اسکاریس در کلدوک و گزارش دو مورد آن
| [PDF-FA] | [XML] |

ایمونوفلوئورسانس بعنوان روش انتخابی در تشخیص لیشمانیوز احشائی (کالا آزار) و معرفی چهار بیمار****دکتر غلامحسین ادریسیان -دکتر اسکندر اخوان- دکتر گیتی ثمر- دکتر مهدی حفیظی - دکتر ابوالحسن زوار
ایمونوفلوئورسانس بعنوان روش انتخابی در تشخیص لیشمانیوز احشائی (کالا آزار) و معرفی چهار بیمار****دکتر غلامحسین ادریسیان -دکتر اسکندر اخوان- دکتر گیتی ثمر- دکتر مهدی حفیظی - دکتر ابوالحسن زوار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (1977-7)


پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم واردنبورگ در یک خانواده ایرانی دکتر محمود کبیری - دکتر غلامرضا ولی زاده - دکتر هوشنگ خاوری*- دکتر سعید نیکخواه
سندرم واردنبورگ در یک خانواده ایرانی دکتر محمود کبیری - دکتر غلامرضا ولی زاده - دکتر هوشنگ خاوری*- دکتر سعید نیکخواه
| [PDF-FA] | [XML] |

تیروئیدکتومی با روش بیحسی اپیدورال--- دکتر ناصر عندلیب
تیروئیدکتومی با روش بیحسی اپیدورال--- دکتر ناصر عندلیب
| [PDF-FA] | [XML] |

قلب و حاملگی در سلامت و بیماری دکتر مسعود علی پور
قلب و حاملگی در سلامت و بیماری دکتر مسعود علی پور
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات جدید در ارائه خدمات پزشکی دکتر علی اکبر عالمی
تحولات جدید در ارائه خدمات پزشکی دکتر علی اکبر عالمی
| [PDF-FA] | [XML] |

اکینو کو کوز قلب در بیش از نیم قرن بررسی منابع پزشکی جهان اشکال بالینی و نتایج درمان در 53 مورد دکتر علی اکبر صحت
اکینو کو کوز قلب در بیش از نیم قرن بررسی منابع پزشکی جهان اشکال بالینی و نتایج درمان در 53 مورد دکتر علی اکبر صحت
| [PDF-FA] | [XML] |

تازه های سرطان دکتر گلرخ شرقی
تازه های سرطان دکتر گلرخ شرقی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه فیزیوپاتولوژیایی تب و بررسی 1590 مورد بیمار تبدار از دیدگاه بخش عمومی دکتر ابوالقاسم رئیس سادات - دکتر مینو محرز- دکتر احمد هاشمی*
مطالعه فیزیوپاتولوژیایی تب و بررسی 1590 مورد بیمار تبدار از دیدگاه بخش عمومی دکتر ابوالقاسم رئیس سادات - دکتر مینو محرز- دکتر احمد هاشمی*
| [PDF-FA] | [XML] |

فوریتهای روانپزشکی در طب عمومی دکتر سید ابوالقاسم حسینی
فوریتهای روانپزشکی در طب عمومی دکتر سید ابوالقاسم حسینی
| [PDF-FA] | [XML] |

اختلالات متابولیسم اسید اوریک و درمان آن دکتر بیژن جهانگیری- دکتر احمد رضوانی*
اختلالات متابولیسم اسید اوریک و درمان آن دکتر بیژن جهانگیری- دکتر احمد رضوانی*
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان طبی نارسایی پیشرفته کلیه دکتر بهروز برومند
درمان طبی نارسایی پیشرفته کلیه دکتر بهروز برومند
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد اولسر حاد دوازدهه همراه با پارگی دکتر جلیل برادران - دکتر امیر منصور صدر*
گزارش یک مورد اولسر حاد دوازدهه همراه با پارگی دکتر جلیل برادران - دکتر امیر منصور صدر*
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد لیومیوم خلف صفاق و نظری به نشریات موجود درباره تومرهای خلف صفاق دکتر محمد رحیم اکبر* دکتر آندرانیک میناسکان
گزارش یک مورد لیومیوم خلف صفاق و نظری به نشریات موجود درباره تومرهای خلف صفاق دکتر محمد رحیم اکبر* دکتر آندرانیک میناسکان
| [PDF-FA] | [XML] |

مکانیسم ایمونولوژی- تشخیص آزمایشگاهی دکتر جواد اسکوئی
مکانیسم ایمونولوژی- تشخیص آزمایشگاهی دکتر جواد اسکوئی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل و عوارض سزارین در زایشگاه فرح دکتر هرمز آهی
بررسی علل و عوارض سزارین در زایشگاه فرح دکتر هرمز آهی
| [PDF-FA] | [XML] |

پلیپ ها یا تومورهای خوش خیم کیسه صفرا و راههای آن
پلیپ ها یا تومورهای خوش خیم کیسه صفرا و راههای آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (1977-5)


خلاصه دومین نشریه راهنمای موسسات پزشکی و درمانی
خلاصه دومین نشریه راهنمای موسسات پزشکی و درمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان طبی ((سنگهای باقیمانده)) مجاری صفراوی
درمان طبی ((سنگهای باقیمانده)) مجاری صفراوی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش گویی و پیش گیری از اختلالات ارثی
پیش گویی و پیش گیری از اختلالات ارثی
| [PDF-FA] | [XML] |

کیستهای مزانتر و مزوکولون در کودکان
کیستهای مزانتر و مزوکولون در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش کشت هوازی استرپتو کوک پنومونیه در جدا کردن این ارگانیسم
ارزش کشت هوازی استرپتو کوک پنومونیه در جدا کردن این ارگانیسم
| [PDF-FA] | [XML] |

پستان سرخ ملاحضات تشخیصی و درمانی
پستان سرخ ملاحضات تشخیصی و درمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزرودرما پیگمانتوزوم
گزرودرما پیگمانتوزوم
| [PDF-FA] | [XML] |

یافته های نوین در ایمنی شناسی
یافته های نوین در ایمنی شناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

آرتریت هورتون -ماگات
آرتریت هورتون -ماگات
| [PDF-FA] | [XML] |

لوپوس اریتماتوی سیستمیک
لوپوس اریتماتوی سیستمیک
| [PDF-FA] | [XML] |

نتایج به دست آمده از درمان نازایی در سندروم آمنوره و گالاکتوره توسط برمو کریپتین
نتایج به دست آمده از درمان نازایی در سندروم آمنوره و گالاکتوره توسط برمو کریپتین
| [PDF-FA] | [XML] |

بی حسی پاراسرویکال و اثرات آن روی جنین و نوزاد
بی حسی پاراسرویکال و اثرات آن روی جنین و نوزاد
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش تشخیص اولتراسون در ضایعات لوزالمعده
ارزش تشخیص اولتراسون در ضایعات لوزالمعده
| [PDF-FA] | [XML] |

توموگرافی کامپیوتری مغز
توموگرافی کامپیوتری مغز
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض قلبی و عروقی مصرف سیمان در اورتوپدی
عوارض قلبی و عروقی مصرف سیمان در اورتوپدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عکس العمل آزمونهای توبر کولین و لپرومیندر کودکان مجذومین و استفاده از واکسن ب.ث.ژ در آنها
بررسی عکس العمل آزمونهای توبر کولین و لپرومیندر کودکان مجذومین و استفاده از واکسن ب.ث.ژ در آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 6 (1977-3)


پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

هفتمین نشریه آماری نظام پزشکی
هفتمین نشریه آماری نظام پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش کولونوسکوپی در درمان روده بزرگ
ارزش کولونوسکوپی در درمان روده بزرگ
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین رسیدگی جنین بوسیله تجزیه شیمیایی مایع آمونیوتیک
تخمین رسیدگی جنین بوسیله تجزیه شیمیایی مایع آمونیوتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

دیدن داخل مفصل زانو
دیدن داخل مفصل زانو
| [PDF-FA] | [XML] |

فیبروم کندرو میگزویید
فیبروم کندرو میگزویید
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات جدید درباره پورپورای خونریزی دهنده آذربایجان شرقی معروف به حصبه قره میخ
مطالعات جدید درباره پورپورای خونریزی دهنده آذربایجان شرقی معروف به حصبه قره میخ
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بالینی و نحوه درمان با در بیماری پارکینسونL-DOPA
ارزیابی بالینی و نحوه درمان با در بیماری پارکینسونL-DOPA
| [PDF-FA] | [XML] |

پروستاگلادین ها و موارد استعمال بالینی آنها
پروستاگلادین ها و موارد استعمال بالینی آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

مننژیت در تهران
مننژیت در تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

برونکوسکوپی با فیبرسکپ
برونکوسکوپی با فیبرسکپ
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی پریاپیسم
درمان جراحی پریاپیسم
| [PDF-FA] | [XML] |

پالایش هوای اتاق عمل
پالایش هوای اتاق عمل
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای اپیدمیولژی بروسلوز در ایران ((آمار 10 ساله))
ویژگیهای اپیدمیولژی بروسلوز در ایران ((آمار 10 ساله))
| [PDF-FA] | [XML] |

دوپامین در درمان شوک
دوپامین در درمان شوک
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در مورد ایجاد بی دردی بی خطر توسط مخلوط پتیدین - پنتازوسین
تحقیق در مورد ایجاد بی دردی بی خطر توسط مخلوط پتیدین - پنتازوسین
| [PDF-FA] | [XML] |

سقطهای سه ماهه دوم و بررسی آمار سالهای اخیر آن در زایشگاه فرح
سقطهای سه ماهه دوم و بررسی آمار سالهای اخیر آن در زایشگاه فرح
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 5 (1977-1)


درمان های جدید زخم معده و دوازدهه
درمان های جدید زخم معده و دوازدهه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 172 مورد عفونت ریوی غیر سلی کودکان
بررسی 172 مورد عفونت ریوی غیر سلی کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نوشته های پزشکی درباره سندرم کینزی دیررس
بررسی نوشته های پزشکی درباره سندرم کینزی دیررس
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه چهار روش در آزمایشهای روزمره برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس به منظور تعیین مناسب ترین روش
مقایسه چهار روش در آزمایشهای روزمره برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس به منظور تعیین مناسب ترین روش
| [PDF-FA] | [XML] |

نورالژی زوج پنجم یا درد پی سه شاخه
نورالژی زوج پنجم یا درد پی سه شاخه
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه سن مادر و نابه هنجاری های مادرزادی
رابطه سن مادر و نابه هنجاری های مادرزادی
| [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید درمان سردرد
روش جدید درمان سردرد
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از بازتاب شیرجه در درمان تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی
استفاده از بازتاب شیرجه در درمان تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سمینوم اسپرماتوسی تیک بیضه
گزارش یک مورد سمینوم اسپرماتوسی تیک بیضه
| [PDF-FA] | [XML] |

واکنش بدن در برابر بیحسی موضعی
واکنش بدن در برابر بیحسی موضعی
| [PDF-FA] | [XML] |

قدرت تشخیصی اولتراسون در تعیین ماهیت گره های تیروئید
قدرت تشخیصی اولتراسون در تعیین ماهیت گره های تیروئید
| [PDF-FA] | [XML] |

نو کاردیوز و معرفی یک مورد
نو کاردیوز و معرفی یک مورد
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرومهای او و ئو مننژتیک
سندرومهای او و ئو مننژتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

فیزیوپاتولوژی و درمان اوستئوپروزهای عمومی
فیزیوپاتولوژی و درمان اوستئوپروزهای عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماریهای مسدود کننده سرخرگها و درمان آن با بررسی تجارب شخصی
بیماریهای مسدود کننده سرخرگها و درمان آن با بررسی تجارب شخصی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آمیلوئیدوز اولیه و منتشر
بررسی آمیلوئیدوز اولیه و منتشر
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیاتی درباره نحوه تربیت پزشک
کلیاتی درباره نحوه تربیت پزشک
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (1976-11)


تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش 865 مورد لارنگوسکپی مستقیم
گزارش 865 مورد لارنگوسکپی مستقیم
| [PDF-FA] | [XML] |

هماتوم جدار روده در اثر داروهای ضد انعقاد
هماتوم جدار روده در اثر داروهای ضد انعقاد
| [PDF-FA] | [XML] |

وفور فشار خون در رابطه با متغیرهای وزن، قد ، سن و جنس
وفور فشار خون در رابطه با متغیرهای وزن، قد ، سن و جنس
| [PDF-FA] | [XML] |

رواندرمانی گروهی و روانکاوی
رواندرمانی گروهی و روانکاوی
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیبهای ریوی ناشی از مسمومیت با نفت در کودکان
آسیبهای ریوی ناشی از مسمومیت با نفت در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان آمبولی چربی
تشخیص و درمان آمبولی چربی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقدار طبیعی مکمل (COMPLEMENT) در افراد سالم
بررسی مقدار طبیعی مکمل (COMPLEMENT) در افراد سالم
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش دو مورد هیدرو نفروز جالب
گزارش دو مورد هیدرو نفروز جالب
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفت در شناخت عامل هپاتیت ویروسی B‏
پیشرفت در شناخت عامل هپاتیت ویروسی B‏
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان هیپر تیروئیدیسم با ید رادیو اکتیو
درمان هیپر تیروئیدیسم با ید رادیو اکتیو
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد سندرم نفروتیک ناشی از نارسائی قلب
معرفی یک مورد سندرم نفروتیک ناشی از نارسائی قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

ضربه های مغز
ضربه های مغز
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان آنوریسم آئورت بالارونده
تشخیص و درمان آنوریسم آئورت بالارونده
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد ((رتیکولوز))
گزارش یک مورد ((رتیکولوز))
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (1976-9)


درمان بیماری قند با داروهای خوراکی
درمان بیماری قند با داروهای خوراکی
| [PDF-FA] | [XML] |

ابن سینا، قانون و پزشکی جدید
ابن سینا، قانون و پزشکی جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

خلاصه ای از نشریه راهنمای موسسات پزشکی کشور
خلاصه ای از نشریه راهنمای موسسات پزشکی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

سن شروع قاعدگی در دختران ناحیه مجیدیه تهران
سن شروع قاعدگی در دختران ناحیه مجیدیه تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

هماکروماتوز اولیه
هماکروماتوز اولیه
| [PDF-FA] | [XML] |

نکات دانستنی درباره نقرس و هیپراوریسمی
نکات دانستنی درباره نقرس و هیپراوریسمی
| [PDF-FA] | [XML] |

آخرین پیشترفتها در بیهوشی برای جراحی قلب باز تا مرحله پمپ
آخرین پیشترفتها در بیهوشی برای جراحی قلب باز تا مرحله پمپ
| [PDF-FA] | [XML] |

نتایج درمان سرپایی معتادین به تریاک شیره و هروئین در شیراز
نتایج درمان سرپایی معتادین به تریاک شیره و هروئین در شیراز
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه بالینی 283 بیمار مبتلا به ملانوم پاها و دستها
مطالعه بالینی 283 بیمار مبتلا به ملانوم پاها و دستها
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض جراحی پلاستیک پستان پس از گذاشتن پروتز
عوارض جراحی پلاستیک پستان پس از گذاشتن پروتز
| [PDF-FA] | [XML] |

روند کراتیتهای ویروسی
روند کراتیتهای ویروسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارسینومای آمپول واتر
بررسی کارسینومای آمپول واتر
| [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید برای بلند کردن ساق پا
روش جدید برای بلند کردن ساق پا
| [PDF-FA] | [XML] |

تغیرات درجه حرارت پوست در تشخیص و پیش آگهی شوک
تغیرات درجه حرارت پوست در تشخیص و پیش آگهی شوک
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان افزایش چربی خون "هیپر لیپیدمی"
درمان افزایش چربی خون "هیپر لیپیدمی"
| [PDF-FA] | [XML] |

مشاوره ژنتیک
مشاوره ژنتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

ابن سینا ،قانون و پزشکی جدید
ابن سینا ،قانون و پزشکی جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (1976-6)


تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
| [PDF-FA] | [XML] |

همودیالیز((کلیه مصنوعی))
همودیالیز((کلیه مصنوعی))
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روشهای درمانی اکلامپسی
مقایسه روشهای درمانی اکلامپسی
| [PDF-FA] | [XML] |

بی اختیاری مدفوع و درمان جراحی آن
بی اختیاری مدفوع و درمان جراحی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تشریحی جدار خلفی مجرای انگوئینال در انواع مختلف فتقهای ناحیه کشاله ران
بررسی تشریحی جدار خلفی مجرای انگوئینال در انواع مختلف فتقهای ناحیه کشاله ران
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری گراورز و استئومالاسی در یک بیمار
بیماری گراورز و استئومالاسی در یک بیمار
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی دو مورد میوتونی مادرزادی تامپسون در کودکان
معرفی دو مورد میوتونی مادرزادی تامپسون در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش تشخیصی آنژیوگرافی در بیماریهای کلیوی
ارزش تشخیصی آنژیوگرافی در بیماریهای کلیوی
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص جنس جنین قبل از تولد با مطالعه جسم ایکس و ایگرگ در سلولهای کیسه آب جنین (آمنیون)
تشخیص جنس جنین قبل از تولد با مطالعه جسم ایکس و ایگرگ در سلولهای کیسه آب جنین (آمنیون)
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان سل کودکان
درمان سل کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

اشکالات موجود و امکان اشتباه در تشخیص گلودردهای استرپتوکوکی
اشکالات موجود و امکان اشتباه در تشخیص گلودردهای استرپتوکوکی
| [PDF-FA] | [XML] |

میرنگوپلاستی با آپنوروز عضله تامپورال
میرنگوپلاستی با آپنوروز عضله تامپورال
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه بافت ریه و پلور در بیماریهای ریوی
بررسی و مطالعه بافت ریه و پلور در بیماریهای ریوی
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و سیر رادیولوژیک پنومونی پنوموسیست کارینی کودکان
تشخیص و سیر رادیولوژیک پنومونی پنوموسیست کارینی کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

کم خونی مادر زادی از نوع Blackfan-diamond
کم خونی مادر زادی از نوع Blackfan-diamond
| [PDF-FA] | [XML] |

تهیه اجزاء پروتئینی پلاسما
تهیه اجزاء پروتئینی پلاسما
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درمانی کرومولین سدیم در آلرژی بینی
بررسی درمانی کرومولین سدیم در آلرژی بینی
| [PDF-FA] | [XML] |

آموزش در سطح دانشگاهی
آموزش در سطح دانشگاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (1976-4)


تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
تحولات پزشکی و جراحی و دندانپزشکی در کشورهای اروپایی
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بین اثر دوپامین و آلوپنت بر روی قلب و عروق و گردش خون کلیه
مقایسه بین اثر دوپامین و آلوپنت بر روی قلب و عروق و گردش خون کلیه
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری وگنر
بیماری وگنر
| [PDF-FA] | [XML] |

پمفیگوس فامیلی خوش خیم مزمن
پمفیگوس فامیلی خوش خیم مزمن
| [PDF-FA] | [XML] |

زمون مهاجرت لوکوسیتی بوسیله ایمنو گلوبولین G طبیعی
زمون مهاجرت لوکوسیتی بوسیله ایمنو گلوبولین G طبیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

داروی جدید شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان غیر استروئیدی و مقایسه آن با پانکورونیوم
داروی جدید شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان غیر استروئیدی و مقایسه آن با پانکورونیوم
| [PDF-FA] | [XML] |

هوش بری با مورفین در جراحی پیوند عروق کرونر
هوش بری با مورفین در جراحی پیوند عروق کرونر
| [PDF-FA] | [XML] |

مالاریای ناشی از انتقال خون
مالاریای ناشی از انتقال خون
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول مربوط به کاربرد اشعه یونیزان در زناندر سنین باروری
اصول مربوط به کاربرد اشعه یونیزان در زناندر سنین باروری
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد اولتراسون در تشخیص بیماریها
کاربرد اولتراسون در تشخیص بیماریها
| [PDF-FA] | [XML] |

روش هوشبری و مراقبتهای پیش و پس از عمل جراحی در بیماریهای مادر زادی قلب نوزادان
روش هوشبری و مراقبتهای پیش و پس از عمل جراحی در بیماریهای مادر زادی قلب نوزادان
| [PDF-FA] | [XML] |

عقیم کردن قابل برگشت
عقیم کردن قابل برگشت
| [PDF-FA] | [XML] |

لارو مهاجر احشائی و گزارش یک مورد بیماری در ایران
لارو مهاجر احشائی و گزارش یک مورد بیماری در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند قرنیه و بررسی تکامل آن
پیوند قرنیه و بررسی تکامل آن
| [PDF-FA] | [XML] |

تب بد خیم
تب بد خیم
| [PDF-FA] | [XML] |

قضاوت عمل دستگاه تعادل تحت تعیین نیروی وستیبولار
قضاوت عمل دستگاه تعادل تحت تعیین نیروی وستیبولار
| [PDF-FA] | [XML] |

آرتریت چرکی حاد مفصل خاصره ای رانی
آرتریت چرکی حاد مفصل خاصره ای رانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه بالینی عفونت های بی هوازی و درمان آنها
مطالعه بالینی عفونت های بی هوازی و درمان آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد استئوژنز امپر فکتا
گزارش یک مورد استئوژنز امپر فکتا
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم ورنر
سندرم ورنر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 6 (1975-9)


پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان در رفتگی مفصل ران در نوزاد
تشخیص و درمان در رفتگی مفصل ران در نوزاد
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان شیوع لنفوم در ایران
بررسی میزان شیوع لنفوم در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

TRH و کاربرد آن در کلینیک
TRH و کاربرد آن در کلینیک
| [PDF-FA] | [XML] |

علل کمخونیهای همولیتیک
علل کمخونیهای همولیتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خطرات احتمالی حشره کشهای مصرفی
بررسی خطرات احتمالی حشره کشهای مصرفی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بیماری werdnig hoffman با بیماری kugelberg welander
رابطه بیماری werdnig hoffman با بیماری kugelberg welander
| [PDF-FA] | [XML] |

مارهای سمی ایران و درمان مار گزیدگی
مارهای سمی ایران و درمان مار گزیدگی
| [PDF-FA] | [XML] |

کله سیستیت
کله سیستیت
| [PDF-FA] | [XML] |

جفت پرکرتا
جفت پرکرتا
| [PDF-FA] | [XML] |

عامل رگ ساز تومور
عامل رگ ساز تومور
| [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی هوای تهران بوسیله پخش دانه های گرده گیاهان
آلودگی هوای تهران بوسیله پخش دانه های گرده گیاهان
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم پوتز- جگر
سندروم پوتز- جگر
| [PDF-FA] | [XML] |

مالاریای تلحیقی
مالاریای تلحیقی
| [PDF-FA] | [XML] |

کشت و بررسی 8 سویه میکرب کزاز در تهران
کشت و بررسی 8 سویه میکرب کزاز در تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

نتیجه مطالعات مقدماتی جذام در استان خراسان
نتیجه مطالعات مقدماتی جذام در استان خراسان
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 5 (1975-7)


خلاصه ای از نشریه آماری نظام پزشکی
خلاصه ای از نشریه آماری نظام پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

سندرم پاپیلون-له فور
سندرم پاپیلون-له فور
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد protothecosis جلدی در ایران
گزارش یک مورد protothecosis جلدی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در ایران گزارش نه مورد
هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در ایران گزارش نه مورد
| [PDF-FA] | [XML] |

BCG و درمان سرطان
BCG و درمان سرطان
| [PDF-FA] | [XML] |

مارهای سمی ایران و درمان مار گزیدگی قسمت اول _مارهای سمی ایران
مارهای سمی ایران و درمان مار گزیدگی قسمت اول _مارهای سمی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

لنفوم بدخیم معده گزارش یک مورد و بحثی پیرامون این عارضه
لنفوم بدخیم معده گزارش یک مورد و بحثی پیرامون این عارضه
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند در مورد برونکوسکوپیبا برنکو فیبرسکپ و برنکوسکوپ معمولی
نکاتی چند در مورد برونکوسکوپیبا برنکو فیبرسکپ و برنکوسکوپ معمولی
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپوناترمی
هیپوناترمی
| [PDF-FA] | [XML] |

اروینیا گزارش یک مورد بیماری زایی انسانی
اروینیا گزارش یک مورد بیماری زایی انسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در کاربردهای اتو ترانسفوزیون در جراحی
تحقیق در کاربردهای اتو ترانسفوزیون در جراحی
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در کاربردهای اتو ترانسفوزیون
تحقیق در کاربردهای اتو ترانسفوزیون
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه یک مورد سندرم ایو مارک
مطالعه یک مورد سندرم ایو مارک
| [PDF-FA] | [XML] |

علت های آلرژی های فصلی در ایران بر اساس بررسی بالینی 906بیمار
علت های آلرژی های فصلی در ایران بر اساس بررسی بالینی 906بیمار
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات عصبی و روانی لوپوس حاد منتشر
تظاهرات عصبی و روانی لوپوس حاد منتشر
| [PDF-FA] | [XML] |

شکستگی های ناشی از فشار یا خستگی
شکستگی های ناشی از فشار یا خستگی
| [PDF-FA] | [XML] |

بحثی درباره تشخیص بیماری و علت درگذشت یک بیمار از روی شرح حال
بحثی درباره تشخیص بیماری و علت درگذشت یک بیمار از روی شرح حال
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (1975-5)


لکه مغول و شیوع ان در نوزادان ایرانی
لکه مغول و شیوع ان در نوزادان ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

پرولاکتین
پرولاکتین
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر فنوباربیتال در یرقان نوزاد
اثر فنوباربیتال در یرقان نوزاد
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان توام جراحی و رادیو تراپی سرطانهای حفره درمانی
درمان توام جراحی و رادیو تراپی سرطانهای حفره درمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض چشمی داروهای عصبی
عوارض چشمی داروهای عصبی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیلوپلاستی و گزارش از نتایج آن
پیلوپلاستی و گزارش از نتایج آن
| [PDF-FA] | [XML] |

موارد استعمال در مانی داروهای مسدد
موارد استعمال در مانی داروهای مسدد
| [PDF-FA] | [XML] |

الکترولیتها در سندرم سوء جذب
الکترولیتها در سندرم سوء جذب
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول درمان طبی کولیت قرحه ای و نظریه های جدید
اصول درمان طبی کولیت قرحه ای و نظریه های جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

ضایعات احتمالی ناشی از کاربرد اشعه ایکس در دندانپزشکی
ضایعات احتمالی ناشی از کاربرد اشعه ایکس در دندانپزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

کلیه مصنوعی
کلیه مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

تومورهای بدخیم اولیه غدد لنفاوی
تومورهای بدخیم اولیه غدد لنفاوی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 452 مورد سرطان حنجره
بررسی 452 مورد سرطان حنجره
| [PDF-FA] | [XML] |

پدیده مارکوس گون یا جنبش پلک در اثر حرکت آرواره
پدیده مارکوس گون یا جنبش پلک در اثر حرکت آرواره
| [PDF-FA] | [XML] |

مشکلات انتقال خون در کم خونی های همولیتیک
مشکلات انتقال خون در کم خونی های همولیتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

کیست های درموئید و اپی درموئید جمجمه و گزارش 11 مورد از بیماری
کیست های درموئید و اپی درموئید جمجمه و گزارش 11 مورد از بیماری
| [PDF-FA] | [XML] |

آمیلوئیدوز اولیه و سیستماتیزه
آمیلوئیدوز اولیه و سیستماتیزه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (1975-3)


اخلاق و آداب پزشکی
اخلاق و آداب پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

پلورزی دیافراگماتیک در تیفوئید
پلورزی دیافراگماتیک در تیفوئید
| [PDF-FA] | [XML] |

شوک و بیهوشی
شوک و بیهوشی
| [PDF-FA] | [XML] |

فیبروسارکوم سینوس فکی
فیبروسارکوم سینوس فکی
| [PDF-FA] | [XML] |

کالسینوزها
کالسینوزها
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیقات جدید درباره علت تشکیل و درمان داروئی
تحقیقات جدید درباره علت تشکیل و درمان داروئی
| [PDF-FA] | [XML] |

فیستول بین شریان کاروتید و سینوس کاور نو
فیستول بین شریان کاروتید و سینوس کاور نو
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان پستان در دوره حاملگی و شیر دادن
سرطان پستان در دوره حاملگی و شیر دادن
| [PDF-FA] | [XML] |

صرع گوارشی
صرع گوارشی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل نادر تیروتوکسیکوز
بررسی علل نادر تیروتوکسیکوز
| [PDF-FA] | [XML] |

جراحی سندروم کوشینک... جراحی غده فوق کلیوی توسط لومبوتومی
جراحی سندروم کوشینک... جراحی غده فوق کلیوی توسط لومبوتومی
| [PDF-FA] | [XML] |

بروسلا آبورتوس و عفونتهای انسانی مربوط به آن در اصفهان
بروسلا آبورتوس و عفونتهای انسانی مربوط به آن در اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وریدهای فوق کبدی انسان
بررسی وریدهای فوق کبدی انسان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مطالعات مختلف سبب شناسی واژینیتهای غیر اختصاصی و غیر گونوکوکسی
بررسی مطالعات مختلف سبب شناسی واژینیتهای غیر اختصاصی و غیر گونوکوکسی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه مادر زادی آئورت و شریان ریوی و معالجه آن
رابطه مادر زادی آئورت و شریان ریوی و معالجه آن
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی آزمون افسردگی ((بک)) در ایران
ارزیابی آزمون افسردگی ((بک)) در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه بالینی 60 مورد بیمار مبتلا به سندروم خونریزی دهنده عفونی در استان آذربایجان شرقی
مطالعه بالینی 60 مورد بیمار مبتلا به سندروم خونریزی دهنده عفونی در استان آذربایجان شرقی
| [PDF-FA] | [XML] |

دگرگونیهای پزشکی
دگرگونیهای پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (1974-9)


فقدان فعالیت آنزیم هیپو گزانتین - گو آنین فسفوریبوزیل ترانسفر از سندرم لیش-نیهان
فقدان فعالیت آنزیم هیپو گزانتین - گو آنین فسفوریبوزیل ترانسفر از سندرم لیش-نیهان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش سنجش هورمون محرک تیروئید
ارزش سنجش هورمون محرک تیروئید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی یکصد بیمار کاتتریسم شده
بررسی یکصد بیمار کاتتریسم شده
| [PDF-FA] | [XML] |

مننژیت چرکی عود کننده
مننژیت چرکی عود کننده
| [PDF-FA] | [XML] |

نظریات و تحقیقات برای یافتن عامل ویروسی در سرطانها
نظریات و تحقیقات برای یافتن عامل ویروسی در سرطانها
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان فصلی زکام علوفه((پولینوز)) با روش کادریاژ
درمان فصلی زکام علوفه((پولینوز)) با روش کادریاژ
| [PDF-FA] | [XML] |

دیسپلازی اسپوندیلواپی فیزر ارثی
دیسپلازی اسپوندیلواپی فیزر ارثی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آنتی ژن استرالیا در هپاتیت ویروسی توسط میکرسکوپ فلوئورسنت
مطالعه آنتی ژن استرالیا در هپاتیت ویروسی توسط میکرسکوپ فلوئورسنت
| [PDF-FA] | [XML] |

روش نوین درمان تنگی مجرای خروجی بطن چپ
روش نوین درمان تنگی مجرای خروجی بطن چپ
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت و ارزش سیستر نو گرافی ایزوتوپیک
اهمیت و ارزش سیستر نو گرافی ایزوتوپیک
| [PDF-FA] | [XML] |

قرصهای ضد بارداری و افزایش فشار خون شریانی
قرصهای ضد بارداری و افزایش فشار خون شریانی
| [PDF-FA] | [XML] |

کارسینومای آندومتر و تومورهای با خاصیت ترشحی هورمون زنانه
کارسینومای آندومتر و تومورهای با خاصیت ترشحی هورمون زنانه
| [PDF-FA] | [XML] |

کودک ضرب دیده
کودک ضرب دیده
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 1000 مورد صرع در ایران
بررسی 1000 مورد صرع در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعاتی در مورد درمان آلودگیهای کرمی روده
اطلاعاتی در مورد درمان آلودگیهای کرمی روده
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (1974-5)


پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش 86 مورد پارگی رحم حامله در بیمارستانهای دانشگاه اصفهان
گزارش 86 مورد پارگی رحم حامله در بیمارستانهای دانشگاه اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

هپاتیت های گرانولوماتوز
هپاتیت های گرانولوماتوز
| [PDF-FA] | [XML] |

آتاکسی در کودکان
آتاکسی در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

هیپر پاراتیروئیدیسم
هیپر پاراتیروئیدیسم
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی در سیروزها
درمان جراحی در سیروزها
| [PDF-FA] | [XML] |

اعمال جراحی بزرگ در بیمارانی که دچار نقص مسلم فاکتورهای انعقاد خون هستند
اعمال جراحی بزرگ در بیمارانی که دچار نقص مسلم فاکتورهای انعقاد خون هستند
| [PDF-FA] | [XML] |

لنفوم بدخیم روده باریک (تیپ مدیترانه ای)
لنفوم بدخیم روده باریک (تیپ مدیترانه ای)
| [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم نقص استخوانی کاسه سر با پیوند از استخوان خاصره (ایلیاک)
ترمیم نقص استخوانی کاسه سر با پیوند از استخوان خاصره (ایلیاک)
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش سریع برای بررسی فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروناژ در گلبولهای سرخ
آزمایش سریع برای بررسی فعالیت آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروناژ در گلبولهای سرخ
| [PDF-FA] | [XML] |

یک مورد بیماری شربت افرا
یک مورد بیماری شربت افرا
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت تظاهرات مخاطی در درماتوزها
اهمیت تظاهرات مخاطی در درماتوزها
| [PDF-FA] | [XML] |

متاستاز سرطان پستان بر کوروئید چشم
متاستاز سرطان پستان بر کوروئید چشم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ترتیب تولد و بعد خانواده در اسکیزوفرنی
بررسی ترتیب تولد و بعد خانواده در اسکیزوفرنی
| [PDF-FA] | [XML] |

پلاکهای قانقرایایی موضعی در یک مورد سپتی سمی مننگو ککی
پلاکهای قانقرایایی موضعی در یک مورد سپتی سمی مننگو ککی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 6 (1974-3)


بررسی آنتی بیوگرامهای 279 سوش استافیلو کک پاتوژن در مشهد
بررسی آنتی بیوگرامهای 279 سوش استافیلو کک پاتوژن در مشهد
| [PDF-FA] | [XML] |

نقصان روی در انسان
نقصان روی در انسان
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پنج ساله جراحی ترمیمی مفصل خاصره ای-رانی با روش چارنلی
بررسی پنج ساله جراحی ترمیمی مفصل خاصره ای-رانی با روش چارنلی
| [PDF-FA] | [XML] |

سندروم لوپوئید و یا تروژن در نتیجه تجویز ایزونیازید
سندروم لوپوئید و یا تروژن در نتیجه تجویز ایزونیازید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل آلرژی های پوستی در ایران
بررسی عوامل آلرژی های پوستی در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش اولین مورد lp در ایران
گزارش اولین مورد lp در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 5 (1974-1)


اختلال متابولیسم کلسیم و فسفر و آزردگی استخوان ها در بیماریهای کلیه
اختلال متابولیسم کلسیم و فسفر و آزردگی استخوان ها در بیماریهای کلیه
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد الکاپنتوری با اکرونوزیس
گزارش یک مورد الکاپنتوری با اکرونوزیس
| [PDF-FA] | [XML] |

تشریح محل اتصال مری به معده
تشریح محل اتصال مری به معده
| [PDF-FA] | [XML] |

فلوئوراید در دندانپزشکی
فلوئوراید در دندانپزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

تغذیه کامل وریدی
تغذیه کامل وریدی
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان مننژیت میکروبی نوزادان و کودکان
درمان مننژیت میکروبی نوزادان و کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

فلج کودکان
فلج کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

سل غده تیروئید
سل غده تیروئید
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض واکسیناسیون ضد هاری
عوارض واکسیناسیون ضد هاری
| [PDF-FA] | [XML] |

روشهای جلوگیری از حاملگی
روشهای جلوگیری از حاملگی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماریهای آلرژی و آبستنی
بیماریهای آلرژی و آبستنی
| [PDF-FA] | [XML] |

فتق دیسک -سیاتیک
فتق دیسک -سیاتیک
| [PDF-FA] | [XML] |

مبانی و اصول طب چینی
مبانی و اصول طب چینی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (1974-1)


نیکوتین بدترین مخدر
نیکوتین بدترین مخدر
| [PDF-FA] | [XML] |

طب سوزنی در معرض شک و تردید
طب سوزنی در معرض شک و تردید
| [PDF-FA] | [XML] |

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیتی های گرم منفی در کودکان
بررسی سیتی های گرم منفی در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

گاماپاتیهای مونوکلونال بدخیم
گاماپاتیهای مونوکلونال بدخیم
| [PDF-FA] | [XML] |

حرارت درمانی
حرارت درمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی از ازدیاد فشار ورید باب در ایران
نکاتی از ازدیاد فشار ورید باب در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان جراحی و جوش خوردگیهای معیوب
درمان جراحی و جوش خوردگیهای معیوب
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات کشنده زهر دیفتری
اثرات کشنده زهر دیفتری
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر فنوباربیتال در بیماری ژیلبرت
اثر فنوباربیتال در بیماری ژیلبرت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تست هایی که در تشخیص بیماریهای تیروئید بکار میروند
بررسی تست هایی که در تشخیص بیماریهای تیروئید بکار میروند
| [PDF-FA] | [XML] |

آنوریسم قلب و معالجه آن
آنوریسم قلب و معالجه آن
| [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات گوارشی در سندرم اورمی
تظاهرات گوارشی در سندرم اورمی
| [PDF-FA] | [XML] |

نوروپاتی نخاعی - چشمی در اثر مداوا با داروهای حاوی کلیوکینول
نوروپاتی نخاعی - چشمی در اثر مداوا با داروهای حاوی کلیوکینول
| [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند درباره آزمایش ویدال
نکاتی چند درباره آزمایش ویدال
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وفور انگل های روده ای در افراد کانون کارآموزی کشور
بررسی وفور انگل های روده ای در افراد کانون کارآموزی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری فلج حاد "پولیومیلیت"
بیماری فلج حاد "پولیومیلیت"
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا (قسمت دوم)
مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا (قسمت دوم)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (1973-9)


مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا (قسمت دوم)
مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا (قسمت دوم)
| [PDF-FA] | [XML] |

آشنا ساختن هیات آموزشی
آشنا ساختن هیات آموزشی
| [XML] |

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

ترومبو فلبیت وریدهای عمقی
ترومبو فلبیت وریدهای عمقی
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطان پستان
سرطان پستان
| [PDF-FA] | [XML] |

اسید اوریک و مقادیر طبیعی آن
اسید اوریک و مقادیر طبیعی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد بیماری ایکتیوزیس
گزارش یک مورد بیماری ایکتیوزیس
| [PDF-FA] | [XML] |

آندوسکوپی لوله گوارش با دستگاه های جدید
آندوسکوپی لوله گوارش با دستگاه های جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه 58 مورد آرتریت روماتوئید کودکان در بیمارستان بهرامی
مطالعه 58 مورد آرتریت روماتوئید کودکان در بیمارستان بهرامی
| [PDF-FA] | [XML] |

ویتامین B6 و تشنج در اطفال
ویتامین B6 و تشنج در اطفال
| [PDF-FA] | [XML] |

نارسایی غده تیروئید نزد کودکان
نارسایی غده تیروئید نزد کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

همودیالیز با یک سوزن تزریقی
همودیالیز با یک سوزن تزریقی
| [PDF-FA] | [XML] |

شیر خشک با آهن یا بی آهن
شیر خشک با آهن یا بی آهن
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد همولیز در بیماری تیفوئید به علت کمبود آنزیم گلوکوز 6 فسفات دزهیدرژناز
گزارش یک مورد همولیز در بیماری تیفوئید به علت کمبود آنزیم گلوکوز 6 فسفات دزهیدرژناز
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض تزریق دارو به درون عروق
عوارض تزریق دارو به درون عروق
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده بالینی از رکتوسیگموئیدوسکپی
استفاده بالینی از رکتوسیگموئیدوسکپی
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص میگرن و درمان آن
تشخیص میگرن و درمان آن
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رادیولوژی آلرژی روده باریک
بررسی رادیولوژی آلرژی روده باریک
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی 219 مورد آلرژی دستگاه تنفسی در کودکان
بررسی 219 مورد آلرژی دستگاه تنفسی در کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

مسمومیت حاد با تریاک
مسمومیت حاد با تریاک
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بلوکها و اریتمی های قلب
بررسی بلوکها و اریتمی های قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

تاریخچه آزمایشگاه در ایران
تاریخچه آزمایشگاه در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (1973-9)


خلاصه ای از نشریه آماری پزشکی
خلاصه ای از نشریه آماری پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

آینده پزشکی
آینده پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

افزودن ارزش تغذیه ای مواد غذایی
افزودن ارزش تغذیه ای مواد غذایی
| [PDF-FA] | [XML] |

آزمونهای عملی در سمع قلب
آزمونهای عملی در سمع قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

آمفیزم ریه
آمفیزم ریه
| [PDF-FA] | [XML] |

برادیکاردی در انفارکتوس میوکارد
برادیکاردی در انفارکتوس میوکارد
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پروتز کامل در درمان کوکیت های اسپوندیلار تریت آنکیلو
استفاده از پروتز کامل در درمان کوکیت های اسپوندیلار تریت آنکیلو
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان دیفتری
درمان دیفتری
| [PDF-FA] | [XML] |

اکو آنسفالوگرافی
اکو آنسفالوگرافی
| [PDF-FA] | [XML] |

کیستهای شکافهای برانشیال و بقایای تیرئوگلوس
کیستهای شکافهای برانشیال و بقایای تیرئوگلوس
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقیق در باره عوارض داروهای روانگرا بر دستگاه گردش خون
تحقیق در باره عوارض داروهای روانگرا بر دستگاه گردش خون
| [PDF-FA] | [XML] |

یک مورد ضدp1 بسیار قوی در انسان
یک مورد ضدp1 بسیار قوی در انسان
| [PDF-FA] | [XML] |

پروستا گلاندین ها و آثار بیولوژیک آنها
پروستا گلاندین ها و آثار بیولوژیک آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

رتیکولوزنور
رتیکولوزنور
| [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی تنظیم پرونده بیماران و تغییراتی که باید درآن داده شود
چگونگی تنظیم پرونده بیماران و تغییراتی که باید درآن داده شود
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (1972-12)


تترا سیکلین و ازدیاد اوره خون
تترا سیکلین و ازدیاد اوره خون
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رادیولوژیک تومور کاردیا مطالعه 52 مورد
بررسی رادیولوژیک تومور کاردیا مطالعه 52 مورد
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مسائل بهداشتی و حفاظتی کارگران کارخانه های شیشه سازی
بررسی مسائل بهداشتی و حفاظتی کارگران کارخانه های شیشه سازی
| [PDF-FA] | [XML] |

ویروس مولد بیماری هاری مخازن ویروس تشخیص آزمایشگاهی
ویروس مولد بیماری هاری مخازن ویروس تشخیص آزمایشگاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

زردی بیماری هیمولیتیک نوزادان و کرنیکتروس و راههای پیشگیری از آن
زردی بیماری هیمولیتیک نوزادان و کرنیکتروس و راههای پیشگیری از آن
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند قرنیه مصنوعی
پیوند قرنیه مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاملاتی در امر ترانسفوزیون کل خون
تاملاتی در امر ترانسفوزیون کل خون
| [PDF-FA] | [XML] |

نوروز چیست
نوروز چیست
| [PDF-FA] | [XML] |

پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ
پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ
| [PDF-FA] | [XML] |

رماتیسم و سرطان
رماتیسم و سرطان
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روده بزرگ بجای لوله مری
استفاده از روده بزرگ بجای لوله مری
| [PDF-FA] | [XML] |

مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا
مهاجرت پزشکان ایرانی به امریکا
| [PDF-FA] | [XML] |

سازمان پزشکی لبنان
سازمان پزشکی لبنان
| [PDF-FA] | [XML] |

زیان استعمال بعضی داروهای ضد درد و ضد تب
زیان استعمال بعضی داروهای ضد درد و ضد تب
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (1972-9)


مایع داخل مفصلی و اهمیت آن در تشخیص افتراقی بیماریهای مختلف مفصلی
مایع داخل مفصلی و اهمیت آن در تشخیص افتراقی بیماریهای مختلف مفصلی
| [PDF-FA] | [XML] |

میکرو لیتیاز ریوی
میکرو لیتیاز ریوی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند آمفالو کاو
پیوند آمفالو کاو
| [PDF-FA] | [XML] |

محیط کشت تازه ای برای امتحان و واکنشهای شیمیایی میکرب دیفتری و دیگر کورینو باکتریها
محیط کشت تازه ای برای امتحان و واکنشهای شیمیایی میکرب دیفتری و دیگر کورینو باکتریها
| [PDF-FA] | [XML] |

ساختمان آنتی ژنهای گروه خونی
ساختمان آنتی ژنهای گروه خونی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیماری هموگلوبین H درایران
بیماری هموگلوبین H درایران
| [PDF-FA] | [XML] |

یرسینیا انتروکلی تیکا
یرسینیا انتروکلی تیکا
| [PDF-FA] | [XML] |

ال - دوپا در درمان پارکینسون
ال - دوپا در درمان پارکینسون
| [PDF-FA] | [XML] |

اختلالات عصبی و روانی سالخوردگان در ایران
اختلالات عصبی و روانی سالخوردگان در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عوارض ناشی از درمان با استروئیدهای سورنال در طب اطفال
عوارض ناشی از درمان با استروئیدهای سورنال در طب اطفال
| [PDF-FA] | [XML] |

جراحی ترانس اسفنوئیدال
جراحی ترانس اسفنوئیدال
| [PDF-FA] | [XML] |

جراحی ترانس اسفنوئیدال سورنال در طب اطفال
جراحی ترانس اسفنوئیدال سورنال در طب اطفال
| [PDF-FA] | [XML] |

کنترل اسیت سیتروتیکها بوسیله شنت طحالی - کلیوی
کنترل اسیت سیتروتیکها بوسیله شنت طحالی - کلیوی
| [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات غدد مترشحه داخلی در جریان سالخوردگی
تغییرات غدد مترشحه داخلی در جریان سالخوردگی
| [PDF-FA] | [XML] |

غوغای سوزاک و سیفیلیس
غوغای سوزاک و سیفیلیس
| [PDF-FA] | [XML] |

سالخوردگی از نظر پزشکی و اجتماعی
سالخوردگی از نظر پزشکی و اجتماعی
| [PDF-FA] | [XML] |

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (1972-6)


اپیدمیولوژی فشار خون در ایران
اپیدمیولوژی فشار خون در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عفونت با آدنو ویروس
عفونت با آدنو ویروس
| [PDF-FA] | [XML] |

لیپیدوزها یا سرامیدوزها
لیپیدوزها یا سرامیدوزها
| [PDF-FA] | [XML] |

الکل و قلب
الکل و قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

آرتریت ژاکود
آرتریت ژاکود
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان با آئروسل
درمان با آئروسل
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری از بیماری تب رماتیسمی
پیشگیری از بیماری تب رماتیسمی
| [PDF-FA] | [XML] |

زخمهای قلب
زخمهای قلب
| [PDF-FA] | [XML] |

واکسیناسیون ب ث ژ و بررسی نتایج واکسیناسیون در ایران
واکسیناسیون ب ث ژ و بررسی نتایج واکسیناسیون در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تغذیه کامل از راه ورید
تغذیه کامل از راه ورید
| [PDF-FA] | [XML] |

دو شکل بالینی لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان
دو شکل بالینی لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان
| [PDF-FA] | [XML] |

تفسیری بر نقش نیتروفورانتوین در پیش گیری از عفونت مکرر ادراری
تفسیری بر نقش نیتروفورانتوین در پیش گیری از عفونت مکرر ادراری
| [PDF-FA] | [XML] |

پریکاردیت فشارنده به علت پارگی کیست هیداتیک بطن چپ
پریکاردیت فشارنده به علت پارگی کیست هیداتیک بطن چپ
| [PDF-FA] | [XML] |

سرطانهای مضاعف یا چند کانونی
سرطانهای مضاعف یا چند کانونی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده تشخیصی از بافت برداری مخاط معده
استفاده تشخیصی از بافت برداری مخاط معده
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد گرانو لارسل میو بلاستومای دهان
معرفی یک مورد گرانو لارسل میو بلاستومای دهان
| [PDF-FA] | [XML] |

الکل متیلیک و مسمومیت حاصل از آن
الکل متیلیک و مسمومیت حاصل از آن
| [PDF-FA] | [XML] |

آندوتلیوم میکسوم پاپیلرا نتر او اسکولر
آندوتلیوم میکسوم پاپیلرا نتر او اسکولر
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه عناصر کمیاب و بیماریهای قلب و عروق
رابطه عناصر کمیاب و بیماریهای قلب و عروق